RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.04.2019
Prima / Metadate
Agricultura
Versiune tipar
 

Producţia agricolă în expresie valorică e evaluată în preţuri curente, precum şi în preţurile anului 2005 - pentru comparabilitate la calcularea indicatorilor relativi, şi este determinată ca suma producţiei vegetale şi animale.

Cultura plantelor

În activitatea agricolă, din punct de vedere a organizării cercetărilor statistice, se disting 3 categorii majore de exploataţii (unităţi sau gospodării):

- Întreprinderile producătoare de producţie agricolă, sau întreprinderi agricole;
- Gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
- Gospodăriile populaţiei.

Întreprinderile producătoare de producţie agricolă, sau întreprinderi agricole cuprind toate întreprinderile şi organizaţiile cu personalitate juridică producătoare de produse agricole, care deţin sau au în folosinţă terenuri agricole şi desfăşoară activitate agricolă, indiferent de forma organizatorico-juridică şi de proprietate a acestora. La această categorie sunt atribuite atît întreprinderile cu genul principal de activitate de agricultură, cît şi întreprinderile care desfăşoară activitate agricolă secundară (în cadrul subdiviziunilor structurale ale acestora), precum şi instituţiile, organizaţiile (mănăstirile, unităţile militare, etc.) care dispun de terenuri agricole şi/sau animale agricole.

După forma organizatorico-juridică, întreprinderile agricole pot fi: cooperative agricole de producţie (CAP), societăţi pe acţiuni (SA), societăţi cu răspundere limitată (SRL), întreprinderi de stat (ÎS) etc.

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) constituie forma activităţii de antreprenoriat desfăşurată în baza utilizării terenului şi patrimoniului aflat în proprietate privată sau în folosinţa fermierului ce se ocupă cu producerea producţiei agricole. La această categorie de gospodării sunt atribuite şi persoanele care au primit sectoare în contul cotelor de teren echivalent, dar nu au înregistrat gospodăria în modul stabilit.

Gospodăriile populaţiei constituie forma producerii producţiei agricole realizate prin munca proprie depusă de cetăţeni sau membrii familiilor lor (în special pe loturile pe lîngă casă) în scopul satisfacerii necesităţilor în produse alimentare şi alte nevoi.

Activitatea agricolă desfăşurată de către gospodăriile populaţiei cuprinde activitatea în gospodăriile anexe ale populaţiei, întovărăşirile pomilegumicole şi loturile pomilegumicole privatizate.

Recolta globală (sau roada) constituie volumul producţiei vegetale obţinut de pe toate suprafeţele culturilor agricole/plantaţiilor multianuale (pe culturi aparte şi grupe de culturi) în expresie naturală, mai puţin pierderile la recoltare, inclusiv producţia rezultată din schimbul de destinaţie a culturilor.

Recolta medie (sau roada medie) a culturilor agricole/plantaţiilor multianuale constituie nivelul mediu de producţie în expresie naturală obţinută pe o unitate de suprafaţă de teren cultivat (la noi acest indicator este exprimat în chintale la 1 hectar).

Terenurile agricole sunt terenurile de pămînt utilizate sistematic pentru obţinerea producţiei agricole. Suprafaţa terenurilor agricole este formată din: terenuri arabile, plantaţii multianuale (vii, livezi şi plantaţii nucifere), păşuni şi fîneţe naturale.

Terenurile arabile sunt terenurile agricole sistematic prelucrate (arate) şi utilizate pentru semănatul culturilor agricole şi ierburilor perene.

Plantaţiile multianuale sunt terenurile agricole plantate cu livezi, vii şi plantaţii nucifere.

Livezile  sunt plantaţiile de pomi, indiferent de vîrstă şi specie (sămînţoase şi sîmburoase) şi arbuşti fructiferi.

Viile  sunt plantaţiile de viţă de vie, indiferent de vîrstă, soi şi destinaţie.

Plantaţiile nucifere  sunt plantaţiile de nuc, alune şi alte specii (migdalul, etc.)

Păşunile sunt terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă instalată pe cale naturală şi destinate păşunatului animalelor.

Fîneţele sunt terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă instalată pe cale naturală şi recoltate pentru obţinerea fînului.

Suprafaţă însămînţată – terenul arabil însămînţat cu culturi agricole.

Suprafaţa însămînţată cuprinde  4 grupe mari de culturi agricole:

 • Culturi cerealiere şi leguminoase
 • Culturi tehnice
 • Cartofi, legume şi culturi bostănoase alimentare
 • Plante de nutreţ

Volumul producţiei vegetale se determină prin mărimile recoltei globale a culturilor agricole, care este exprijnată în preţuri curente şi comparabile.
În afară de aceasta, la valoarea recoltei globale se adaugă sporirea (sau se scad pierderile) valorii produc-ţiei nefinite în fitotehnie pe an, precum şi valoarea cultivării plantelor multianuale tinere. Producţia nefinită în fitotehnie se caracterizează prin modificarea valorii cheltuielilor în legătură cu modificarea suprafeţei semănate cu culturi de toamnă şi a suprafeţei de arătură de toamnă în toamna anului de raport pentru recolta anului viitor în comparaţie cu suprafaţa semănată cu culturi de toamnă şi suprafaţa de arătură de toamnă în toamna anului precedent pentru recolta anului de raport. Valoarea cultivării plantelor multianuale tinere include în sine valoarea plantării şi creşterii plantelor multianuale pînă la vîrsta roditoare.

Sectorul zootehnic

Efectivul de animale - efectivul vitelor şi păsărilor în toate exploataţiile care desfăşoară activitate agricolă, indiferent, pentru vînzare pe piaţă sau pentru consum intern al gospodăriei (alimentaţie, etc.).  

Principalele specii de animale agricole sunt:

 • bovine;
 • porcine;
 • ovine şi caprine;
 • cabaline.

Bovine - toate animalele din specia bovinelor, indiferent de sex, vîrstă sau destinaţie economică.

        Vaci -  femelele care au fătat cel puţin o dată.
        Tauri de reproducţie -  masculi folosiţi efectiv pentru montă.
        Bovine de muncă - masculii castraţi în vîrstă de peste 2 ani.
        Tineret de peste 1 an - numărul tineretului mascul şi femel peste 1 an.

Porcine - toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, vîrstă şi destinaţie economică.

Scroafe - femelele care au fătat o dată şi mai multe ori.
Porcine de 4 luni şi peste - numărul de porcine în vîrstă de peste 4 luni. În grupele date se indică atît tineretul femel cît şi cel mascul fără includerea efectivului de vieri de reproducţie.

Ovine - toate animalele din specia ovine, indiferent de sex, vîrstă şi destinaţie economică.

       Oi fătătoare -  femelele care au fătat o dată şi mai multe ori.
       Mioare de 1 an şi peste -  mioarele, indiferent dacă au fost sau nu montate.

Caprine - numărul total al caprinelor (adulte şi tineret), precum şi ţapi

Cabaline - numărul total de cabaline, indiferent de sex, vîrstă sau destinaţie economică.

Păsări - numărul total de păsări, indiferent de vîrstă şi sex.

Iepuri de casă - numărul total al iepurilor de casă pentru carne, blană, păr de angoră.

Familiile de albine - numărul total al familiilor de albine.

Produşi vii obţinuţi, indică numărul viţeilor, purceilor, mieilor etc. născuţi vii în perioada de raport, inclusiv cei ulterior vînduţi, sacrificaţi sau  pieriţi, începînd cu ziua naşterii.

Efectivele  animalelor moarte – numărul animalelor  moarte şi pierite în cursul anului, inclusiv animalele  pierite din  numărul achiziţionate de la alţi producători.

Productivitatea:

     -  spor zilnic în greutate a vitelor.-  spor de masă obţinut  pe zi la creştere şi îngrăşare de bovine, porcine ş.a.
     -   producţia medie de lapte pe o vacă - volumul de lapte de vacă pe o vacă, obţinut în perioada de raport
      -  producţia medie de ouă pe o găina ouătoare -  numărul de ouă colectat  pe numărul mediu de găini ouătoare în perioada de raportare.
      - producţia medie de lînă pe oaie -  cantitatea de lână de oaie la efectivul ovinelor la începutul anului.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor  -  este volumul (greutatea)  masei vii a produşilor  obţinuţi, sporului  în masă obţinut la creştere şi îngrăşare minus masa vitelor pierite. Volumul producţiei de creştere a  animalelor se  calculează pe tipurile de bază a animalelor  productive.

Producţia (vînzarea) vitelor şi păsărilor pentru sacrificare în masă vie -  include masă vie a animalelor şi păsărilor de toate tipurile pentru sacrificare. Calculul volumului producţiei de carne se  determină prin numărul de vite sacrificate şi masa lor. Numărul de vite sacrificate include  vitele  vîndute organizaţiilor de achiziţii, prin alte vînzări pentru sacrificare, precum şi vitele sacrificate în gospodăria proprie. La alte vînzări  pentru sacrificare se atribuite vitele vîndute la piaţa, cu excepţia viţeilor,mieilor,caprinelor pînă la 6 luni, porcilor – 2 luni şi puilor de păsări.

Producţia  laptelui – cantitatea de lapte muls de vacă, de oaie, de capră, indiferent de faptul dacă acesta  a fost vîndut sau o parte din el a fost folosit în gospodăriile pentru alăptarea viţeilor şi purceilor. Laptele care a fost supt de viţeii alăptaţi nu se include în producţie şi nu se calculează la determinarea  cantităţii medii de lapte muls de la o vacă.

Producţia  ouălor – toată cantitatea de ouă strînsă  într-un  an de la toate  tipurile de păsări  de casă, inclusiv ouăle  care au fost  folosite pentru reproducerea  păsărilor (incubarea).

Producţia  lînii  include toată lîna de oaie, indiferent de faptul dacă ea a fost vîndută sau folosită în gospodăria proprie. Lîna tunsă de pe blana de ovine în timpul prelucrării industriale pentru piele(aşa-numită „acidulată”) nu este inclusă în producţie. Producţia de lînă este indicată  în greutate fizică (greutatea lînii nespălate) nemijlocit după tunsul oilor.

Volumul producţiei animale se determine prin mărimile masei vii a prăsilei obţinute şi sporirii animalelor tinere crescute în curs de un an, a sporului în greutate al animalelor mature, obţinut în urma îngrăşării lor, precum şi a cantităţii de lapte, lînă, ouă şi alte produse animaliere obţinute în procesul folosirii gospodăreşti a animalelor şi păsărilor, şi care nu sînt legate de sacrificarea acestora.

Investiţii în capital fix în agricultură

În volumul investiţiilor în capital fix pentru dezvoltarea agriculturii sînt incluse consumurile resurselor materiale, de muncă şi financiare, orientate la crearea mijloacelor fixe noi, reconstrucţia, extinderea şi reutilarea tehnică a celorexistente. În dependenţă de destinaţia productivă şi tipul de construcţie sau achiziţionare a mijloacelor de producţie, acestea se direcţionează la: construcţia şi reconstrucţia obiectelor de gospodărie a apelor, fermelor zootehnice şi avicole, obiectelor din sectorul de cultivare a plantelor, de producţie şi pregătire a nutreţurilor, de electrificare a agriculturii; consumurile pentru înfiinţarea viilor, livezilorşi altor plantaţii multianuale; procurarea tractoarelor, mijloacelor de transport, maşinilor agricole, utilajelor şi instrumentelor neprevăzute în deviz şi altele.

Alte investiţii includ cheltuieli de sădire şi cultivare a plantaţiilor multianuale (plantaţii de pomuşoare de toate tipurile, plantaţii decorative şi de înverzire, fîşii protectoare de pădure şi alte fîşii de pădure, plantaţii artificiale ale grădinilor botanice şi ale altor instituţii ştiinţifice de cercetare ş.a.); cheltuieli capitale pentru îmbunătăţirea pămînturilor, la care se referă cheltuielile ce nu pot fi supuse inventarierii (care nu sînt legate de construcţia edificiilor), cu excepţia cheltuielilor ce se atribuie la costul producţiei agricole (prelucrarea pămînturilor cu ipsos, transportarea turbei, îngrăşămintelor minerale, s.a.); cheltuieli pentru formarea cirezilor de lucru, de prăsilă şi de reproducere (valoarea vitelor mature, de reproducere şi de prăsilă, inclusiv cheltuielile pentru transportarea acestora, cheltuieli de transportare în gospodărie a vitelor primite fără drept de întoarcere de la alte întreprinderi, cheltuieli legate de creşterea în gospodărie a vitelor tinere pentru reproducere şi de prăsilă care se transferă în cireada de bază);cheltuieli de compensare a valorii construcţiilor şi plantaţiilor care se demolează la atribuirea loturilor de teren pentru construcţii; cheltuieli pentru pregătirea personalului pentru lucru la obiectele deschise din nou şi alte cheltuieli, legate de construcţii, etc.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44911 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran