RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.04.2019
Prima /
Forţa de muncă
Versiune tipar
 

Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AFM) este o metodă modernă pentru cercetarea statistică a pieţei forţei de muncă având ca obiectiv principal măsurarea populaţiei active – ocupate şi în şomaj – şi a populaţiei inactive.

Populaţia activă din punct de vedere economic (sau forţa de muncă)  cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii.

Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi şomajului faţă de inactivitate.

Concepută ca sursă importantă de informaţii intercenzitare asupra forţei de muncă, ancheta furnizează date esenţiale asupra tuturor segmentelor de populaţie, cu numeroase posibilităţi de corelare şi structurare după caracteristici demo-socio-economice diverse, în condiţii de comparabilitate internaţională.

Începînd cu anul 2006, cercetarea statisticã Ancheta Forţei de Muncă se efectuează pe un nou eşantion de gospodării casnice şi conform metodologiei ajustate la ultimele recomandări ale Biroului Internaţional al Muncii, la normele europene şi la Codul Muncii din Republica Moldova. Din aceste considerente, informaţiile privind ocuparea şi şomajul pentru anul 2006 nu întotdeauna sînt pe deplin comparabile cu seria de date din anii precedenţi.

Schimbările metodologice ţin de tratarea în Ocupare a absenţelor de lungă durată, cum ar fi concediile pentru îngrijirea copiilor, lucrul sezonier, concediile fãră plată, şomajul tehnic.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste reprezintă proporţia populaţiei active de 15 ani şi  peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste (%).

Populaţia ocupată  cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.

Remarcă: Pentru persoanele ocupate în gospodăria auxiliară cu producerea de produse agricole în exclusivitate pentru consumul propriu (al gospodăriei) durata minimă este de 20 de ore pe săptămână.

Rata de ocupare: raportul dintre populaţia ocupată în vârstă de 15 ani şi peste şi totalul populaţiei de aceiaşi grupă de vârstă, exprimat procentual.

Subocuparea în raport cu timpul lucrat:  persoanele ocupate care satisfac următoarele criterii:

 • doresc să lucreze ore suplimentate;
 • sunt disponibile să lucreze ore suplimentare;
 • orele efectiv lucrate în toate activităţile în timpul perioadei de referinţă sunt sub o limită stabilită. Limita stabilită în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare constituie 40 de ore pe săptămână.

Rata de subocupare  reprezintă ponderea populaţiei sub-ocupate în total populaţie ocupată.

Programul de lucru  al persoanelor ocupate este definit ca fiind complet sau parţial, conform declaraţiei respondenţilor. În general, pentru salariaţi se consideră complet programul aferent unei norme întregi, aşa cum este prevăzută prin contractul colectiv de muncă (durata normală) şi parţial programul a cărui durată prevăzută prin contractul individual de muncă este semnificativ mai mică decât durata normală.

Statutul profesional: Persoanele sunt clasificate după statutul profesional în conformitate cu clasificarea internaţională ICSE-93. Statut profesional reprezintă situaţia deţinută de o persoană în funcţie de modul de obţinere a veniturilor prin activitatea exercitată şi anume: salariaţi; non-salariaţi: patroni, lucrători pe cont propriu, ajutori familiali neremuneraţi, membri ai cooperativelor.

 • Salariat este considerată persoana care-şi exercită activitatea în baza unui contract de muncă într-o unitate economică sau socială – indiferent de forma ei de proprietate – sau la persoane particulare (în baza unui contract sau a unei înţelegeri), în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, în bani sau în natură, sub formă de comision etc. Prin convenţie cu acest statut au fost înregistraţi şi militarii în termen.
 • Patron este persoana care-şi exercită ocupaţia (meseria) în propria unitate (întreprindere, agenţie, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate angajează unul sau mai mulţi salariaţi permanenţi.
 • Lucrător pe cont propriu este persoana care-şi exercită activitatea în unitatea proprie sau într-o afacere individuală, fără a angaja vreun salariat permanent, fiind ajutat sau nu de membrii familiei neremuneraţi. Sânt încadraţi la acest statut întreprinzătorii independenţi (vânzătorii ambulanţi, meditatorii, taximetriştii particulari etc.), liber-profesioniştii (muzicanţii ambulanţi, artiştii plastici, avocaţii), zilierii ocazionali, agricultorii individuali. Lucrătorul pe cont propriu poate avea salariaţi temporari.
 • Lucrător familial neremunerat este persoana care-şi exercită activitatea într-o unitate economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primeşte remuneraţie sub formă de salariu sau plată în natură. Gospodăria ţărănească ( de fermier) este considerată o astfel de unitate. Dacă mai multe persoane dintr-o gospodărie lucrează în gospodăria agricolă proprie, una dintre acestea – de regulă, capul gospodăriei – este considerat lucrător pe cont propriu, iar ceilalţi – lucrători familiali neremuneraţi.
 • Membru al unei cooperative este considerată persoana care a lucrat ca membru al unei cooperative, unde fiecare membru are drepturi egale la luarea deciziilor, soluţionarea problemelor de producţie/vânzare etc.

Modalitatea de angajareasalariaţilor poate fi următoarea:

 • Contract individual de muncă (în scris);
 • Înţelegere (verbală).

Tipul unităţilor de producţie  este definit în corespundere cuSistemul Conturilor Naţionale:

 • Unităţile de producţie ale sectorului formal;
 • Unităţile de producţie ale sectorului informal;
 • Sectorul gospodării casnice.

Ocuparea în sectorul formal  este definită ca ocupare în:

 • Întreprinderi corporative, organizaţii şi instituţii (unităţile economice cu drept de persoană juridică) sau
 • Întreprinderi non-corporative (cu drept de persoană fizică ), care sunt înregistrate în modul stabilit de legislaţie.

Ocuparea în sectorul informal include toate persoanele care, indiferent de statutul lor profesional, în timpul perioadei de referinţă au fost ocupate în întreprinderi ce aparţin sectorului informal, având această ocupaţie (loc de muncă) în activitatea principală sau secundară. Întreprinderile sectorului informal sunt definite ca întreprinderi non-corporative (fără statut juridic), care nu sunt înregistrate.

Ocuparea în gospodăriile casnice  include persoanele ocupate cu producerea de produse agricole în exclusivitate pentru consumul gospodăriei, dacă ele sunt ocupate în această activitate 20 de ore şi mai mult în săptămâna de referinţă, precum şi lucrătorii casnici plătiţi angajaţi de gospodărie.

Tipul (natura) locului de muncă poate fi formal sau informal.

Ocuparea formală include:

 • Lucrătorii pe cont propriu care lucrează în întreprinderile sectorului formal;
 • Patronii care lucrează în întreprinderile sectorului formal;
 • Salariaţii, pentru care patronul plăteşte contribuţii sociale, beneficiază de concediu anual plătit şi de concediu medical plătit;
 • Membri ai cooperativelor de producţie formale (care nu sunt salariaţi în aceste cooperative).

Ocuparea în sectorul informal include toate persoanele care, indiferent de statutul lor profesional, în timpul perioadei de referinţă au fost ocupate în întreprinderi ce aparţin sectorului informal. Întreprinderile sectorului informal sunt definite ca întreprinderi necorporative (fãră statut juridic), care nu sunt înregistrate. Nu sunt parte componentă a sectorului informal persoanele angajate în gospodăriile particulare ale cetăţenilor şi persoanele ocupate în producerea de bunuri agricole (în gospodăriile casnice) în exclusivitate pentru consumul propriu al gospodăriei.

Ocuparea informală  include:

 • Lucrătorii pe cont propriu, care lucrează în întreprinderile sectorului informal;
 • Patronii, care lucrează la întreprinderile sectorului informal;
 • Membrii cooperativelor informale de producţie;
 • Ajutorii familiali angajaţi la întreprinderile sectorului formal sau la întreprinderile sectorului informal;
 • Salariaţii angajaţi la întreprinderile sectorului formal, la întreprinderile sectorului informal sau în gospodăriile particulare ale cetăţenilor, care satisfac cel puţin unul din criteriile de mai jos:
 • patronul nu plăteşte contribuţiile sociale pentru ei;
 • nu beneficiază de concediu anual plătit;
 • nu beneficiază, în caz de boală, de concediu medical plătit.
 • Persoanele ocupate cu producerea de produse agricole în gospodăriile casnice, în exclusivitate pentru consumul propriu, cu o durată a săptămânii de lucru de 20 de ore şi mai mult.

Şomeri conform criteriilor BIM  sunt persoanele de 15 ani şi peste, care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri;
- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l găsi: înscrierea la oficiile forţei de muncă sau la agenţii particulare de plasare, acţiuni pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunţuri şi răspunsuri la anunţuri, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate etc.;
- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
În această categorie de populaţie sunt incluse, de asemenea:
- persoanele fără loc de muncă, disponibile să lucreze, care aşteaptă să fie rechemate la lucru sau care au găsit un loc de muncă şi urmează să înceapă lucrul la o dată ulterioară perioadei de referinţă;
- persoanele care în mod obişnuit fac parte din populaţia inactivă (elevi, studenţi, pensionari), dar care au declarat că sunt în căutarea unui loc de muncă şi sunt disponibile să înceapă lucrul.

Şomeri înregistraţi – persoane apte de muncă, în vîrstă aptă de muncă, care nu au un loc de muncă, un venit legal şi sînt înregistrate la oficiile forţei de muncă ca persoane în cãutare de lucru şi care dau dovadă că doresc să se încadreze în muncă.

Rata şomajului: raportul dintre numărul şomerilor definiţi conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii (BIM) şi populaţia activă totală, exprimat procentual.

Şomajul de lungă durată: situaţia când şomerul nu are de lucru şi este în căutare timp de un an şi mai mult.

Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele, indiferent de vârstă, care n-au lucrat cel puţin o oră şi nu erau şomeri în perioada de referinţă.

Populaţia economic inactivă include următoarele categorii de populaţie:

 • elevi sau studenţi;
 • pensionari (de toate categoriile);
 • casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie);
 • persoane întreţinute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.);
 • persoanele declarate plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru (această categorie de populaţie convenţional este atribuită la populaţia economic inactivă).

Rata de inactivitate a populaţiei de 15 ani şi peste  reprezintă proporţia populaţiei inactive de 15 ani şi  peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste (%).

Persoane descurajate sunt persoanele inactive, disponibile să lucreze în următoarele 15 zile, care nu au un loc de muncă şi au declarat că sunt în căutarea unui loc de muncă, dar nu au întreprins nimic în acest scop în ultimele 4 săptămâni sau că nu caută un loc de muncă din următoarele motive:

 • au crezut ca nu există locuri libere sau nu au ştiut unde să mai caute;
 • nu se simt pregătite profesional;
 • cred că nu vor găsi de lucru din cauza vârstei;
 • au căutat altă dată şi nu au găsit.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43247 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran