RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a muinicipiului Chişinău
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a muinicipiului Chişinău
24.06.2010
Versiune tipar

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale  pentru statistică a muinicipiului Chişinău a
 Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală pentru statistică a mun. Chişinău anunţă  concursul  pentru următoarele funcţii vacante:

I. Şef al secţiei statistica forţei de muncă

a) Scopul general al funcţiei:

 • Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici vizînd forţa de muncă.

b) Sarcinile de bază:

 • coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice vizînd munca;
 • coordonarea activităţilor de elaborare a tabelelor generalizatoare, notelor informative şi rapoartelor analitice, pregătirea datelor către diverse publicaţii statistice, coordonarea activităţilor de diseminare a informaţiei privind rapoartele statistice, coordonarea codificării  rapoartelor statistice (conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM)    vizînd munca;
 • oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor    (anchetelor) statistice, sistemul de indicatori vizînd forţa de muncă;
 • elaborarea notelor analitice, rapoartelor trimestriale, anuarului statistic “Chişinău în cifre” în   domeniul muncii;
 • asigurarea eficientă a executării programului de activitate, managementul secţiei.

II. Consultant în secţia de colectare, prelucrare, generalizare şi sinteză a rapoartelor statistice  (2 unităţi)

a) scopul general al funcţiei:

 • coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari, elaborarea notelor   analitice  şi  informative.

b) sarcinile de bază:

 • colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare;
 • oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;
 • actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM;
 • pregătirea  materialelor  pentru elaborarea   notelor analitice  şi  informative, rapoartelor trimestriale, anuarului statistic “Chişinău în cifre”.

III. Specialist principal în secţia de colectare, prelucrare şi generalizare a rapoartelor statistice (4 unităţi)

a) scopul general al funcţiei:

 • coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

b) sarcinile de bază:

 • colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare;
 • oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;
 • actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM;
 • pregătirea  materialelor pentru elaborarea notelor analitice şi informative, rapoartelor trimestriale.

IV. Specialist coordonator în secţia de colectare, prelucrare şi generalizare a rapoartelor statistice (3 unităţi)

a) scopul general al funcţiei:

 • coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

b) sarcinile de bază:

 • colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare;
 • oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;
 • actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM.

V. Specialist în secţia de colectare, prelucrare şi generalizare a rapoartelor statistice 

a) scopul general al funcţiei:

 • coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

b) sarcinile de bază:

 • colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare;
 • oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;
 • actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM.

VI. Specialist principal în secţia cercetări vizînd forţa de muncă şi bugetul gospodăriilor casnice

a) Scopul general al funcţiei:

 • asigurarea activităţilor de colectare, prelucrare, generalizare şi analiză a datelor cercetării prin sondaj privind ancheta forţei de muncă şi cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice.

b) Sarcinile de bază:

 • coordonarea activităţii de colectare a datelor privind Ancheta Forţei de Muncă;
 • coordonarea activităţii operatorilor de interviu privind desfăşurarea cercetării prin sondaj a   bugetelor gospodăriilor casnice; 
 • asigurarea controlului activităţii operatorilor de interviu; 
 • asigurarea calităţii datelor colectate în teren;
 • asigurarea codificării şi introducerii datelor din anchete în programe electronice statistice;
 • asigurarea colaborării  pozitive cu respondenţii;
 • asigurarea caracterului confidenţial al datelor statistice colectate prin sondaj de la gospodăriile casnice.

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante
           
I. Cerinţe generale:
a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Posedă  limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
c) Are capacitate deplină  de exerciţiu;
d) Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
e) Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
f) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săfîrşite cu intenţie;
g) Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani –femei; 62 ani -bărbaţi).

II. Cerinţe specifice:
a)  Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic,  economic, financiar, contabil;
b) Vechimea în muncă în domeniul economico-financiar cel puţin:
- 3 ani pentru funcţia de şef al secţiei;
- 1 an pentru funcţii de execuţie;
c) Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
d)  Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
e) Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
f) Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare -  09 iulie 2010  inclusiv.

Locul desfăşurării concursului.

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante  în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău  şos. Hînceşti, nr. 53,  birourile nr. 204;  222, telefoane de contact:
  73 95 52;  72 76 29.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Savva Janeta, şeful Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău.

  Cheltuielile

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37209 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran