RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.11.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea investiţională şi de construcţii în Republica Moldova în anul 2009
Activitatea investiţională şi de construcţii în Republica Moldova în anul 2009
22.06.2010
Versiune tipar

Activitatea investiţională şi de construcţii în Republica Moldova în anul 2009 1) *

Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în capital fix pentru anul 2009.

Activitatea investiţională. În anul 2009 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 10878,9 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2008, acest volum s-a micşorat cu 35 % (în preţuri comparabile), iar faţă de anul 2000 s-a majorat de 1,7 ori (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor au revenit 3051 lei investiţii în capital fix faţă de 5105 în anul 2008.

Investitii_2009_01.png

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în a.2009 pe elemente de structură tehnologică şi în raport cu a.2008 se prezintă astfel:

2009

Informativ:2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2008

Total

2007

Total

Investiţii în capital fix-total

10878,9

65,0

100,0

102,3

100,0

 din care:

lucrări de construcţii-montaj

5908,3

64,9

54,3

 98,8

56,2

utilaje şi maşini, mijloace de transport

4257,0

64,6

39,1

107,1

38,0

alte lucrări şi cheltuieli capitale

 713,7

72,6

6,6

 96,6

5,8

din total:

- investiţii pentru construcţia locuinţelor

1867,2

61,3

17,2

99,1

18,2

Analiza structurii tehnologice a investiţiilor în capital fix arată, că volumul principal al investiţiilor în capital fix a revenit lucrărilor de construcţii-montaj, cota-parte a cărora, în totalul investiţiilor a constituit 54,3 % şi, comparativ cu anul 2008, s-a micşorat cu 1,9 puncte procentuale. Ponderea valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 39,1% sau cu 1,1 puncte procentuale mai mult faţă de anul precedent. Din volumul investiţiilor utilizate pentru procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport 91,5% le-au revenit celor de import.

Investitii_2009_02.png

Pentru realizarea procesului investiţional în a.2009 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, constituind 5924,2 mil. lei investiţii în capital fix, sau 54,5 % din volumul total al mijloacelor utilizate şi 68,8 % faţă de nivelul anului 2008.

În anul 2009, asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetului de stat şi al unităţilor administrativ-teritoriale a constituit 9,8 % din volumul total al investiţiilor în capital fix realizate (în a.2008 – 12,7 %). Din contul acestor surse au fost utilizate 1076,4 mil. lei, fiind în scădere faţă de anul 2008 cu 49,3% (în preţuri comparabile).

Cota-parte a investiţiilor în capital fix a investitorilor străini în volumul total al mijloacelor utilizate a constituit 21,6 % şi s-a majorat faţă de nivelul anului 2008 cu 1,1 punct procentual.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare se prezintă după cum urmează:

2009

Informativ:
2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2008

total

2007

total

Investiţii în capital fix - total

10878,9

65,0

100,0

102,3

100,0

din care pe surse de finanţare:

bugetul de stat

723,3

44,3

6,6

95,1

9,8

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

353,1

72,0

3,2

111,0

2,9

mijloacele proprii ale întreprinderilor şi populaţiei

5924,2

68,8

54,5

104,6

51,4

mijloacele investitorilor străini

2347,0

68,6

21,6

103,5

20,5

alte surse

1531,4

59,3

14,1

96,6

15,4

Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate, a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale. Acestui sector îi revine 41,3 % din volumul total al investiţiilor în capital fix însuşite, 43,4 % din lucrările de construcţii-montaj executate şi 93,2 % din casele de locuit date în folosinţă.

În perioada de raport agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 4497,6 mil. lei investiţii în capital fix, au executat lucrări de construcţii – montaj în valoare de 2563,3 mil. lei şi au dat în folosinţă 467,9 mii m² de suprafaţă totală a locuinţelor sau, respectiv, 62,0 %, 63,6 % şi 89,6% faţă de nivelul înregistrat în anul 2008.

Cota-parte a investiţiilor în capital fix efectuate de către investitorii cu formă de proprietate străină s-a micşorat în a.2009 faţă de realizările anului 2008 cu 3,6 puncte procentuale, a întreprinderilor mixte respectiv cu 0,3 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

2009

Informativ:
2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2008

total

2007

total

Investiţii în capital fix-total

10878,9

65,0

100,0

102,3

100,0

din care pe forme de proprietate:

- publică

3152,2

79,7

29,0

96,4

23,6

- privată

4497,6

62,0

41,3

107,1

43,4

- mixtă (publică şi privată)

223,0

91,7

2,0

78,8

1,5

- străină

1041,8

47,2

9,6

105,8

13,2

- a întreprinderilor mixte

1964,4

63,9

18,1

99,4

18,3

Investitii_2009_03.png

Analiza structurii investiţiilor în capital fix pe tipuri de activităţi economice indică faptul, că cel mai atrăgător pentru investitori au rămas a fi aşa tipuri de activităţi economice, ca tranzacţiile imobiliare (21,6% din volumul total al investiţiilor în capital fix utilizate), transporturile şi comunicaţiile (respectiv 20,2%), comerţul cu ridicata şi amănuntul (11,0%), energia electrică şi termică, gazele şi apa (10,8%) industria prelucrătoare(8,6%).

A crescut ponderea investiţiilor în agricultură, economia vînatului şi silvicultură (cu 2,7 puncte procentuale), energia electrică şi termică, gaze şi apă (respectiv cu 4,3 puncte procentuale), transporturi şi comunicaţii (cu 1,5 puncte procentuale), sănătate şi asistenţă socială (cu 2,7 puncte procentuale).

Totodată, s-a micşorat cota-parte a investiţiilor în capital fix la construcţia obiectelor industriei prelucrătoare (cu 5,9 puncte procentuale), la comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (respectiv cu 3,9 puncte procentuale) etc.

Din industria prelucrătoare cel mai mare volum al investiţiilor (56%) a fost utilizat la dezvoltarea fabricării produselor alimentare şi a băuturilor.

Investiţiile în capital fix pe tipuri de activităţi economice se prezintă în următorul tabel:

2009

Informativ:
2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2008

total

2007

total

Investiţii în capital fix-total

10878,9

65,0

100,0

102,3

100,0

din care:

agricultura,economia vînatului şi silvicultura

908,8

96,2

8,4

119,4

5,7

pescuit

2,7

de 2,3 ori

0,0

26,0

0,0

industria extractivă

19,8

65,0

0,2

55,3

0,2

industria prelucrătoare

931,7

38,4

8,6

95,4

14,5

energia electrică şi termică, gaze şi apă

1175,6

108,7

10,8

87,1

6,5

construcţii

280,6

41,7

2,6

119,0

4,0

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

1196,1

47,9

11,0

108,8

14,9

hoteluri şi restaurante

169,1

73,8

1,6

113,7

1,4

transporturi şi comunicaţii

2201,8

70,5

20,2

92,9

18,7

activităţi financiare

224,3

59,1

2,1

de 2,5 ori

2,3

tranzacţii imobiliare

2350,9

64,9

21,6

98,6

21,7

administraţie publică

266,5

59,5

2,4

97,7

2,7

învăţămînt

275,8

68,4

2,5

134,5

2,4

sănătate şi asistenţă socială

605,7

126,9

5,6

135,3

2,9

alte activităţi

269,6

69,5

2,5

108,1

2,3

În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe cota majoritară a fost orientată spre construcţia clădirilor şi edificiilor, care a constituit 44,6% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 17,2%– clădirilor de locuit şi 27,4 – alte clădiri şi edificii) sau cu 4,7 puncte procentuale mai puţin decît în anul precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu un punct procentual, la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît cea de locuit şi edificiilor - cu 3,7 p. p.

Cota-parte a investiţiilor utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 32,9% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în descreştere cu 5,1 puncte procentuale în comparaţie cu anul 2008.

Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe se prezintă după cum urmează:

<><><>< /><><><>< />

2009

Informativ:
2008 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2007

total

2008

total

Investiţii în capital fix-total

10878,9

65,0

100,0

102,3

100,0

din care:

clădiri de locuit

1867,2

61,3

17,2

99,1

18,2

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

2984,1

57,4

27,4

104,2

31,1

utilaje şi maşini

3516,9

69,7

32,3

106,5

29,1

mijloace de transport

740,1

47,9

0,6

109,4

8,9

alte

1770,7

83,3

16,3

98,7

12,7

Investitii_2009_04.png

Din contul construcţiilor noi, reconstrucţiilor şi extinderilor întreprinderilor în funcţiune, în anul 2009 au fost date în exploatare un şir de obiecte şi capacităţi.

În electroenergetică au fost date în folosinţă reţele electrice cu tensiunea 0,4-20 Kw cu lungimea de 554,5 km; în gospodăria drumurilor – au fost construite drumuri cu îmbrăcăminte rigidă cu lungimea de 2,8 km, a fost realizată reparaţia capitală a drumurilor cu lungimea de 111,1 km; în ramura comunicaţiilor au fost puse în funcţiune staţii telefonice urbane şi rurale respectiv cu 26,8 mii numere şi 34,3 mii numere; din obiectele gospodăriei comunale au fost date în exploatare apeducte cu lungimea de 194,5 km şi cu capacitate de tranzit de 1,1 mii m³, reţele de canalizare cu lungimea de 5,1 km şi cu capacitatea de evacuare de 0,4 mii m³ de apă în 24 ore, reţele termice cu lungimea de 10,3 km şi cu capacitatea de 15,2 Gkal pe oră; au fost date în folosinţă reţele de gaze naturale cu lungimea de 745,7 km sau 80,5% faţă de anul 2008 etc. În anul 2009 au fost construite întreprinderi de comerţ cu suprafaţa comercială de 35,5 mii m², depozite cu suprafaţa totală de 11,7 mii m², întreprinderi de alimentaţie publică cu 1,5 mii locuri şi altele.

Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2009 au fost construite şi date în folosinţă: o instituţie preşcolară cu 100 locuri, două spitale cu 108 paturi, o policlinică cu 30 vizite pe schimb, şapte hoteluri cu 128 locuri, un stadion cu 1000 locuri, bazin de înot cu suprafaţa de 150 m² de suprafaţă totală a oglinzii apei şi altele.

În a.2009 din volumul total al investiţiilor în capital fix pentru construcţia locuinţelor au fost utilizate 1867,2 mil. lei investiţii în capital fix sau 17,2% şi s-a micşorat în comparaţie cu a.2008 cu un punct procentual. Faţă de nivelul a.2008 ele au constituit 61,3%. Din contul acestor surse, de către agenţii economici de toate formele de proprietate, precum şi de beneficiarii individuali au fost date în folosinţă 4,8 mii apartamente noi cu suprafaţa totală circa de 502 mii m. p., sau cu 26,2 % mai puţin decît în anul 2008.

Construcţia de locuinţe. Construcţia de locuinţe s-a realizat, în fond, de către agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale. Aceştia au construit 467,9 mii m.p. sau 93,2 % din suprafaţa totală a caselor de locuit date în folosinţă în total pe ţară.

Locuinţe date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă în 2009 se prezintă astfel:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
2008 în % faţă de total

Numărul apartamentelor construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

2008

total

Total

4816

502,0

73,8

100,0

100,0

 din care:

publică

115

10,2

9,3

2,0

16,2

privată

4411

467,9

89,6

93,2

76,9

     din acesta beneficiari individuali

1787

255,3

81,4

50,9

46,1

străină

81

7,2

36,0

1,4

2,9

a întreprinderilor mixte

209

16,7

61,9

3,3

4,0

din total în:

mediul urban

4184

427,9

73,1

85,2

86,0

mediul rural

632

74,1

78,0

14,8

14,0

În anul 2009 din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost construite circa 1,8 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 255,3 mii m. p., ceea ce a constituit 50,9 % din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă şi 81,4 % faţă de realizările anului 2008.

Distribuţia pe medii de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 4,2 mii apartamente cu suprafaţa totală de 427,9 mii m² sau 85,2% din total şi 73,1% faţă de realizările anului 2008. Comparativ cu 2008 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul urban s-a micşorat cu 0,8 puncte procentuale.

Volumul locuinţelor date în folosinţă în anul 2009 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
2008 în % faţă de:

Numărul apartamentelor construite, unităţi

mii m2

în % faţă de:

2008

total

2007

total

Total

4816

502,0

73,8

100,0

121,8

100,0

 din care:

mun. Chişinău

3604

377,5

70,5

75,2

137,9

78,8

Nord

490

47,7

87,2

9,5

85,2

8,1

Centru

338

34,4

63,7

6,9

97,1

7,9

Sud

243

25,6

125,5

5,1

67,5

3,0

UTA Găgăuzia

141

16,8

110,5

3,3

77,2

2,2

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe în continuare s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 3,6 mii apartamente cu suprafaţa totală de 377,5 mii m2 (75,2 % din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în descreştere cu 29,5 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

În anul 2009 numărul clădirilor de locuit (fără casele de locuit individuale) aflate în construcţie neterminată a constituit 0,5 mii unităţi (în a.2008-0,6 mii unităţi) cu suprafaţa totală de 1606,4 mii m.p.

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză. În a. 2009 întreprinderile cu tipul principal de activitate „Construcţii” au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 3842,8 mil.lei (în preţuri curente). Comparativ cu anul 2008, acest volum s-a micşorat cu 33,3 % (în preţuri comparabile).

Evoluţia şi structura lucrărilor în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor – executante în anul 2009 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

Volumul lucrărilor executate în medie pe o organizaţie, mii lei

2008

total

Total

3842,8

66,7

100,0

3356,2

 din care:

publică

 148,3

52,7

 3,9

4492,6

privată

3296,2

72,2

85,8

3177,9

mixtă (publică şi privată)

 222,9

60,2

 5,8

4845,1

străină

 85,6

27,6

 2,2

9514,8

a întreprinderilor mixte(cu participare străină)

 89,8

37,8

 2,3

5613,9

În structura lucrărilor de construcţii-montaj circa 4% revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (85,8%) revenind agenţilor economici din sectorul privat al economiei naţionale, care au executat lucrări de construcţii-montaj în sumă de 3296,2 mil. lei şi 72,2% faţă de nivelul înregistrat în anul 2008.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în anul 2009 se prezintă după cum urmează:

Realizări,  mil. lei

În % faţă de:

2008

total

Volumul lucrărilor în antrepriză executate –total

3842,8

66,7

100,0

din care:

 Pe elemente de structură a lucrărilor

 lucrări de construcţii noi

2546,3

61,2

66,3

 lucrări de reparaţii capitale

773,3

71,7

20,1

 lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

475,9

99,3

12,4

 alte lucrări

47,3

99,2

1,2

Pe tipuri de obiecte

 clădiri rezidenţiale

983,0

61,2

25,6

 clădiri nerezidenţiale

1446,9

62,6

37,7

 construcţii inginereşti

1365,7

75,0

35,5

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 2546,3 mil. lei, ponderea cărora a constituit 66,3 % în volumul total al lucrărilor executate. Reparaţiilor capitale şi curente le-au revenit 13,6 % din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe tipuri de obiecte s-au înregistrat scăderi la lucrările executate la clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale, respectiv cu 38,8 % şi 37,4 %, la construcţii inginereşti - cu 25 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Datele privind volumul lucrărilor în antrepriză realizate în anul 2009 pe regiuni de dezvoltare, se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

2008

total

Total

3842,8

66,7

100,0

din care:

mun. Chişinău

2835,8

65,0

73,8

Nord

381,9

67,8

9,9

Centru

400,0

82,1

10,4

Sud

137,1

56,7

3,6

UTA Găgăuzia

88,0

82,0

2,3

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al lucrărilor de construcţii-montaj au executat organizaţiile în antrepriză din municipiul Chişinău – 2835,8 mil. lei sau 73,8 % din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj efectuate în total pe ţară şi fiind în descreştere cu 35 % faţă de nivelul anului 2008.

Notă:
1) Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale a agenţilor economici din Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele preliminare privind activitatea investiţională prezentate în ianuarie 2010 au fost elaborate în baza datelor operative ale agenţilor economici cuprinşi în cercetarea statistică infraanuală.
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
Secţia Statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53726 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran