RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2010
29.06.2011
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 20101

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2010 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au  utilizat 13098,7 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2009, acest volum s-a majorat cu 16,4% (în preţuri comparabile), iar faţă de anul 2000 s-a majorat de 2,0 ori (în  preţuri comparabile). În medie pe locuitor au revenit 3677,3 lei investiţii în capital fix, faţă de 3119,7 în anul 2009. 

Investitii_cap_fix_2010_1.png

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în a.2010 pe elemente de structură  tehnologică şi în raport cu a.2009 se prezintă astfel:

2010

Informativ: 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2009

total

2008

total

Investiţii în capital fix-total

13098,7

116,4

100,0

66,5

100,0

           din care:

lucrări de construcţii-montaj

6761,4

109,5

51,6

66,5

54,3

utilaje şi maşini, mijloace de transport

5373,9

123,8

41,0

66,2

39,1

alte lucrări şi cheltuieli capitale

963,4

128,8

7,4

75,2

6,6

din total:

 investiţii pentru construcţia locuinţelor

2245,5

118,8

17,1

61,3

16,8

Analiza structurii tehnologice a investiţiilor în capital fix arată, că volumul principal al investiţiilor în capital fix a revenit lucrărilor de construcţii-montaj, cota-parte a cărora, în totalul investiţiilor a constituit 51,6 % şi, comparativ cu anul 2009, s-a micşorat cu 2,7 puncte procentuale.

Ponderea valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 41 % sau cu 2,0 puncte procentuale mai mult faţă de anul precedent. Din volumul investiţiilor utilizate pentru procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport 94 % le-au revenit celor de import.

Investitii_cap_fix_2010_2.png

Pentru realizarea procesului investiţional în a.2010 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, constituind 7246,6 mil. lei investiţii în capital fix, sau 55,3 % din volumul total al mijloacelor utilizate şi 117,4 % faţă de nivelul anului 2009.

În anul 2010, asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetului de stat şi al unităţilor administrativ-teritoriale a constituit 8,9 % din volumul total al investiţiilor în capital fix realizate. Din contul acestor surse au fost utilizate 1159,3 mil. lei, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 6,4% (în preţuri comparabile).

Cota-parte a investiţiilor în capital fix a investitorilor străini în volumul total al mijloacelor utilizate a constituit 18,2 % şi s-a micşorat  faţă de nivelul anului 2009 cu 3,4 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare se prezintă după cum urmează:

2010

Informativ: 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2009

total

2008

total

Investiţii în capital fix - total

13098,7

116,4

100,0

66,5

100,0

din care pe surse de finanţare:

bugetul de stat

667,4

91,2

5,1

44,3

6,6

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

491,9

137,7

3,8

72,0

3,2

mijloacele proprii ale întreprinderilor şi populaţiei

7246,6

117,4

55,3

70,8

54,5

mijloacele investitorilor străini

2378,4

97,2

18,2

70,7

21,6

alte surse

2314,4

145,8

17,7

59,4

14,1

Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate, a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

În perioada de raport agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 5375,4 mil. lei investiţii în capital fix, au executat lucrări de construcţii – montaj în valoare de 2189,6 mil. lei şi au dat în folosinţă 443,1 mii m² de suprafaţă totală a locuinţelor sau, respectiv, 113 %, 102,1% şi 94,6% faţă de nivelul înregistrat în anul 2009.

Cota-parte a investiţiilor în capital fix efectuate de către investitorii cu formă de proprietate străină s-a mărit în a.2010 faţă de realizările anului 2009 cu 0,7 puncte procentuale, iar cea efectuată de întreprinderile mixte s-a micşorat  cu 0,7 puncte procentuale.

Dinamica şi structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în anul de analiză se prezintă prin următoarele date:

2010

Informativ: 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2009

total

2008

total

Investiţii în capital fix-total

13098,7

116,4

100,0

66,5

100,0

din care pe forme de proprietate:

 

- publică

3931,6

123,0

30,0

79,9

28,4

- privată

5375,4

113,0

41,0

64,8

42,3

- mixtă (publică şi privată)

208,6

92,4

1,6

91,7

2,0

- străină

1368,1

125,1

10,4

48,9

9,7

- a întreprinderilor mixte

2215

111,7

16,9

63,8

17,6

Investitii_cap_fix_2010_3.png

Analiza structurii investiţiilor în capital fix pe tipuri de activităţi economice indică faptul, că cel mai atrăgător pentru investitori  au rămas a fi aşa  tipuri de activităţi economice, ca  transporturile şi comunicaţiile (25,1% din volumul total al investiţiilor utilizate), tranzacţiile imobiliare (21 %), comerţul cu ridicata şi amănuntul (11%), industria prelucrătoare(10,3%), energia electrică şi termică, gazele şi apa (9,1%).

A crescut  ponderea investiţiilor în transporturi şi comunicaţii (cu 4,9 puncte procentuale), în industria prelucrătoare (cu 1,7 puncte procentuale).

În industria prelucrătoare cel mai mare volum al investiţiilor (44,6%) a fost utilizat la dezvoltarea fabricării produselor alimentare şi a băuturilor.

Investiţiile în capital fix pe tipuri de activităţi economice se prezintă în următorul tabel:

2010

Informativ: 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2009

total

2008

total

Investiţii în capital fix-total

13098,7

116,4

100,0

66,5

100,0

din care:

agricultura,economia vînatului şi silvicultura

995,3

105,3

7,6

98,7

8,4

Pescuit

3,1

113,5

0,02

de 2,0 ori

0,02

industria extractivă

32,3

143,5

0,3

73,0

0,2

industria prelucrătoare

1352,8

139,7

10,3

39,4

8,6

energia electrică şi termică, gaze şi apă

1196,5

98,4

9,1

111,1

10,8

Construcţii

401,0

137,0

3,1

43,0

2,6

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

1444,5

116,7

11,0

49,0

11,0

hoteluri şi restaurante

111,8

62,1

0,9

77,6

1,6

transporturi şi comunicaţii

3289,8

144,7

25,1

71,9

20,2

activităţi financiare

162,4

68,7

1,2

61,6

2,1

tranzacţii imobiliare

2755,0

113,8

21,0

66,0

21,5

administraţie publică

144,4

53,4

1,1

59,6

2,4

Învăţămînt

340,6

121,0

2,6

69,0

2,5

sănătate şi asistenţă socială

616,2

97,7

4,7

130,5

5,6

alte activităţi

253,0

89,9

1,9

71,7

2,5

În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe cota-parte a  investiţiilor utilizate la  procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 41% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 2 puncte  procentuale  în comparaţie cu  anul  2009.

Cota-parte a investiţiilor utilizate la construcţia  clădirilor şi edificiilor a constituit 41 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 17,1%­ ­­– clădirilor de locuit şi 23,9 % – alte clădiri şi edificii) sau cu 3,8 puncte procentuale mai puţin decît în anul precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a majorat cu 0,3 puncte procentuale, iar la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît  cea de locuit şi edificiilor s-a micşorat  cu 4,1 p. p.

Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe se prezintă după cum urmează:

2010

Informativ: 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2009

total

2008

total

Investiţii în capital fix-total

13098,7

116,4

100,0

66,5

100,0

din care:

clădiri de locuit

2245,5

118,8

17,1

61,4

16,8

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

3126,3

99,2

23,9

59,9

28,0

utilaje şi maşini

3890,2

108,2

29,7

71,6

32,3

mijloace de transport

1483,7

198,4

11,3

48,4

6,7

alte

2353,0

128,9

18,0

84,8

16,2

Investitii_cap_fix_2010_4.png

Din contul construcţiilor noi, reconstrucţiilor şi extinderilor întreprinderilor în funcţiune, în anul 2010 au fost date în exploatare un şir de obiecte şi capacităţi.

În electroenergetică  au fost date în folosinţă reţele  electrice cu tensiunea 0,4-20 Kw cu lungimea de 583,9 km; în gospodăria drumurilor –  au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală a drumurilor cu lungimea de 223 km; din obiectele gospodăriei comunale au fost date în exploatare apeducte cu lungimea de 108,1 km şi cu capacitate de tranzit de 3,7 mii m³ de apă în 24 ore, reţele de canalizare cu lungimea de 26,6 km  şi cu capacitatea de evacuare de 0,2 mii m³ de apă în 24 ore, reţele termice cu lungimea de 11,4 km şi cu capacitatea de 10,8 Gcal pe oră; au fost date în folosinţă reţele de gaze naturale cu lungimea de 520,2 km sau 69,8 % faţă de anul 2009 etc. În anul 2010 au fost construite întreprinderi de comerţ cu suprafaţa comercială de 28,5 mii m², depozite cu suprafaţa totală de 22 mii m², întreprinderi de alimentaţie publică cu 1,2 mii locuri şi altele.

Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2010 au fost construite şi date în folosinţă: o instituţie preşcolară (cu 175 locuri), două şcoli  (cu  capacitatea totală de 698 locuri pentru elevi), două spitale (cu 93 paturi), o policlinică (cu 86 vizite pe schimb), două hoteluri (cu 134 locuri),  bazin de înot (cu suprafaţa de 144 m² de suprafaţă totală a oglinzii apei) şi altele.

În anul 2010 pentru construcţia  locuinţelor au fost utilizate 2245,5 mil. lei investiţii în capital fix ceea ce constituie 17,1 % din volumul total al investiţiilor în capital fix utilizate. Faţă de nivelul a.2009 ele au constituit  118,8 %. Din contul acestor surse,  agenţii economici de toate formele de proprietate, precum şi beneficiarii individuali au dat în folosinţă 4,9 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 546,2 mii m. p., sau cu 8,8 %  mai mult decît în anul 2009.

Construcţia de locuinţe s-a realizat, în fond, de către agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale. Aceştia au construit 443,1 mii m.p. sau 81,1 % din suprafaţa totală a caselor de locuit date în folosinţă în total pe ţară.

Locuinţe date în folosinţă pe forme de proprietate şi mediul de rezidenţă în 2010 se prezintă astfel:

Locuinţe date în folosinţă

Numărul apartamentelor construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

Informativ: 2009 în % faţă de:

2009

total

2008

total

Total

4933

546,2

109,3

100,0

73,8

100,0

   din care:

publică

-

-

-

-

9,3

2,0

privată

3890

443,1

94,6

81,1

89,6

93,2

   din acesta beneficiari   individuali

1669

257,0

100,7

47,1

81,4

50,9

străină

189

16,7

de 2,3 ori

3,1

36,0

1,4

a întreprinderilor mixte

854

86,5

de 5,2 ori

15,8

61,9

3,3

din total în:

mediul urban

4290

469,4

109,7

85,9

73,1

85,2

mediul rural

643

76,8

103,6

14,1

78,0

14,8

În anul 2010 din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost construite 1668 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 257 mii m. p., ceea ce a constituit 47,1 %  din suprafaţa  totală a locuinţelor date în folosinţă şi 100,7 % faţă de realizările anului 2009.

 Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 4290 apartamente cu suprafaţa totală de 469,4 mii m² sau circa 86 % din total şi 109,7 % faţă de realizările anului 2009. Comparativ  cu 2009 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă  în mediul urban s-a mărit cu 0,7 puncte procentuale.

Volumul  locuinţelor date în folosinţă în anul 2010 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Locuinţe date în folosinţă

Numărul apartamentelor construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

Informativ: 2009  în % faţă de:

2009

total

2008

total

Total

4933

546,2

109,3

100,0

73,8

100,0

  din care:

mun. Chişinău

3799

425,0

112,6

77,8

70,5

75,2

Nord

436

44,4

93,1

8,1

87,2

9,5

Centru

377

37,9

110,2

6,9

63,7

6,9

Sud

206

22,8

89,1

4,2

125,5

5,1

UTA  Găgăuzia

115

16,1

95,8

2,9

77,2

2,2

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe în continuare s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 3799 apartamente cu suprafaţa totală de 425 mii m2 (77,8 % din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în creştere cu 12,6  % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

 În anul 2010 numărul clădirilor de locuit (fără casele de locuit individuale) aflate în construcţie neterminată a constituit 1134 unităţi (în a.2009-539 unităţi) cu suprafaţa totală de 1760,2 mii m.p.

Notă:

1 Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a  activităţii investiţionale a agenţilor economici din Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele preliminare privind activitatea investiţională prezentate în ianuarie 2010 au fost elaborate în baza datelor operative ale agenţilor economici cuprinşi în cercetarea statistică infraanuală. Datele anuale finale se prezintă conform situaţiei raportate la 1 martie anului 2011. 

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38387 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran