RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.08.2020
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
16.06.2014 // Termenul limită de depunere a documentelor, pînă la 30 iunie 2014.
Versiune tipar

A N U N Ţ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

- Secţia  administrare şi achiziţii -

Şef Secţie

a)  scopul general:

 • Coordonarea şi dirijarea generală a activităţii de achiziţie şi serviciilor administrative din cadrul Biroului Naţional de Statistică, supravegherea activităţii pe baza strictei respectări a legislaţiei în procesul organizării şi executării atribuţiilor.

b) sarcinile de bază:

 • Examinarea şi concretizarea necesităţilor BNS de bunuri, lucrări şi servicii, coordonîndule în limita mijloacelor financiare repartizate în acest sens, elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor.
 • Concretizarea şi iniţierea procedurii de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de legislaţie. Elaborarea documentelor necesare privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare.
 • Dirijarea şi organizarea contractelor de achiziţii încheiate cu operatorii economici desemnaţi cîştigători prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice. Efectuarea controlului asupra onorării angajamentelor contractuale a acestora.
 • Avizarea documentaţiei de proiect şi deviz, dirijarea şi asigurarea supravegherii obiectelor de construcţie-montaj, reconstrucţiilor, renovărilor capitale şi reparaţiilor curente a edificiului.
 • Efectuarea controlului şi acordarea  ajutorului  practic în teritoriu la asigurarea funcţionării stabile a tuturor obiectelor, utilajelor, reţelelor şi instalaţiilor inginereşti, reţelelor şi sistemelor de telefonie şi informaţionale, altui patrimoniu din subordine pe parcursul întregului an şi mai cu seamă în perioadele de toamnă-iarnă, stabilirea direcţiilor principale, elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor  de protecţie şi remediere a deficienţelor apărute în urma situaţiilor excepţionale.
 • Administrarea, asigurarea integrităţii şi menţinerii în stare tehnică bună a patrimoniului imobiliar, mijloacelor fixe, bunurilor de mică valoare, care se află la balanţa BNS.
 • Asigurarea perfectării şi evidenţei dărilor de seamă privind lucrările de reconstrucţii, reparaţii capitale şi curente a încăperilor, de exploatare a mijloacelor de transport.

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul administrării, juridic sau  economic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă  în domeniu cel puţin 3 ani;
 • Cunoaşterea legislaţiei  şi actelor normative din domeniul administraţiei publice, managementului administrativ, controlului intern, achiziţiilor publice;
 • Cunoaşterea structurii şi funcţiilor principale ale subdiviziunilor BNS;
 • Cunoaşterea  bazelor organizării muncii, regulilor şi normelor securităţii muncii;
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail;
 • Abilităţi: de a planifica, organiza, coordona, instrui, controla, lucra cu informaţia, comunica eficient (verbal şi în scris), aplana  situaţii de conflict, negocia, forma şi lucra în echipă, utiliza mijloace tehnice de birou;
 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, disciplină, responsabilitate, receptivitate de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă.

Termenul de depunere a documentelor:

 • Termenul limită de depunere a documentelor, pînă la 30 iunie 2014.

Locul depunerii documentelor:

 • locul depunerii documentelor este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,  biroul nr.409, telefoane de contact:  022  40 30 80;  73 16 17; 40 30 54; 72 73 57.

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Diana Bîrsa, şeful Secţiei resurse umane;
 • Ala Caraman, consultant în Secţia resurse umane;
 • Galina Vozian, specialist principal  în Secţia resurse umane.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 39 din 23.01.2014 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2014”;
 • Legea nr. 90 din 13.04.2007privind achiziţiile  publice;
 • Legea nr. 190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • 8.  Legea Codul contravenţional al Republicii Moldova,  nr. 218-XVI  din  24.10.2008  (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009).
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38793 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran