RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.10.2021
Prima / Noutăţi / Rezultatele generalizate privind implementarea în anul 2006 a Programului de activitate a Guvernului "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului"
Rezultatele generalizate privind implementarea în anul 2006 a Programului de activitate a Guvernului "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului"
28.12.2006
Versiune tipar

Principalele componente ale Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005 - 2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului": Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS), Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană şi Programul Naţional "Satul Moldovenesc" se află în centrul atenţiei pentru asigurarea realizării lor depline, în mod calificat şi eficient.

În 2006 dezvoltarea economiei naţionale a fost afectată de impactul negativ al unor factori, în primul rînd externi, asupra anumitor indicatori macroeconomici şi sectoare economice, cum ar fi comerţul exterior, industria şi transporturile.

Anul a început cu o serie de evenimente nefavorabile dezvoltării economiei naţionale, ale căror consecinţe negative se resimt şi în prezent.

În pofida acestor impedimente, cu caracter succesiv, îndreptate spre economia naţională, evoluţia indicatorilor economici şi sociali în anul 2006 confirmă menţinerea stabilităţii macroeconomice şi îmbunătăţirea treptată a nivelului de trai al populaţiei.

Produsul intern brut (PIB), conform datelor preliminare, în ianuarie - septembrie ale anului curent, a însumat 29 miliarde 860 mil. lei (în preţuri comparabile), majorîndu-se faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 4,6 %.

În noiembrie 2006, faţă de octombrie 2006, rata inflaţiei a constituit 1,7 la sută. În ianuarie - noiembrie ale anului în curs, faţă de decembrie 2005, rata inflaţiei a reprezentat 12,7 %.

Cursul de schimb al monedei naţionale în această perioadă a marcat o depreciere de 3,1 % faţă de dolarul SUA.

A sporit soldul creditelor în economie cu 35,2 % faţă de sfîrşitul lunii octombrie 2005, constituind 12 miliarde 605,2 mil. lei, şi cu 26,2 % faţă de începutul anului curent.

La creşterea volumului de credite în economie au contribuit optimizarea condiţiilor de creditare oferite de băncile comerciale, diversificarea tipurilor de credite, precum şi necesitatea crescîndă în investiţii.

În pofida influenţei negative exercitate de factorii externi, rezultatele obţinute în ianuarie - noiembrie 2006 demonstrează capacitatea Guvernului de a nu permite destabilizarea situaţiei, sau diminuarea bruscă şi esenţială a ritmului de creştere economică şi, în acelaşi timp, de a-şi îndeplini obligaţiile externe şi interne.

Conform datelor operative, în perioada ianuarie-noiembrie 2006, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 15 miliarde 722 mil. lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 22,7 % comparativ cu perioada similară a anului 2005.

La situaţia din 31 octombrie 2006, datoria de stat externă, administrată de Guvern, a însumat 663,7 mil. dolari SUA, dintre care datoria directă - 638,9 mil. dolari, datoria garantată asumată - 24,8 mil. dolari, reducîndu-se faţă de anul 2000 cu peste 117 mil. dolari SUA. Ponderea acestor datorii în PIB a diminuat de la 60,4 % în anul 2000 pînă la circa 24 % în anul curent.

Pentru serviciul datoriei de stat externe directe şi garantate din bugetul de stat, în anul curent au fost utilizate mijloace în sumă de 44,3 mil. dolari SUA (396 mil. lei).

Rezultate pozitive au fost obţinute şi în unele sectoare economice. Conform situaţiei de la sfîrşitul lunii septembrie curent, volumul investiţiilor în capital fix a depăşit 5 miliarde lei, fiind în creştere cu 16,9 % faţă de ianuarie-septembrie 2005. În structura specifică a investiţiilor în capital fix, o pondere importantă are procurarea maşinilor, utilajului de producere şi a mijloacelor de transport (41,4 % din volumul total). În ianuarie - octombrie 2006, volumul de lucrări executate în antrepriză a crescut cu 21 % faţă de perioada respectivă a anului 2005.

Un eveniment deosebit pentru economia ţării a fost darea în exploatare a Terminalului petrolier Giurgiuleşti.

O atenţie sporită se acordă construcţiei spaţiului locativ. În total pe ţară vor fi date în exploatare, pînă la sfîrşitul anului curent, circa 10142 locuinţe, sau de circa 1,6 ori mai mult faţă de anul 2005. Sugestiv este că în această perioadă, prin intermediul Agenţiei Naţionale Locuinţe, vor fi date în exploatare 1708 apartamente ce depăşeşte de 4 ori numărul apartamentelor date în exploatare de către aceasta în anul trecut.

Volumul de vînzări cu amănuntul în ianuarie-octombrie 2006 a fost în ascensiune. Numai în reţeaua organizată de comerţ volumul de vînzări cu amănuntul a crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2005, în preţuri comparabile, cu 10,2 %, însumînd 10 miliarde 915,6 mil. lei.

De la activitatea de prestare a serviciilor cu plată populaţiei în ianuarie-octombrie curent a rezultat o cifră de afaceri de 6 miliarde 488 mil. lei, sau cu 5,6 % mai mult, comparativ cu ianuarie-octombrie 2005.

S-au îmbunătăţit relativ indicatorii sociali. Salariul mediu lunar pe economia naţională, în ianuarie-octombrie 2006, a constituit 1636,4 lei, majorîndu-se, real, cu 15 % faţă de perioada similară a anului trecut.

În luna octombrie 2006 salariul mediu a fost de 1779,7 lei (cu 29 % mai mult faţă de octombrie 2005). În sectorul bugetar salariul mediu a constituit 1597,7 lei, iar în sectorul real -1906,7 lei.

Mărimea medie a pensiei lunare la 1 octombrie 2006 era de 443 lei, fiind în creştere faţă de 1octombrie 2005 cu 15,5 %.

Totodată, evoluţiile din anul 2006 denotă existenţa unor probleme în dezvoltarea economiei naţionale, care pot influenţa negativ asupra evoluţiei acesteia şi în continuare.

Majorarea preţurilor la gaze şi barierele create la exportul pe pieţele tradiţionale a producţiei agricole şi, în special, a celei vinicole au condus la creşterea inflaţiei.

În perioada respectivă s-a evidenţiat dependenţa economiei naţionale de factorii externi.

Exporturile de mărfuri realizate în ianuarie-septembrie 2006 s-au cifrat la 718,6 mil. dolari SUA, volum ce reprezintă 92 % faţă de cel înregistrat în perioada respectivă a anului 2005.

Importurile de mărfuri au însumat 1 miliard 843,3 mil. dolari SUA, volum mai mare decît cel înregistrat în ianuarie-septembrie 2005 cu 14,5 %.

Întreprinderile industriale au fabricat producţie în valoare de 17 miliarde 445,7 mil. lei.

Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2005 a constituit circa 93 %.

Diminuarea volumului producţiei industriale în perioada de raport, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2005, a fost cauzată de reducerea volumului producţiei de către întreprinderile care fabrică vin, băuturi alcoolice distilate, produse din tutun, sticlă şi articole din sticlă, hîrtie şi carton.

La încheierea sesiunii de primăvară - vară a Parlamentului, Preşedintele ţării a accentuat şi a definit esenţa începerii unei noi etape în dezvoltarea ţării noastre, etapă destinată creării condiţiilor adecvate de realizare a avantajelor concurenţiale de care dispunem, spre binele poporului.

În perioada imediat următoare, începînd cu luna august curent, Guvernul şi-a concentrat eforturile şi a iniţiat o serie de acţiuni pentru realizarea obiectivelor expuse în mesajul Preşedintelui Republicii Moldova. Prin Hotărîre de Guvern a fost instituit un grup special de lucru chemat să asigure elaborarea propunerilor concrete pentru implementarea sarcinilor şi atingerea obiectivelor respective.

Este vorba, în primul rînd, de elaborarea şi aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006 - 2015 (Hotărîrea Guvernului nr. 1288 din 9 noiembrie 2006).

Printre direcţiile prioritare ale Strategiei pot fi enumerate: perfecţionarea cadrului de politici în vederea atragerii investiţiilor; promovarea investiţiilor în infrastructură dezvoltarea sferei de export al mărfurilor şi serviciilor, în special a regimurilor comerciale preferenţiale, infrastructurii calităţii, promovarea exporturilor; deetatizarea şi perfecţionarea gestionării patrimoniului public; dezvoltarea pieţei financiare; stimularea investiţiilor; dezvoltarea zonelor economice libere şi crearea parcurilor industriale.

Îmbinarea politicii de atragere a investiţiilor cu cea de promovare a exporturilor creează o premisă optimă pentru asigurarea în continuare a creşterii economice şi ridicării bunăstării poporului. Astfel, Guvernul acordă o atenţie deosebită asigurării unui flux stabil şi de lungă durată a investiţiilor în sectoarele economiei naţionale cu un potenţial sporit de competitivitate şi orientare la export, care sînt capabile să genereze inovaţii şi transfer tehnologic, valoare adăugată înaltă şi crearea unei infrastructuri tehnice şi economice eficiente, precum şi pătrunderea pe noile pieţe de desfacere prin integrarea ţării în economia mondială.

La baza acestei Strategii au fost puse: Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1149 din 5 octombrie 2006) şi Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1199 din 17 octombrie 2006).

Obiectivul de bază al Strategiei de dezvoltare a industriei este formarea unui sector industrial al economiei tehnologic avansat, cu o capacitate inovaţională ponderată, eficient şi competitiv, racordat la standardele europene.

Astfel, acţiunile sînt elaborate în conformitate cu principiile fundamentale din documentul de bază al Comisiei Europene, "Politica industrială în Europa extinsă" (Bruxelles, 11 decembrie 2002 COM (2002) 714 final), şi cu tendinţele revoluţiei industriale globale care se prevede pentru următorii ani.

În acelaşi context, a fost aprobată Concepţia infrastructurii calităţii în Republica Moldova, destinată creării unor condiţii favorabile pentru reprezentanţii mediului antreprenorial şi ai administraţiei publice în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii produselor.

Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015 este elaborată în conformitate cu principiile de bază ale Politicii Agrare Comune a Uniunii Europene. Realizarea scopului strategic al politicii agrare va fi asigurată prin elaborarea şi aplicarea mecanismelor şi instrumentelor speciale, dintre care cele mai importante sînt: asigurarea stabilităţii macroeconomice şi a unui climat investiţional favorabil; perfecţionarea potenţialului profesionist şi sporirea eficienţei utilizării acestuia; dezvoltarea spiritului de antreprenoriat, crearea unor condiţii egale pentru dezvoltarea diverselor forme de întreprinzător; reforma structurală a sectorului agrar în baza unei politici active de stimulare a dezvoltării ramurilor şi direcţiilor prioritare ale producţiei agricole; promovarea politicii active în domeniul ştiinţei şi inovării; dezvoltarea în sectorul rural a unei infrastructuri eficiente (de producere şi de menire socială); asigurarea securităţii ecologice a producţiei agricole.

Printre acţiunile realizate se numără şi promovarea proiectului de lege privind dezvoltarea regională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1316 din 16 noiembrie 2006.

Adoptarea de către Parlament a acestei legi va contribui la crearea premiselor pentru dezvoltarea economică proporţională a regiunilor.

Consultările cu Comisia Europeană referitor la obţinerea de către Moldova a Preferinţelor Comerciale Autonome ale UE sînt la o etapă avansată. Începînd cu 1 iulie 2006, Serviciul Vamal a pus în aplicare noul sistem de certificare şi verificare a originii mărfurilor de către, instituit în conformitate cu cerinţele UE - principala condiţie înaintată Moldovei de către UE. O decizie finală privind acordarea preferinţelor comerciale asimetrice (PCA) pentru Moldova ar putea fi luată de Consiliul UE pe parcursul anului 2007.

Totodată, de la începutul anului 2006 se implementează conceptul de mediatizare a Sistemului Generalizat de Preferinţe (GSP Plus), precum şi a eventualelor preferinţe comerciale autonome acordate din partea Uniunii Europene.

Ca rezultat, din totalul grupelor de mărfuri care constituie aproximativ 1093 de poziţii la nivel de patru cifre, conform Nomenclatorului mărfurilor, Republica Moldova exportă în Uniunea Europeană produse clasificate la circa 700 poziţii. Dintre acestea, 607 grupe cad sub incidenţa GSP Plus.

Astfel, dacă exportul total al Republicii Moldova în perioada de 10 luni ale anului 2006 s-a diminuat cu 7 %, exportul către UE a constituit 274,8 mil. dolari SUA (33,7 % din totalul exporturilor) fiind în creştere cu 9 % în comparaţie cu perioada similară a anului 2005.

În condiţiile noilor preferinţe comerciale acordate de UE, circa 80 % din exporturile Republicii Moldova către UE beneficiază de acces liber. Cele mai semnificative creşteri ale exportului de mărfuri moldoveneşti au fost înregistrate în următoarele ţări: Austria - cu 27 %, Estonia - cu 64 %, Franţa - cu 67 %, Spania -cu 184 %, Slovacia - cu 31 %, Cipru - cu 29 %.

Pentru îndeplinirea cerinţelor înaintate în cadrul negocierilor de liber schimb asimetric cu ţările Uniunii Europene, a fost definitivată lista mărfurilor ce vor fi incluse în Preferinţele Comerciale Autonome acordate de către UE.

Este de menţionat posibilitatea obţinerii de la UE a accesului preferenţial pentru vinurile moldoveneşti, ceea ce va permite crearea unei importante pieţe de desfacere.

Avansarea negocierilor purtate cu oficialităţile europene privind dezvoltarea sferei de export al mărfurilor şi serviciilor, în special a regimurilor comerciale preferenţiale asimetrice, precum şi acţiunile întreprinse pentru revenirea mărfurilor moldoveneşti pe piaţa Rusiei, ne creează noi oportunităţi în dezvoltarea mai calitativă şi eficientă a economiei naţionale.

Totodată, Guvernul a participat activ la negocierile privind elaborarea şi finalizarea noului text al CEFTA, care va sta la baza creării spaţiului de comerţ liber între ţările din Europa de Sud-Est. Pe data de 19 decembrie curent Moldova a obţinut calitatea de membru cu drepturi depline a acestei organizaţii regionale foarte importante.

Realizarea Programului Naţional "Satul Moldovenesc", parte integrantă a Programului de activitate a Guvernului, se află permanent în centrul atenţiei Executivului.

Acţiunile întreprinse au fost orientate spre realizarea prevederilor Planului de acţiuni pentru implementarea Programului de activitate a Guvernului. Din cele aproximativ 370 de acţiuni preconizate pentru perioada anilor 2005-2015, 30 % au fost deja realizate.

Pentru finanţarea investiţiilor capitale prevăzute în Programul Naţional Satul Moldovenesc", în perioada ianuarie - octombrie 2006 de la bugetul de stat au fost alocate circa 540 mil. lei.

Mijloacele în cauză au fost direcţionate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie a următoarelor obiective:

a) reparaţia drumurilor de acces spre localităţile rurale - 30,8 mil.lei;
b) reparaţia drumurilor locale - 24,8 mil.lei;
c) reparaţia drumurilor naţionale - 91,4 mil. lei;
d) construcţia, modernizarea şi repararea sistemelor de asigurare cu apă şi a reţelelor de canalizare - 150 mil.lei;
e) construcţia reţelelor de distribuţie a gazelor naturale - 77,6 mil.lei;
f) dezvoltarea, modernizarea, dotarea şi fortificarea spitalelor, instituţiilor medicale primare şi de urgenţă - 71,5 mil.lei;
g) dezvoltarea şi fortificarea şcolilor şi grădiniţelor - 62,3 mil.lei;
h) dezvoltarea şi fortificarea caselor de cultură, bibliotecilor şi muzeelor - peste 22,9 mil.lei;
i) lucrări antierozionale de protecţie a solurilor - 21,3 mil.lei.

Au fost asigurate cu apă potabilă 15 oraşe şi 30 localităţi rurale.

În 2006 (situaţia la 1.12.2006) au fost gazificate 87 localităţi. În total în perioada 2001 - 2006 au fost gazificate 640 de localităţi.

Pentru realizarea obiectivului de asigurare a securităţii energetice a ţării, Î.S. "Moldelectrica" a desfăşurat în anul 2006 activităţi în vederea creării interconexiunilor cu sistemele electrice ale Ucrainei şi României. Au fost date în exploatare liniile interne de transport a energiei electrice LEA 110 kV Oclanda - Bădiceni şi LEA 110 kV Dîşkovo - Ciocîlteni, fiind alocate 3,32 mil. lei.

Semnarea de către partea ucraineană a Memorandumului trilateral între Î.S. Moldelectrica", C.N. Transelectrica" şi CEN Ucrenergo" privind construcţia LEA - 400 kV Suceava - Bălţi şi LEA - 330 kV Bălţi - Novodnestrovsk va fi un suport pentru obţinerea fondurilor de finanţare a studiului de fezabilitate comun pentru aceste două proiecte.

De asemenea, a continuat implementarea Proiectului Energetic -II, care prevede realizarea unor activităţi de modernizare în sectorul electro- şi termoenergetic.

În cadrul primei faze a Proiectului au fost construite 12 centrale termice în patru oraşe - Floreşti, Făleşti, Cantemir şi Străşeni, pentru alimentarea a 20 obiecte publice.

Menţionăm aici că pe 17 noiembrie 2006 Moldova, a devenit membru cu drept de observator al Pieţei energetice din Europa.

În scopul susţinerii procesului de dezvoltare a agriculturii, în anul curent au continuat activităţile de implementare a planului de consolidare a terenurilor agricole. Au fost fondate 50 staţiuni tehnologice de maşini, fapt ce a permis crearea a 350 locuri noi de muncă. În total, pe parcursul anului curent, în ţară a fost importată şi repartizată gospodăriilor agricole următoarea tehnică agricolă: tractoare - 400; combine - 30; pluguri - 220; cultivatoare - 350; grape cu discuri - 150; semănători - 260; stropitori - 32; maşini de irigare performante - 130.

Actualmente, în ţară funcţionează 150 staţiuni tehnologice de maşini, care au oferit 958 noi locuri de muncă. Din data fondării staţiunilor tehnologice, în spaţiul lor de activitate au fost consolidate circa 255 mii ha de terenuri agricole.

Au fost elaborate obiectivele strategice, principiile de bază şi direcţiile prioritare de subvenţionare a agriculturii.

Astfel, pentru anul 2006 sînt aprobate mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în mărime de 256 mil. lei, care au fost valorificate transparent şi eficient.

În urma intensificării activităţii de selecţie şi reproducere a animalelor, de la începutul anului 2006 au fost deschise 112 oficii locale pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie.

În ţară activează 896 oficii, dintre care 448 oficii locale complexe pentru prestarea serviciilor zooveterinare.

În anul 2006, pentru dotarea oficiilor locale cu instrumentar şi echipament au fost alocate 1 mil. 307 mii lei. Aceasta a permis crearea a 112 locuri de muncă.

Dezvoltarea infrastructurii se află pe lista de priorităţi ale activităţii Guvernului şi presupune:

1) intensificarea activităţilor orientate spre atragerea investiţiilor pentru construcţia obiectivelor de infrastructură şi, în primul rînd, a drumurilor;
2) optimizarea Programului de Investiţii Publice;
3) menţinerea şi sporirea ritmurilor de gazificare şi aprovizionare cu apă a localităţilor ţării, realizarea proiectelor menite să asigure securitatea energetică.

Se depun eforturi considerabile pentru atragerea fondurilor financiare necesare la realizarea acestor obiective.

Este în curs de pregătire un proiect investiţional în domeniul drumurilor, scopul principal al acestuia fiind îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe circa 300 km de drumuri publice.

Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2005-2009 Modernizarea ţării - bunăstarea poporului" stabileşte că unul dintre obiectivele prioritare ale Executivului pentru această perioadă este şi îndeplinirea eficientă a SCERS.

Continuă realizarea măsurilor de asigurare a instituţiilor medicale primare cu reţele telefonice, energie electrică, sisteme de apeduct şi canalizare, agent termic prin gazificare, de efectuare a reparaţiilor curente şi capitale, de amenajare a teritoriilor adiacente, de asigurare cu transport sanitar a centrelor de sănătate rurale.

În mod obiectiv, a devenit indiscutabilă necesitatea unor schimbări calitative fundamentale ale forţelor de producţie, bazate pe o strategie de investiţii inovaţionale, a cărei esenţă este formarea şi utilizarea cunoştinţelor şi potenţialului intelectual al societăţii.

Aceasta înaintează pe prim plan soluţionarea problemelor sociale, ceea ce creează condiţii optime pentru dezvoltarea intelectuală a persoanei, precum şi a problemelor legate nemijlocit de creşterea calităţii vieţii: educaţia, sănătatea, asigurarea cu spaţiu locativ, bunuri materiale, culturale şi spirituale.

În acest sens, activităţile din sistemul educaţional al Republicii Moldova în perioada de raportare au fost orientate spre îmbunătăţirea calităţii şi creşterea accesului populaţiei la instruire, sporirea eficienţei utilizării resurselor, fortificarea capacităţilor de planificare şi monitorizare în educaţie.

În scopul eliminării treptate a factorilor ce limitează accesul la educaţie al copiilor din familiile defavorizate şi îmbunătăţirii accesului acestora la învăţămîntul primar şi secundar, au fost întreprinse măsuri în vederea alimentării elevilor.

Astfel, la 1 noiembrie 2006, circa 98 % din elevii claselor primare, 100 % din elevii din familiile socialmente vulnerabile şi 30,9 % din elevii claselor gimnaziale se alimentează gratuit în cantinele şcolare.

În cadrul Programului Educaţional "SALT", destinat asigurării accesului la Internet a tuturor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, în 2005-2006 a fost construită reţeaua necesară, din fibre optice, şi instalate 1729 posturi telefonice pentru conectarea la Internet a instituţiilor preuniversitare. 749 de instituţii de învăţămînt preuniversitar au fost asigurate cu cel puţin o clasă de calculatoare, celelalte instituţii preuniversitare - cu cel puţin un calculator (de la 1 pînă la 10 calculatoare). Numărul total al conexiunilor de acces la Internet în ţară a crescut faţă de perioada analogică a anului precedent cu 54,4 %, depăşind cifra de 344,6 mii.

Piaţa forţei de muncă este influenţată, în mod direct, de dezechilibrul persistent în economie şi viaţa socială.

Pe de o parte, multe sectoare se confruntă cu lipsa cadrelor calificate, iar, pe de altă parte, există excedent de braţe de muncă nesolicitate.

Un obiectiv aparte îl constituie crearea a 300 mii locuri noi de muncă în toate domeniile economiei naţionale.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul a aprobat Hotărîrea Cu privire la măsurile de asigurare a realizării obiectivelor privind crearea, pînă în anul 2009, a 300 mii noi locuri de muncă şi majorarea salariului mediu lunar pe economia naţională pînă la echivalentul de 300 dolari SUA".

În scopul sporirii nivelului de ocupare a forţei de muncă, s-a intensificat conlucrarea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă cu agenţii economici.

Pe parcursul a 11 luni ale anului curent au fost create 32,9 mii noi locuri de muncă. Astfel, rata şomajului a constituit 5,4 %.

Ocuparea forţelor de muncă a fost posibilă datorită introducerii unor noi tehnologii şi linii de producţie, relansării activităţii unor fabrici preponderent în zonele rurale.

Pe parcursul anului 2006 au fost continuate activităţile de prevenire şi combatere a fenomenului corupţiei şi a birocratismului.

Una dintre pîrghiile eficiente de combatere a corupţiei şi de eliminare a sursei acestui fenomen negativ este optimizarea cadrului legislativ şi normativ, în sensul excluderii posibilităţilor de interpretare dublă a prevederilor actelor normative şi legislative.

În acest context, experienţa Republicii Moldova, acumulată în cadrul aşa-numitului proces al ghilotinei", poate servi pentru realizarea de măsuri concrete în vederea combaterii corupţiei.

Astfel, au fost revizuite şi examinate peste 1100 acte normative cu caracter regulatoriu al activităţii de antreprenoriat şi, în final, circa 100 din ele au fost abrogate, fiind calificate drept discriminatorii în raport cu activitatea de antreprenoriat.

Guvernul intenţionează, să efectueze, în termene proxime, şi revizuirea cadrului legal regulatoriu, astfel reducîndu-se esenţial presiunea administrativă asupra antreprenoriatului şi posibilităţile de manevră" a potenţialilor funcţionari corupţi.

La capitolul activizării societăţii civile în procesul prevenirii şi combaterii corupţiei, o măsură importantă este constituirea, la începutul anului curent, a Alianţei Anticorupţie de către un şir de organizaţii nonguvernamentale, care desfăşoară activitate anticorupţională şi semnarea unui Acord de colaborare.

Un alt aspect important al activităţii desfăşurate de Guvern în procesul de prevenire şi combatere a corupţiei constă în acţiunile întreprinse pentru asigurarea eligibilităţii Republicii Moldova pentru asistenţa financiară în cadrul programelor Corporaţiei americane Provocările Mileniului".

În acest sens, pe data de 15 decembrie, la Chişinău a fost semnat Acordul de Subvenţionare a Obiectivului Strategic între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova, pentru Programul de Control al Corupţiei, care stabileşte alocarea a 24,7 mil. dolari SUA pentru susţinerea iniţiativelor de combatere a corupţiei.

Cu acest eveniment se confirmă deschiderea accesului ţării la fonduri financiare nerambursabile de circa 300 mil. dolari SUA.

Echipa guvernamentală depune eforturi conjugate pentru implementarea programelor strategice de dezvoltare a ţării şi, în corelare cu strategiile ramurale elaborate, va contribui la crearea condiţiilor necesare pentru obţinerea unei creşteri economice durabile, atît sub aspect cantitativ, cît şi calitativ.

Raportul ţării şi Portofoliul de programe şi acţiuni strategice al echipei Guvernamentale, prezentat oficial în cadrul reuniunii Grupului consultativ al donatorilor pentru Moldova, care s-a desfăşurat pe 12 decembrie la Bruxelles, a influenţat adoptarea, de către acesta, a deciziei privind alocarea ţării noastre, în următorii trei ani, a peste 1 miliard şi 200 de milioane dolari SUA, sumă echivalentă cu 17,5 miliarde lei.

Pe data de 15 decembrie 2006 Consiliul Director al Fondului Monetar Internaţional a aprobat unanim amplificarea pentru Moldova a Programului Facilitatea pentru Creşterea Economică şi Reducerea Sărăciei". Respectiv, tranşa din luna curentă va fi de circa 48 mil dolari SUA, faţă de cea prevăzută iniţial - 17 mil. dolari SUA, sumă destinată susţinerii balanţei de plăţi (completarea rezervelor valutare ale ţării).

Susţinerea sporită de către comunitatea internaţională pentru Moldova la care poate fi atribuită şi crearea Centrului Comun pentru Eliberarea Vizelor spre ţările Uniunii Europene, ce urmează să fie lansat în martie - aprilie 2007, caracterizează şi reuşita negocierii Acordurilor de Facilitare a regimului de vize şi Readmisie cu Uniunea Europeană.

Pe lîngă faptul că asistenţele internaţionale enumerate, inegalabile după valoarea şi condiţiile lor preferenţiale, deschid posibilităţi largi pentru investiţii fundamentale în infrastructură, proiecte sociale, realizarea reformelor structurale în economie, presupun şi un nou nivel de responsabilitate al administraţiei publice de toate nivelurile din ţară pentru utilizarea cu maximă eficienţă.

Succesul modernizării economiei şi creşterii competitivităţii Moldovei în ansamblu este în mîinile noastre, a tuturor cetăţenilor ţării, şi depinde, în mod cert, de atitudinea, abilitatea şi energia cu care vom continua să acţionăm în comun.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45869 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran