RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2009
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2009
26.04.2010
Versiune tipar

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 20091

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2009.

Activitatea de CD2 în anul 2009 s-a desfăşurat în 68 instituţii (organizaţii), 55 din acestea fiind unităţi publice sau 80,9% din total instituţii/organizaţii. Din numărul total de instituţii, 41 sunt unităţi specializate în cercetare-dezvoltare, 10 birouri de proiectare şi construcţii, 3 organizaţii de proiectare şi de proiectare-explorare în construcţii, 12 instituţii de învăţămînt superior, o unitate cu statut de bază experimentală şi o întreprindere industrială.

Salariaţii din activitatea de CD3.  La 31 decembrie 2009, în activitatea de CD activau 5424 persoane (din care 2801 femei sau 51,6% din total salariaţi), comparativ cu 5315 persoane la 31 decembrie 2008 (din care 2677 femei sau 50,4% din total salariaţi). Pe tipuri de instituţii, salariaţii din activitatea de CD cu cea mai mare pondere se regăsesc în unităţile specializate în cercetare-dezvoltare – 66,2%, fiind urmate de instituţiile de învăţămînt superior cu o pondere de 24,9%.

După nivelul de pregătire, 4212 persoane din total salariaţi au studii superioare (77,7%), 499 persoane – studii medii de specialitate (9,2%), iar 713 persoane – alte forme de pregătire (13,1%).

Tabelul 1. Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de ocupaţii

2008

2009

Total

persoane

din care

femei

Total

persoane

din care

femei

Total

5315

2677

5424

2801

inclusiv:

cercetători ştiinţifici

3471

1584

3561

1685

tehnicieni

427

265

337

231

personal auxiliar

811

494

830

491

alţii

606

334

696

394

Pe categorii de ocupaţii, din total salariaţi încadraţi în CD, 3561 erau cercetători ştiinţifici (65,7% din total), 337 tehnicieni (6,2%), 830 reprezintă personalul auxiliar (15,3%) şi 696 (12,8%) lucrătorii care execută funcţii legate de activitatea organizaţiei în general (exclusiv personalul de întreţinere). 

Structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă denotă unele schimbări în anul 2009 faţă de anul 2008. Astfel, în anul 2009 a scăzut ponderea persoanelor din grupele de vîrstă 25–34 ani (17,9% faţă de 18,4% în 2008), 45–54 ani (20,3% faţă de 21,6%) şi 55–64 ani (23,5% faţă de 23,8%), fiind totodată înregistrate creşteri în favoarea persoanelor în vîrstă de 64 şi peste ani (16,3% faţă de 15,2%), 35–44 ani (16,1% faţă de 15,5%) şi pînă la 25 ani (5,9% faţă de 5,5%).

Pe domenii ştiinţifice, se menţine tendinţa de concentrare a unui număr mai mare de cercetători în domeniul ştiinţelor naturale, 31,1% din numărul total al cercetătorilor (-0,9 puncte procentuale faţă de anul 2008), fiind urmat de domeniile ştiinţelor tehnice 17,0% (-1,7 p.p.) şi ştiinţelor agricole 16,2% (-0,3 p.p.). Repartizarea pe sexe a cercetătorilor relevă o pondere mai mare a bărbaţilor (52,7%).

Tabelul 2. Cercetători ştiinţifici pe domenii ştiinţifice în anul 2009

Numărul cercetătorilor ştiinţifici

inclusiv cu grad ştiinţific:

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

Total persoane

din care

femei

total persoane

din care femei

total persoane

din care femei

Total

3561

1685

382

59

1374

614

din care:

ştiinţe naturale

1106

526

151

21

483

221

ştiinţe tehnice

604

161

26

1

114

11

ştiinţe medicale

474

260

75

12

214

106

ştiinţe agricole

578

277

38

3

173

63

ştiinţe sociale

415

257

38

12

192

109

ştiinţe umane

384

204

54

10

198

104

Cercetătorii cu grad ştiinţific de doctor habilitat au constituit 10,7% din total cercetători, iar cei cu grad de doctor – 38,6% din total cercetători. Repartizarea doctorilor pe grupe de vîrstă, relevă că fiecare al zecelea are vîrsta între 25–34 ani, fiecare al cincilea între 35–44 ani şi două treimi sînt în vîrstă de peste 44 ani. În ceea ce priveşte distribuţia pe grupe de vîrstă a doctorilor habilitaţi, ponderea majoritară o deţin cei cu vîrsta peste 54 ani (85,1%). Din numărul total de femei cercetători ştiinţifici (1685 persoane), 3,5% sunt cu grad de doctor habilitat, iar 36,4% au gradul ştiinţific de doctor.

Majoritatea salariaţilor îşi desfăşoară activitatea de CD în sectorul public (91,4% din total), în cazul cercetătorilor, respectiv 94,3%.

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de CD4. Cheltuielile totale efectuate în anul 2009 pentru activitatea de CD au însumat 319,2 milioane lei, din care 317,6 milioane lei cheltuieli pentru activitatea de CD îndeplinită cu forţele proprii ale instituţiei (-5,6% faţă de anul 2008) şi 1,6 milioane lei cheltuieli pentru activitatea de CD îndeplinită de terţi (-60,0%).

Conform destinaţiei, cheltuielile pentru activitatea de CD îndeplinită cu forţele proprii au următoarea structură: 88,7% reprezintă cheltuielile curente, iar 11,3% cele capitale.

Tabelul 3. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ( milioane lei)

2008

2009

Total

340,4

319,2

Cheltuieli pentru activitatea de CD îndeplinită cu forţele proprii ale instituţiei

336,4

317,6

Cheltuieli curente

277,1

281,8

Cheltuieli capitale

59,3

35,8

Cheltuieli pentru activitatea de CD îndeplinită de terţi

4,0

1,6

În sectorul public, cheltuielile pentru activitatea de CD îndeplinită cu forţele proprii au constituit 296,5 milioane lei (99,6% din total cheltuieli publice pentru CD), din care 260,9 milioane lei, respectiv 88,0% cheltuieli curente şi 35,6 milioane lei, respectiv 12,0% cheltuieli capitale.

Structura cheltuielilor curente pe componente relevă că, cea mai mare pondere revine cheltuielilor de personal, respectiv 217,5 milioane lei (77,2% din total cheltuieli curente) sau cu 5,2 puncte procentuale mai mult decît în anul 2008.

În anul 2009 în structura cheltuielilor capitale s-a majorat ponderea cheltuielilor pentru procurarea, modernizarea şi reparaţia edificiilor – cu 6,5 puncte procentuale faţă de anul 2008.

Din totalul cheltuielilor curente 30,2% sunt destinate cercetării cu caracter fundamental, 52,1% – cercetării cu caracter aplicativ şi 17,7% – dezvoltării tehnologice.

Tabelul 4. Cheltuielile curente pe domenii ştiinţifice în anul 2009 ( milioane lei)

Total

inclusiv:

ştiinţe naturale

ştiinţe tehnice

ştiinţe medicale

ştiinţe agricole

ştiinţe sociale

ştiinţe umanistice

Cheltuieli curente pentru cercetări şi elaborări

281,8

93,0

59,2

32,0

55,2

18,7

23,7

inclusiv:

cercetări fundamentale

85,1

44,7

4,5

5,9

3,8

7,9

18,3

cercetări aplicate

146,8

44,2

20,6

25,9

39,9

10,8

5,4

dezvoltare tehnologică (elaborări)

49,9

4,1

34,1

0,2

11,5

-

-

Distribuţia cheltuielilor curente pe domenii ştiinţifice se prezintă astfel: ştiinţe naturale – 33,0%, tehnice – 21,0%, agricole – 19,6%, medicale – 11,4%, umanistice – 8,4%, sociale – 6,6%.

Intensitatea cercetării (calculată ca raport între cheltuielile totale pentru activitatea de CD şi valoarea produsului intern brut) în anul 2009, a înregistrat nivelul de 0,53%.

Notă:
1 Informaţia espre prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

2 Conform normelor metodologice aprobate la nivel internaţional (Manualul Frascati, OECD, ediţia 2002) în activitatea de cercetare-dezvoltare nu se include: pregătirea cadrelor, activitatea de producţie, activitatea organelor de gestionare, servicii ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv biblioteca)

3 În numărul total al salariaţilor nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi, totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează

4 Cheltuieli efective

Persoană de contact:

Ala Negruţă
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37763 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran