RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.01.2021
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
24.07.2009
Versiune tipar

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului
privind ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, BNS  anunţă  concursul  pentru următoarele funcţii vacante:

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice: Biroul Naţional de Statistică al Republicii  Moldova

2. Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Grenoble, 106

3. Denumirea funcţiilor publice vacante:

3.1. Consultant în Secţia statistica preţurilor în cadrul Direcţiei statistica Macroeconomică

a) scopul general al funcţiei:- contribuirea la  perfecţionarea metodologiei şi efectuarea controlului asupra activităţii organelor locale de statistică în domeniul supravegherii şi înregistrării preţurilor la mărfurile de larg consum şi tarifelor la serviciile prestate populaţiei, calcularea indicilor preţurilor de consum (IPC).

b) sarcinile de bază ale funcţiei:- perfecţionarea metodologiei de calcul a indicatorilor statistici şi metodei de organizare a cercetării preţurilor de consum în conformitate cu standardele internaţionale;
- colectarea, prelucrarea, controlul şi generalizarea informaţiei despre preţurile de consum la mărfuri şi servicii prestate populaţiei incluse în cercetarea selectivă a preţurilor, calcularea IPC;
- acordarea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice organelor teritoriale pentru statistică privind modul de supraveghere şi înregistrare a schimbării preţurilor la mărfurile de larg consum şi tarifele la serviciile prestate populaţiei;
- pregătirea datelor pentru diferite publicaţii statistice, pentru plasarea pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei pentru solicitările de la persoane fizice.

3.2. Specialist principal în Secţia statistica ocupării forţei de muncă în cadrul Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei

a) scopul general al funcţiei:- organizarea şi realizarea cercetărilor statistice selective în gospodăriile populaţiei în scopul determinării într-o manieră cât mai detaliată a diverselor aspecte ce caracterizează piaţa forţei de muncă a ţării.

b) sarcinile de bază ale funcţiei:- elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice în domeniul ocupării forţei de muncă;
- organizarea şi desfăşurarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice;
Analiza şi diseminarea informaţiilor statistice;
- coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice;
- participarea la activitatea de colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

3.3. Consultant în Secţia cercetări prin sondaj

a) scopul general al funcţiei:- extragerea eşantioanelor probabilistice pentru cercetările prin sondaj din domeniul economic.

b) sarcinile de bază ale funcţiei:- actualizarea bazelor de sondaj pentru cercetările din domeniul economic;
- determinarea tipului de sondaj şi a tehnicilor şi procedurilor de extragere a eşantionului ce urmează a fi utilizate;
- determinarea volumului eşantionului;
- extragerea eşantioanelor pentru cercetările din domeniul economic;
- elaborarea metodologiei de extragere a eşantioanelor şi scrierea rapoartelor pe marginea lucrărilor ce ţin de eşantionare în domeniul economic.

3.4. Specialist principal în Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor în cadrul Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor

a) scopul general al funcţiei:- contribuirea la pregătirea materialelor informaţionale ce caracterizează dezvoltarea investiţiilor şi construcţiilor în Republica Moldova.

b) sarcinile de bază ale funcţiei:- efectuarea calculului indicilor preţurilor în construcţii la lucrările de construcţii-montaj pe ramuri ale economiei naţionale;
- colectarea şi prelucrarea informaţiei statistice în domeniul investiţiilor şi fondului locativ;
- furnizarea informaţiei statistice autorităţilor administrative centrale şi altor beneficiari care solicită informaţia despre activitatea investiţională şi fondul locativ;
- pregătirea informaţiei pentru publicaţiile statistice (anuare şi buletine statistice, buletine de informare publică), care reflectă situaţia în investiţii şi fondul locativ ale Republicii Moldova;

3.5. Specialist principal în Secţia statistica de supraveghere şi înregistrare a modificării preţurilor şi tarifelor în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a mun. Chişinău

a) scopul general al funcţiei:- contribuirea la perfecţionarea metodologiei şi efectuarea controlului în domeniul supravegherii şi înregistrării preţurilor la mărfurile de larg consum şi tarifelor la serviciile prestate populaţiei în baza cărora se calculează indicii preţurilor de consum (IPC).

b) sarcinile de bază ale funcţiei:- înregistrarea preţurilor de consum şi tarifelor la serviciile prestate populaţiei în conformitate cu standardele internaţionale;
- pregătirea materialelor pentru calcularea indicilor preţului de consum şi transmiterea informaţiei Secţiei preţuri din cadrul BNS conform graficului stabilit;
- oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice agenţilor economici privind înregistrarea preţurilor şi tarifelor;
- coordonarea activităţilor de avizare a agenţilor economici privind investigarea preţurilor.

4. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică:

I. Condiţii de bază:a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limbile moldovenească şi rusă scris şi vorbit;
c) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
d) bu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
e) nu a depăşit limita vîrstei de pensionare.

II. Cerinţe specifice:a) studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
b) vechimea în muncă în specialitate: preferabil cel puţin 1 an în domeniul economico-financiar;
c) vechime în muncă în serviciul public: preferabil cel puţin 1 an;
d) cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
e) cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
f) preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (la nivel cel puţin intermediar);
g) abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
h) atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

5. Bibliografia:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
3. Hotărîrea Guvernului nr.1049  din 06.10.2005 “Cu privire la Regulamentul Biroului Naţional de Statistică şi componenţei  nominale a Colegiului Biroului Naţional de Statistică”;
4. Hotărîrea Guvernului nr.560 din 17.06.2005 “Cu privire la structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Biroului Naţional de Statistică”;
5. Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 03.05.2006 „Cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice”;
6. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
7. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
8. Hotărîrea Guvernului nr. 114 din 10.02.2009 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2009”;
9. Metodologia Anchetei asupra forţei de muncă în gospodării, aprobată prin Hotărîrea Colegiului BNS, nr. 5 din 26.12.2008;
10. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
11. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

- formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia sţ completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

- termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare – 12 august 2009 inclusiv.

8. Locul desfăşurării concursului:

- locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este: mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 54; 72 73 57. Web: statistica.gov.md.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Svetlana Cotruţa, şeful Secţiei resurse umane şi secretariat.

9. Cheltuielile:

- cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Anexă: Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38316 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran