RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013
30.04.2014
Versiune tipar

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2013.

Activitatea de CD1 în anul 2013 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 9 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de CD, 53 unităţi sau 82,8% sunt în proprietatea statului faţă de 79,7% în anul 2012.

Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare2. La 31 decembrie 2013, în unităţile cu activitate de cercetare-dezvoltare activau 4981 persoane (din care 52 la sută femei), fiind în scădere cu 2,7% faţă de anul 2012. Ponderea salariaţilor care au activat cu normă întreagă de timp a constituit 71,7% din numărul total de salariaţi.

După nivelul de pregătire profesională, predomină salariaţii cu studii superioare - 3928 persoane (78,8%), după care urmează cu studii medii de specialitate - 357 persoane (7,2%), iar 696 persoane (14,0%) sunt cu alt nivel de pregătire.

În anul 2013, ponderea cea mai mare în cadrul salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare o deţineau cercetătorii (65,2%), urmată de personalul auxiliar (15,1%), alte categorii de salariaţi care executau funcţii conexe de activitatea instituţiei în general (13,6%) şi tehnicieni (6,1%).

Tabelul 1. Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de ocupaţii, în 20122013

Persoane

Structură  - % -

2012

2013

2012

2013

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Salariaţi - total

5121

2693

4981

2592

100,0

100,0

100,0

100,0

cercetători

3338

1605

3250

1559

65,2

59,6

65,2

60,1

tehnicieni

271

198

304

231

5,3

7,3

6,1

8,9

personal auxiliar

778

452

750

386

15,2

16,8

15,1

14,9

alte categorii

734

438

677

416

14,3

16,3

13,6

16,0

Structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă relevă că practic o pătrime sunt cercetătorii tineri (cu vîrstă pînă la 35 ani), o treime cercetătorii cu vîrste între 35-54 ani şi o pondere mai mare (41,5%) revine cercetătorilor în vîrstă de 55 ani şi peste. Astfel, fiecare al cincilea cercetător avea vîrstă de peste 64 ani.

Figura 1. Structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă, în 2012-2013

Comparativ cu anul 2012, se atestă diferenţe mai mari a ponderii în cazul cercetătorilor care au depăşit vîrsta de 64 ani (o creştere cu 1,5 puncte procentuale) şi a cercetătorilor cu vîrste pînă la 25 ani (o reducere cu 1,2 p.p.).

În funcţie de gen, se constată că în medie la 100 cercetători bărbaţi reveneau 92 femei cercetători.

Cea mai mare parte din cercetători au fost ocupaţi în domeniul ştiinţelor naturale (35,9%). Comparativ cu anul 2012 s-a modificat structura cercetătorilor pe domenii ştiinţifice, în special, a scăzut ponderea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor agricole (cu 2,2 p.p.) şi paralel a crescut ponderea cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi naturale (respectiv cu 1,5 p.p şi 1,2 p.p.). 

Tabelul 2. Cercetători pe domenii ştiinţifice, în 2012-2013

Persoane

Structură  - % -

2012

2013

2012

2013

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

3338

1605

3250

1559

100,0

100,0

100,0

100,0

ştiinţe naturale

1157

533

1168

534

34,7

33,2

35,9

34,3

ştiinţe tehnice

483

156

448

130

14,5

9,7

13,8

8,3

ştiinţe medicale

459

241

457

240

13,7

15,0

14,1

15,4

ştiinţe agricole

485

223

401

182

14,5

13,9

12,3

11,7

ştiinţe sociale

371

258

411

281

11,1

16,1

12,6

18,0

ştiinţe umanistice

383

194

365

192

11,5

12,1

11,2

12,3

Grad ştiinţific (doctor şi doctor habilitat) deţineau 52,6% din total cercetători. Totodată, în domeniul ştiinţelor umanistice două treimi din cercetători sunt cu grad ştiinţific, pe cînd în cel tehnic doar o pătrime.

În anul 2013, numărul cercetătorilor cu grad ştiinţific de doctor s-a menţinut relativ constant şi a fost de 1333 persoane, din care femei 629 persoane (47,2%). Numărul cercetătorilor cu grad ştiinţific de doctor habilitat a fost de 375 persoane, mai puţin cu 3,8% faţă de anul 2012. Ponderea femeilor cu grad de doctor habilitat a fost de 18,1%.

Tabelul 3. Cercetători cu grad ştiinţific pe domenii ştiinţifice, în 2012-2013

2012

2013

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

Total

Inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Efectivul cercetătorilor - total

390

67

1342

632

375

68

1333

629

ştiinţe naturale

149

25

475

209

150

25

515

228

ştiinţe tehnice

25

108

18

24

97

14

ştiinţe medicale

84

18

199

107

74

17

195

104

ştiinţe agricole

37

2

170

58

31

2

123

38

ştiinţe sociale

36

11

195

133

42

13

215

139

ştiinţe umanistice

59

11

195

107

54

11

188

106

Structură -% -

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ştiinţe naturale

38,2

37,3

35,4

33,1

40,0

36,8

38,6

36,2

ştiinţe tehnice

6,4

8,0

2,8

6,4

7,3

2,2

ştiinţe medicale

21,5

26,9

14,8

16,9

19,7

25,0

14,6

16,5

ştiinţe agricole

9,5

3,0

12,7

9,2

8,3

2,9

9,2

6,0

ştiinţe sociale

9,2

16,4

14,5

21,0

11,2

19,1

16,1

22,1

ştiinţe umanistice

15,1

16,4

14,5

16,9

14,4

16,2

14,1

16,9

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de CD. În anul 2013 cheltuielile pentru activitatea de CD4 îndeplinită cu forţele proprii au constituit 356,0 milioane lei, din care 88,1% au fost efectuate în unităţile cu forma de proprietate de stat. În general, în anul 2013 au fost cheltuite cu 12,2 milioane de lei mai puţin comparativ cu anul 2012, deşi cheltuielile efectuate de către unităţile de stat au fost aproximativ la acelaşi nivel.

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 2012-2013

                                                                                                                                                                                                                                                           milioane lei

2012

2013

Total

Inclusiv în unităţile de stat

Total

inclusiv în unităţile de stat

Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare

368,2

313,3

356,0

313,8

cheltuieli curente

354,1

300,1

340,7

299,9

cheltuieli capitale

14,1

13,2

15,4

13,9

Cheltuielile curente au constituit 340,7 milioane lei sau 95,7% din total cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare. În termeni absoluţi valoarea acestor cheltuieli a scăzut cu 13,4 milioane lei faţă de anul 2012.

Figura 2. Structura cheltuielilor curente pe componente, în 2012-2013

Structura cheltuielilor curente pe componente denotă o preponderenţă pentru cheltuielile de personal – 72,4% sau 246,5 milioane lei (cu 5,7 milioane lei mai puţin comparativ cu anul 2012). Cheltuielile materiale au însumat cu 0,5 milioane lei mai mult şi au constituit 66,2 milioane lei. Cheltuielile atribuite categoriei „alte” au constituit 28,0 milioane lei sau cu 8,2 milioane lei mai puţin comparativ cu anul 2012.

Figura 3. Structura cheltuielilor capitale pe componente, în 2012-2013

Cheltuielile capitale au constituit 15,4 milioane lei, fiind astfel în creştere cu 1,3 milioane lei sau cu 9,2% faţă de anul 2012. Aceste cheltuieli au fost direcţionate pentru dotarea nemijlocită a unităţilor/instituţiilor care au desfăşurat activitate de CD şi au însumat 13,3 milioane lei, fiind în scădere cu 2,9% faţă de anul 2012. 

Din totalul cheltuielilor curente pentru activitatea de CD, 57,5% au fost destinate cercetării cu caracter aplicativ (cu 3,6 p.p. mai mult faţă de anul 2012), 24,3% cercetării fundamentale (cu 0,3 p.p. mai mult) şi 18,2% au avut drept destinaţie dezvoltarea tehnologică (respectiv cu 3,9 p.p. mai puţin).

Tabelul 5. Cheltuieli curente pe domenii ştiinţifice, în anul 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                    milioane lei

Total

inclusiv:

ştiinţe naturale

ştiinţe tehnice

ştiinţe medicale

ştiinţe agricole

ştiinţe sociale

ştiinţe umanis-tice

Cheltuieli curente

340,7

121,3

80,8

32,7

57,4

25,4

23,1

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

cercetare fundamentală

82,9

46,2

2,3

4,9

0,6

10,0

18,9

cercetare aplicativă

195,9

66,3

27,5

27,8

54,7

15,4

4,2

dezvoltare tehnologică

61,9

8,8

51,0

2,1

În funcţie de domenii ştiinţifice, structura cheltuielilor curente se prezintă astfel: ştiinţe naturale – 35,6%, tehnice – 23,7%, agricole – 16,8%, medicale – 9,6%, sociale – 7,5% şi umanistice – 6,8%.

Note:

1 Conform recomandărilor internaţionale (Manualul Frascati, OECD, ediţia 2002) în cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare nu se includ cheltuielile pentru pregătirea cadrelor, activitatea de producţie, activitatea organelor de gestionare, servicii ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv biblioteca).
2 În numărul total al salariaţilor nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează.
3 Cheltuieli efective.
4 În anii 2012 şi 2013 în cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au fost incluse şi proiectele de transfer tehnologic realizate de unităţile cu activitatea economică cercetare-dezvoltare.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55031 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran