RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.12.2019
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
10.08.2011 // Data limită de prezentare - 23 august 2011
Versiune tipar

A N U N Ţ
Cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor  la  concurs
 pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în subdiviziunile
Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru funcţia vacantă de Şef adjunct Secţia pentru statistică a raionului Taraclia.

a) scopul general  al  funcţiei:

 •  Colectarea, prelucrarea, sistematizarea, generalizarea şi analizarea informaţiei financiare şi statistice de la agenţii economici conform Programului de activitate al BNS, contribuind la asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, altor categorii de utilizatori cu  informaţie  statistică. 

b) sarcinile  de  bază:

 • Colectarea şi prelucrarea informaţiei financiare şi statistice primite de la agenţii economici. Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei financiare şi statistice şi respectării termenilor stabilite de prezentare a rapoartelor financiare şi statistice.
 • Coordonarea şi participarea la activitatea de analiză şi diseminare a informaţiei financiare şi statistice.
 • Coordonarea activităţii de organizare şi efectuare a lucrărilor statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cercetări statistice.
 • Oferirea ajutorului consultativ agenţilor economici, altor unităţi raportoare din teritoriu în probleme de statistică.
 • Asigurarea confidenţialităţii datelor statistice.

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil şi juridic;
 • Vechimea în muncă - minim 2 ani de experienţă profesională  în domeniul economico-financiar şi 1 an - în serviciul public;
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii, jurisprudenţei;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Motivare:

 • remunerarea conform prevederilor Hotărîrii  Guvernului nr. 525 din 16.05.2006  pentru funcţia de - şef adjunct al Secţiei pentru statistică a raionului Taraclia - grila de salarizare este de 990,0-1485,0 lei + sporuri+adaosuri+premii.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare - 23 august  2011. 

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 54; 72 73 57.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Galina Vozian, Consultant în Secţia resurse umane şi secretariat.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46911 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran