RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2012/13
Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2012/13
27.12.2012
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2012/13

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2012/13.

Reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1397 şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv 3 şcoli serale şi 1394 de zi. Învăţămîntul de zi se desfăşoară în 108 şcoli primare, 767 gimnazii, 491 licee şi 28 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

Tabelul 1. Instituţii de învăţământ primar şi secundar general

2011/12

2012/13

Total

inclusiv instituţii de stat

Total

inclusiv instituţii de stat

Total

1460

1442

1397

1379

De zi

1457

1439

1394

1377

şcoli primare

83

83

108

108

gimnazii

829

829

767

767

licee

497

479

491

474

şcoli medii de cultură generală

19

19

şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

29

29

28

28

Serale

3

3

3

2

Învăţămîntul de zi. Marea majoritate a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general (98,8%) reprezintă proprietatea publică. În ţară funcţionează, deasemenea, 17 licee nestatale, care sînt amplasate doar în mediul urban.

Ca rezultat al optimizării reţelei instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, numărul acestora în anul de studii 2012/13 s-a micşorat comparativ cu anul precedent de studii cu 63 unităţi. Tipul instituţiilor de învăţământ diferă în dependenţă de mediul de reşedinţă. Astfel, în mediul urban prevalează liceele, cu o pondere de 68 la sută, fiind urmate de gimnazii cu 20 la sută, pe cînd în mediul rural, 66,4% din instituţiile de învăţământ reprezintă gimnaziile, iar 24,5% liceele.

La începutul anului de studii 2012/13 în învăţămîntul primar şi secundar general au fost cuprinşi circa 366,0 mii elevi prezentînd o micşorare cu 3,7% faţă de anul de studii precedent (vezi anexa, tabelul 1). Majoritatea elevilor din învăţământul primar şi secundar general (98,9%) studiază în şcoli publice. În instituţiile nestatale studiază respectiv 4,1 mii persoane sau cu 5,1% mai mult faţă de anul de studii 2011/12.

În medie la 10 mii locuitori revin 1028 elevi, faţă de 1068 în anul de studii anterior. În profil teritorial constatăm că cei mai mulţi elevi sunt concentraţi în UTA Găgăuzia (1104 la 10 mii locuitori), zona Centru (1063 la 10 mii locuitori) şi la Sud (1056 la 10 mii locuitori).

Figura 1. Numărul de elevi la 10 mii locuitori pe zone de dezvoltare, în anul de studii 2012/13

Învăţămîntul primar şi secundar general este nivelul care înregistrează cea mai mare echitate dintre numărul de fete şi băieţi, unde ponderea fetelor a constituit 49,6% din numărul total de elevi. În acelaşi timp, cea mai mare pondere a fetelor se atestă în clasele liceale (55,8%), care oferă posibilitatea continuării studiilor la instituţiile de învăţămînt superior.

În perioada anilor 2004-2012 numărul elevilor s-a micşorat cu 33,0%, iar numărul populaţiei din grupa de vîrstă 7-18 ani a fost în descreştere cu 30,4%.

Figura 2. Evoluţia populaţiei de vîrstă şcolară (7-18 ani) şi a numărului de elevi din învăţămîntul primar şi secundar general, în perioada anilor 2004-2012

Din total elevi cuprinşi în învăţământul primar şi secundar general, 139,8 mii (38,2%) reprezintă elevii din învăţământul primar şi din clasele pregătitoare din şcoli, 171,9 mii (47,0%) - elevii din învăţământul gimnazial şi 54,2 mii (14,8%) elevii, care au urmat cursurile de studii liceale. Comparativ cu anul de studii 2004/05 se atestă o reducere a ponderii elevilor din învăţămîntul gimnazial cu 4,3 puncte procentuale şi o majorare a ponderii elevilor din învăţămîntul primar cu 4,0 p.p., iar în cazul învăţămîntului liceal - cu 0,3 p.p. 

Figura 3. Structura elevilor în învăţămîntul primar şi secundar general pe clase

Ca urmare a reducerii numărului total de elevi s-a produs şi scăderea numărului mediu de elevi în clasă. În anul de studii 2012/13, numărul mediu al elevilor în clasă a constituit 20 elevi per clasă comparativ cu 22 elevi zece ani în urmă. În mediul urban acest indicator constituie 23 de elevi, iar în rural – 18 elevi per clasă.

Numărul copiilor înscrişi în clasa I care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară a constituit 34,5 mii persoane sau 97,5%, fiind practic la nivelul anului de studii precedent.

Distribuţia elevilor care studiază cel puţin o limbă străină relevă ponderi mai mari pentru limba engleză şi franceză. În timp ce ponderea elevilor care studiază limba engleză este în continuă creştere (59,5% în 2012/13), atunci în cazul limbii franceze tot mai puţini copii manifestă interes pentru studierea acesteia (49,8%).

Figura 4. Ponderea elevilor din învăţământul primar şi secundar general, care studiază limbi moderne

Se menţine diferenţa în ierarhia limbilor studiate în funcţie de mediu de reşedinţă. Astfel, în instituţiile din mediul rural, 64,7% din total elevi studiază limba franceză (faţă de 67,2% în 2011/12) şi 40,1% – limba engleză (respectiv, 37,9%). În mediul urban ponderea elevilor care studiază limba engleză este de 84,6% (faţă de 83,8%), iar limba franceza este studiată de 30,5% din elevi (faţă de 31,4%).

În ceea ce priveşte studiile pe schimburi, se atestă un număr mai mic de elevi care studiază în schimbul doi (4,3 mii persoane faţă de 5,4 mii în anul de studii 2011/12), precum şi un număr mai mic de instituţii care oferă aceste servicii educaţionale (59 unităţi faţă de 81 unităţi).

Reţeaua instituţiilor de învăţământ special este formată din28 unităţi. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul special a constituit 2300 persoane, fiind în descreştere cu 9,8% comparativ cu anul de studii anterior. Majoritatea elevilor din cadrul acestor instituţii sunt cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală – 79,3%, cu auz slab – 8,7% şi cu vederea slabă – 4,5%, etc.

Absolvenţi. În anul 2012 numărul total de absolvenţi ai învăţămîntului de zi a constituit 57,2 mii persoane, din care 38,4 mii sunt absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi 18,8 mii ai liceelor. Astfel, comparativ cu anul de studii 2011/12, în învăţământul gimnazial numărul de absolvenţi s-a redus cu 7,5% (41,5 mii în anul 2011), iar în învăţământul liceal numărului absolvenţilor a rămas practic neschimbat.

Numărul de absolvenţi este diferit în funcţie de nivelul de învăţământ şi mediu de reşedinţă. Din total absolvenţi ai gimnaziilor, 36,5% sunt din mediul urban şi 63,5% din mediul rural. În cazul absolvenţilor liceelor, 63,2% din absolvenţi sunt din mediul urban, iar 36,8% respectiv din mediul rural.

Figura 5. Repartizarea absolvenţilor în funcţie de mediu de reşedinţă, 2012

Baza tehnico-materială. La începutul anului de studii 2012/13 din 1394 instituţii de învăţămînt primar şi secundar general de zi, 1375 unităţi desfăşurau procesul educaţional în încăperi proprii, iar 19 – în încăperi arendate. Din total instituţii, 1113 dispun de încăperi standardizate, iar restul 281 – de încăperi reamenajate.

Cu săli sportive sunt dotate 50,9% şcoli primare, 77,4% gimnazii şi 93,1% licee. Punct medical există în 50,9% şcoli primare, 78,5% gimnazii şi 96,9% licee. Biblioteca este disponibilă în 81,5% şcoli primare, 98,6% gimnazii şi 99,2% licee.

În reţeaua de învăţămînt primar şi secundar general în scopuri educaţionale sunt utilizate 18,7 mii calculatoare, din care 13,7 mii sunt în reţea şcolară comună, iar 9,6 mii sau 51,3% sunt conectate la Internet. În medie la un calculator revin 20 elevi, în mediul urban 23 elevi la un calculator, iar în rural  - 17 elevi.

Figura 6. Numărul de elevi la un calculator

Învăţământul seral. La începutul anului de studii 2012/13, în cele 3 instituţii cu profil seral studiau 1258 persoane sau 0,3% din numărul total al elevilor din învăţămîntul primar şi secundar general. Numărul absolvenţilor care au primit certificat de studii gimnaziale a constituit 174 persoane, iar numărul celor care au primit diploma de bacalaureat este de 699 persoane.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51697 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran