RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a Mun. Chişinău
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a Mun. Chişinău
08.12.2015 // Termenul limită de depunere a documentelor - pînă la 21 decembrie 2015.
Versiune tipar

ANUNŢ
Cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul
Direcţiei generale pentru statistică a Mun. Chişinău

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Direcţia rapoarte statistice şi financiare sect. Botanica
 
Secţia, colectare, prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare sect. Botanica

Specialist principal (perioadă determinată)

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Botanica a mun.Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice si respectării termenilor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie;
 • Participarea la testarea metodologiilor noi vizând rapoartele statistice şi financiare.

 Specialist superior  (perioadă nedeterminată)

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea  rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Botanica a mun.Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice si respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Direcţia rapoarte statistice şi financiare sect. Rîşcani     
  Secţia, colectare, prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare sect. Rîşcani

Specialist principal - 1 unitate (perioadă determinată)
Specialist principal - 1 unitate (perioadă nedeterminată)

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Rîşcani a mun.Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice si respectării termenelor  stabilite de prezentare a  rapoartelor statistice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizînd statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie;
 • Participarea la testarea metodologiilor noi  vizînd rapoartele statistice şi financiare.

         Direcţia cercetări prin sondaj în domeniul social   
  Secţia cercetări prin sondaj în mediul urban

Specialist principal (perioadă determinată)

Scopul general al funcţiei:

Colectarea, prelucrarea, generalizarea şi analiza datelor cercetărilor prin sondaj privind Ancheta forţei de muncă, bugetelor gospodăriilor casnice cît şi a altor cercetări şi module în domeniul social.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea activităţii de colectare a datelor privind ancheta forţei de muncă şi cercetării prin sondaj a bugetelor gospodăriilor casnice;
 • Coordonarea codificării şi introducerii datelor din anchete în programe statistice electronice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a anchetelor forţei de muncă şi cercetării prin sondaj a bugetelor gospodăriilor casnice;
 • Asigurarea confidenţialităţii datelor statistice colectate prin sondaj de la gospodăriile casnice;
 • Asigurarea controlului activităţii operatorilor de interviu şi calitatea datelor colectate în teren.

Secţia sinteză, diseminare a informaţiei

specialist principal (perioadă determinată)

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici vizînd demografia, învăţămăntul, turismul, statistica socială, ecologie.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea, prelucrarea şi generalizarea informaţiei statistice de la agenţii economici din rapoartele statistice vizînd activitatea de cazare, turism, învăţămînt, demografie şi ecologie;
 • Coordonarea codificării rapoartelor (conform clasificatoarelor) din domeniul activitaţii de cazare, turism, învăţămînt, demografie şi ecologie;
 • Oferirea ajutorului consultativ agenţilor economici, altor unităţi de raportare din teritoriu vizînd statistica activităţii de cazare, turism, învăţămînt, demografie şi ecologie;
 • Asigurarea elaborării materialelor pentru rapoartele trimestiale "Dezvoltarea social-economică a mun.Chişinău", culegerilor anuale "Chişinău în cifre", notelor analitice şi informative, comunicatelor de presă, diseminarea acestora.

 


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Experienţă profesională -vechimea în muncă în domeniu: specialist principal – 1 an; specialist superior – 6 luni;
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză,  comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie şi spirit de iniţiativă.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00.
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţile publice locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • Formular de participare (pentru funcţia IT Curriculum Vitae);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Cazier judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor

 • Termenul limită de depunere a documentelor - pînă la 21 decembrie 2015.

Locul desfăşurării concursului

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, şos Hînceşti nr. 53,  biroul nr. 221, telefoane de contact:  022  73 18 38;

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor

 • Frimu Elena, şef al Serviciului resurse umane; telefon de contact:  022  73 18 38;
 • Carp Zinaida, specialist principal al Serviciului resurse umane, telefon de contact:  022  73 18 38;

Cheltuielile:

 • Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 3. Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007;
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 10.12.2014 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015”;
 5. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 8. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 9. Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”;
 11. Legea  Codul contravenţional al Republicii Moldova,  nr. 218-XVI  din  24.10.2008  (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009);
 12. Codul Muncii al Republicii Moldova;
 13. Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56;
 14. Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76860 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran