RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.04.2019
Prima / Metadate
Geografia şi mediul înconjurător
Versiune tipar
 

Geografia şi organizarea administrativ-teritorială

Moldova este situată în partea de Sud-Est a Europei. La Nord, Est şi Sud ea se mărgineşte cu Ucraina, iar la Vest - cu România. Ocupă o suprafaţă de 33,8 mii km2. Teritoriul Moldovei are o întindere de la Nord la Sud de 350 km, de la Vest la Est-150 km.

Relieful Moldovei este prezentat prin dealuri şi cîmpii, podişurile ocupînd mai ales partea centrală a teritoriului. Altitudinile reliefului variază între 5 m (Giurgiuleşti) şi 429 m (Bălăneşti).

Clima Moldovei este temperat-continentală, influenţată de masele de aer atlantice dinspre Vest, mediteraneene dinspre Sud-Vest şi continental-excesive dinspre Nord-Est.

Temperatura medie anuală a aerului constituie 10,1°-12,3°C. Precipitaţiile anuale scad în intensitate de la Nord-Vest la Sud-Est respectiv de la 618 mm pînă la 480 mm. Cea mai mare cantitate de precipitaţii cade în regiunea Codrilor.

Apele Moldovei fac parte din bazinul Mării Negre. Principalele rîuri sînt Nistrul şi Prutul, care izvorăsc din Carpaţi. Pe o porţiune mică la Sud Dunărea atinge teritoriul Moldovei.

Lacurile Moldovei sînt mici. Majoritatea dintre ele se găsesc în luncile Prutului şi Nistrului.

Pe teritoriul Moldovei, sub influenţa reliefului şi a elementelor pedoclimatice, predomină 2 tipuri de vegetaţie: de pădure şi de stepă. Pădurile foioase sînt predominate de speciile de stejar, fag, ulm, carpen. Vegetaţia de stepă s-a păstrat doar pe alocuri în formă de terenuri aparte şi fragmente de asociaţii vegetale de stepă.

Fauna Moldovei este grupată în cinci biotipuri şi este reprezentată prin variate specii. Pădurile sînt popuate de mistreţi, bursuci, cerbi, căprioare, diverse păsări şi reptile. În zonele de stepă sînt răspîndite rozătoarele. Fauna acvatică este reprezentată prin specii de somn, crap, plătică.
Resursele naturale ale Moldovei sînt puţin variate. Principala bogăţie naturală este solul, reprezentat prin diverse tipuri de cernoziom. Alte resurse naturale care se găsesc pe teritoriul Moldovei sînt materialele de construcţie: granit, calcar, argilă, gresie.

Mediul înconjurător 

Rapoartele statistice ale agenţilor economici, datele Agenţiei pentru Silviculture "Moldsilva", Agenţia "Apele Moldovei", Agenţiei de Stat pentru Geologie "AGeoM" privind starea, utilizarea resurselor naturale şi calitatea mediului. 

Ape reziduale conventional pure/normativ epurate - ape nepurificate/epurate, evacuarea cărora în bazinele de apă nu contravine normelor şi calităţii apei în punctul de consum.

În componenţa substanţelor poluante emise în atmosferă de către sursele staţionare de poluare intră totalitatea poluanţilor evacuaţi în bazinul aerian atît după trecerea prin instalaţiile de captare a prafului şi gazelor (în rezultatul captării incomplete şi purificării), precum şi fără purificare (de la sursele organizate şi neorganizate).

Deşeuri toxice - deşeuri ce conţin substanţe deosebit de dăunătoare pentru sănătatea omului şi pentru natură.

Deşeuri de producţie şi consum - stocuri de materie primă, materiale, semifabricate obţinute în procesul de producţie sau al executării diferitelor lucrări şi care şi-au pierdut complet sau partial calitatea iniţială, necesară pentru consum.

Lucrări de explorări geologice - extracţia zăcămintelor minerale şi activităţi de explorare ale întreprinderilor minerale extractive (de mină şi industrie geologică).

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43914 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran