RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2013/14
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2013/14
13.12.2013
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2013/14

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2013/141.

Învăţămîntul secundar profesional

Elevi în învăţămîntul secundar profesional. În anul de studii 2013/14 reţeaua instituţiilor de învăţămînt profesional cuprinde 67 instituţii de învăţămînt secundar profesional, inclusiv 2 licee profesionale, 44 şcoli profesionale şi 21 şcoli de meserii (din care 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare).

La începutul anului de studii 2013/14, numărul de elevi în învăţămîntul secundar profesional a constituit 18,2 mii persoane, fiind în descreştere cu 6,8% faţă de anul de studii precedent. Repartizarea pe tipuri de şcoli relevă tendinţa de reducere a numărului de elevi cu 9 la sută în şcoli profesionale şi cu 4 la sută în şcoli de meserii, iar în cazul liceelor profesionale fiind înregistrată o creştere cu 12 la sută.

Tabelul 1. Elevi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe tipuri de instituţii şi medii de reşedinţă, la începutul anilor de studii 2012/13 2013/14

2012/13

2013/14

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

femei

cu finanţare bugetară

femei

cu finanţare bugetară

Total 

19581

6129

18955

18248

5896

17682

Şcoli de meserii  

2360

697

2237

2266

737

2088

Şcoli profesionale

15782

4903

15545

14369

4444

14215

Licee profesionale

1439

529

1173

1613

715

1379

Urban 

17456

5406

16830

16613

5341

16047

Şcoli de meserii  

1391

331

1268

1405

374

1227

Şcoli profesionale

14626

4546

14389

13595

4252

13441

Licee profesionale

1439

529

1173

1613

715

1379

Rural

2125

723

2125

1635

555

1635

Şcoli de meserii  

969

366

969

861

363

861

Şcoli profesionale

1156

357

1156

774

192

774

Din totalul elevilor cuprinşi în învăţămîntul secundar profesional, 91 la sută îşi fac studiile în instituţii cu sediul în mediul urban. În acest nivel de învăţămînt predomină băieţii – 67,7% din total elevi. Totodată, în liceele profesionale, care oferă posibilitatea de a continua studiile la instituţiile de învăţămînt superior, ponderea fetelor înregistrează valoarea de 44,3%.

Învăţămîntul secundar profesional este organizat, în principal, de către instituţiile aflate în proprietatea statului (99 la sută din total elevi în anul de studii 2013/14), deşi, comparativ cu perioada anilor 2009-2012, se atestă scăderea acestui indacator cu 0,4 puncte procentuale. În mod constant, majoritatea elevilor îşi fac studiile cu finanţare bugetară, în anul de studii 2013/14 ponderea acestora fiind de 96,9%.

Structura pe vîrste reflectă o pondere mai mare a elevilor în vîrstă de 16 ani (31,1%), urmaţi de elevii în vîrstă de 17 ani (27,2%) şi 18 ani (19,7%).

Înmatricularea. În anul de studii 2013/14, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 11,2 mii persoane, cu 5,5% mai puţin faţă de anul de studii precedent. În baza studiilor gimnaziale au fost înmatriculaţi 9,4 mii persoane sau 83,9%. În acelaşi timp, 86,3% din persoanele înmatriculate în baza studiilor gimnaziale sunt absolvenţii anului 2013. În cazul înmatriculării în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale (1,2 mii persoane), practic fiecare a doua persoană sunt absolvenţi ai anului 2013.

Cea mai mare parte a elevilor au fost înmatriculaţi în şcolile profesionale (8,3 mii elevi faţă de 8,9 mii în anul de studii 2012/13), din care 40,9% în grupe profesionale cu durata de studii de 3 ani. În liceele profesionale au fost înmatriculaţi 0,8 mii elevi, cu 12,8% mai mult comparativ cu anul de studii 2012/13. Ponderea celor înmatriculaţi în liceele profesionale în grupe profesionale cu durata de studii de 3 ani este de 47,8%. Totodată, menţionăm că în anul de studii 2013/14 nu au fost oferite locuri de studii în grupe profesionale liceale. În şcolile de meserii au fost înmatriculaţi 2,2 mii elevi sau cu 4,3% mai puţin comparativ cu anul de studii 2012/13. În învăţămîntul secundar profesional ponderea celor înmatriculaţi din localităţile rurale este de 79,5%.

Structura pe profesii/meserii denotă o cerere mai mare pentru următoarele profesii/meserii: bucătar (11,2% din total înmatriculaţi), lăcătuş la repararea automobilelor (11,2%), tencuitor (8,3%), electrogazosudor-montator (6,0%), cusătoreasă în industria confecţiilor (5,2%), operator la calculatoare (4,7%), tîmplar (3,5%), tractorist (3,4%), etc.

Figura 1. Distribuţia elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe domenii ocupaţionale, în anii de studii 2012/13 2013/142

Comparativ cu anul de studii 2012/13, structura elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe domenii ocupaţionale s-a modificat, fiind în creştere ponderea elevilor înmatriculaţi la domeniile precum servicii (+1,0 puncte procentuale), construcţii (+0,4 p.p.) şi industria uşoară (+0,3 p.p.), deşi, cele mai solicitate profesii din aceste domenii au înregistrat ponderi mai mici. Totodată, s-a redus ponderea elevilor care au optat pentru profesiile din domeniile telecomunicaţii (-0,6 p.p.), industria alumentară (-0,5 p.p.) şi agricultură (-0,4 p.p.).

Absolvenţi. În anul 2013 numărul de absolvenţi a constituit 10,4 mii persoane, înregistrînd o uşoară reducere faţă de anul anterior ( cu 0,4%). Fiecare al treilea absolvent a urmat paralel cu cursurile de instruire profesională şi studiile generale.

Din total absolvenţi, 11,9% au obţinut calificarea lăcătuş la repararea automobilelor (9,2% în 2012), 10,1% – bucătar (10,0%), 9,4% – tencuitor (8,9%), 6,2% – cusătoreasă în industria confecţiilor (la acelaşi nivel), 6,7% – electrogazosudor-montator (5,5%), 4,9% – operator la calculatoare (4,5%), 3,8% – tîmplar (5,3%), etc.

Personal didactic. În anul de studii 2013/14, activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional este asigurată de 2144 cadre didactice (personal de bază) sau cu 1,2% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Din total cadre didactice, 214 au funcţii de conducere, 829 sunt profesori (+5,2% faţă de anul de studii 2012/13), 969 maiştri-instructori şi instructori (-5,8%), 119 pedagogi sociali (-7,8%), 7 metodişti şi 6 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, din care fac parte laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, numără 146 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal didactic este de 55,4%, faţă de 54,7% în anul de studii 2012/13.

Învăţămîntul mediu de specialitate

Elevi în învăţămîntul mediu de specialitate. În anul de studii 2013/14 învăţămîntul mediu de specialitate este organizat în 45 colegii, inclusiv 41 colegii de stat şi 4 colegii cu proprietate nestatală (cu 2 unităţi mai puţin comparativ cu anul de studii 2012/13)3.

La începutul anului de studii 2013/14, numărul total de elevi în colegii a constituit 29,3 mii persoane, prezentînd o micşorare cu 4,8% faţă de anul de studii precedent. Dacă în cazul învăţămîntului secundar profesional există o prepoderenţă a băieţilor, în cazul învăţământului mediu de specialitate diferenţele pe sexe sunt mai puţin pronunţate, ponderea fetelor fiind de 54,0%.

Tabelul 2. Elevi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2012/13 – 2013/14

2012/13

2013/14

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

femei

pe bază de contract

femei

pe bază de contract

Total 

30725

16906

12164

29251

15788

11933

Instituţii de stat 

28766

15494

10205

27600

14563

10282

Instituţii nestatale

1959

1412

1959

1651

1225

1651

Din numărul total al elevilor, 27,6 mii elevi studiază în instituţii de stat (94,4%), în scădere faţă de anul de studii 2012/13 cît la nivel general (cu 4,1%), atît şi în cazul elevilor cu finanţare bugetară (cu 6,7%). Totodată, comparativ cu anul de studii 2012/13, este în creştere cu 0,8% numărul elevilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile de stat, pondera acestora fiind de 37,3%. Numărul de elevi s-a redus şi în instituţiile nestatale cu circa 16 la sută faţă de anul de studii 2012/13. 

Înmatricularea. În anul de studii 2013/14, în colegii au fost înmatriculate 8,2 mii persoane sau cu 6,8% mai puţin faţă de anul de studii precedent. În funcţie de nivelul de studii persoanele înmatriculate se repartizează astfel: 87,2% au fost înmatriculate în baza studiilor gimnaziale, 11,1% – liceale, 1,3% – medii de cultură generală şi 0,4% – secundar profesionale. Comparativ cu anul de studii 2012/13, se atestă o scădere cu 0,5 puncte procentuale a ponderii elevilor înmatriculaţi în baza studiilor secundar profesionale şi cu 0,4 p.p în cazul celor înmatriculaţi în baza studiilor medii de cultură generală. În acelaşi timp, a crescut ponderea elevilor înmatriculaţi în baza studiilor liceale şi gimnaziale (respectiv cu 0,9 p.p. şi 0,1 p.p.). Din total persoane înmatriculate în baza studiilor gimnaziile, 96,7% sunt absolvenţii anului 2013, iar în cazul celor cu studii liceale ponderea acestor absolvenţi este de 76,3%.

Numărul elevilor înmatriculaţi în colegiile de stat a constituit 7,6 mii persoane sau 93,0% din numărul total de înmatriculaţi, fiind în scădere cu 7,2% faţă de anul de studii 2012/13. Această scădere este mai vizibilă în cazul înmatriculării cu finanţare bugetară (cu 11,0%).

Cele mai solicitate specialităţi sunt din următoarele profiluri: economie (14,3% din total înmatriculaţi faţă de 11,9% în 2012/13), medicină (13,6% faţă de 12,7%), transporturi (9,8% faţă de 9,4%), servicii (6,8% faţă de 6,5%), construcţii (5,4% faţă de 5,3%), mecanică (5,5% faţă de 5,2%), informatică (5,3% faţă de 5,0%), etc. Totodată, ponderea elevilor înmatriculaţi în bază de contract diferă semnificativ în funcţie de profiluri: 61% pentru economie, 63,8% – transporturi, 75,8% –servicii, 37,7% – construcţii, 25,4% – mecanică, 46,6% – informatică.  

Absolvenţi. În anul 2013, colegiile au fost absolvite de 7,4 mii persoane, înregistrînd o valoare apropriată de cea din anul anterior. Comparativ cu anul 2012 numărul absolvenţilor a fost în creştere în colegiile de stat (cu 2,4%) şi în descreştere în cele nestatale (cu 27,2%). Din numărul total de absolvenţi, 81,3% au urmat studii integrate: liceale şi cursurile de specialitate.  

Cele mai mari ponderi au fost înregistrate pentru absolvenţii specialităţilor din următoarele profiluri: medicină (16,0% faţă de 14,5% în 2012), economie (14,0% - nivelul anului precedent), transporturi (7,8% faţă de 9,3%), pedagogie (6,4% faţă de 8,2%), servicii (5,1% faţă de 7,1%), construcţii (4,9% ca şi anul de studii precedent), informatică (4,8% faţă de 5,7%), etc.

Personalul didactic. În anul de studii 2013/14, activitatea colegiilor este asigurată de 2475 cadre didactice (personal de bază), prezentînd o reducere de 3,0% comparativ cu anul de studii precedent. Din total personal didactic, 2064 sunt profesori, 57 maiştri-instructori, 32 metodişti, 55 pedagogi sociali şi 6 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar constituie 339 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 69,8%.

Note:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie.
2 Domeniile ocupaţionale sînt prezentate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 673 din 6 iunie 2008.
3 A fost sistată activitatea în cazul Colegiului de Management, Economie şi Drept, şi a Colegiului Teologic Pedagogic.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41584 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran