RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2015
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2015
26.04.2016
Versiune tipar

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2015.

Activitatea de CD1 în anul 2015 s-a desfăşurat în 65 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 10 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de CD, 51 unităţi sau 78 la sută aparţin sectorului public.

Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare2. La 31 decembrie 2015, în unităţile cu activitate de CD activau 5033 persoane, din care 51,8% reprezintă femeile. Din numărul total de salariaţi, circa 70 la sută au activat cu normă întreagă de timp.

După nivelul de pregătire profesională, din totalul salariaţilor, 3990 persoane aveau studii superioare (79,3%), 392 persoane – studii medii de specialitate (7,8%), iar 651 persoane - alt nivel de pregătire (12,9%).

Din salariaţii din acest domeniu  ponderea cea mai mare o deţin cercetătorii (66,9%), fiind urmată de personalul auxiliar (13,9%), salariaţii care execută funcţii conexe activității instituţiei constituie 13,7%, iar tehnicieni 5,5%. Comparativ cu anul 2014, numărul total de salariaţi a rămas practic acelaşi, deşi pe categorii de ocupaţii s-au înregistrat diferenţe, cu 53 persoane mai mult în cazul cercetătorilor şi cu 57 persoane mai puţin în cazul personalului auxiliar.

Tabelul 1. Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de ocupaţii, în 20142015

Persoane

Structură  - % -

2014

2015

2014

2015

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Salariaţi – total

5038

2588

5033

2607

100,0

100,0

100,0

100,0

cercetători

3315

1586

3368

1655

65,8

61,3

66,9

63,5

tehnicieni

282

205

275

183

5,6

7,9

5,5

7,0

personal auxiliar

758

402

701

403

15,0

15,5

13,9

15,5

alte categorii

683

395

689

366

13,6

15,3

13,7

14,0

În anul 2015, în activitatea de CD, la 100 bărbaţi cercetători reveneau 97 femei cercetători,  reprezentînd o creştere cu 5 la sută comparativ cu anul anterior.

Structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă relevă preponderenţa cercetătorilor cu vîrste cuprinse între 55-64 ani (21,4%) şi a celor care au depăşit vîrsta de 64 ani (20,3%).

Figura 1. Structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă, în anul 2015

Repartizarea cercetătorilor pe domenii ştiinţifice relevă o predominanţă a domeniului ştiinţelor naturale (34,6% din total cercetători), fiind urmat de cel al ştiinţelor inginereşti şi tehnologice cu o pondere de 16,4%. Femeile cercetători sînt subreprezentate în domeniile ştiinţelor naturale şi a celor inginereşti şi tehnologice, respectiv, ca pondere 49,2% şi 29,0%, totodată, fiind de 61,4% în domeniul ştiinţelor sociale.

Tabelul 2. Cercetători pe domenii ştiinţifice, în 20142015

Persoane

Structură  - % -

2014

2015

2014

2015

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

3315

1586

3368

1655

100,0

100,0

100,0

100,0

ştiinţe naturale

1196

564

1165

573

36,1

35,6

34,6

34,6

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

443

125

552

160

13,4

7,9

16,4

9,7

ştiinţe medicale

453

244

442

242

13,7

15,4

13,1

14,6

ştiinţe agricole

411

183

411

212

12,4

11,5

12,2

12,8

ştiinţe sociale

496

308

472

290

15,0

19,4

14,0

17,5

ştiinţe umaniste

316

162

326

178

9,5

10,2

9,7

10,8

Comparativ cu anul 2014, ponderea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor naturale s-a redus cu 1,5 puncte procentuale, iar a celor din domeniul ştiinţelor inginereşti şi tehnologice s-a majorat cu 2,0 p.p. Fiecare al doilea cercetător deţine grad ştiinţific (doctor şi doctor habilitat). Totodată, în domeniile ştiinţelor umaniste şi medicale peste 60 la sută din cercetători sînt cu grad ştiinţific, pe cînd în domeniul ştiinţelor inginereşti şi tehnologice doar 26 la sută.

Tabelul 3. Cercetători cu grad ştiinţific pe domenii ştiinţifice, în 20142015

2014

2015

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

384

73

1314

614

387

78

1327

645

ştiinţe naturale

143

24

509

226

133

22

514

244

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

22

91

13

31

1

114

27

ştiinţe medicale

77

20

193

103

86

23

185

102

ştiinţe agricole

32

2

133

39

36

2

133

44

ştiinţe sociale

58

14

230

144

55

18

220

139

ştiinţe umaniste

52

13

158

89

46

12

161

89

Structură  -% -

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

   ştiinţe naturale

37,2

32,9

38,7

36,8

34,4

28,2

38,7

37,8

   ştiinţe inginereşti şi tehnologice

5,7

6,9

2,1

8,0

1,3

8,6

4,2

   ştiinţe medicale

20,1

27,4

14,7

16,8

22,2

29,5

13,9

15,8

   ştiinţe agricole

8,3

2,7

10,1

6,4

9,3

2,6

10,0

6,8

   ştiinţe sociale

15,1

19,2

17,5

23,4

14,2

23,1

16,6

21,6

   ştiinţe umaniste

13,5

17,8

12,0

14,5

11,9

15,4

12,1

13,8

În anul 2015, numărul cercetătorilor cu grad ştiinţific de doctor a fost în creştere cu 1,0% per total, în acelaşi timp pentru femei această creştere a fost de 5,0%. Distribuţia pe sexe a cercetătorilor cu grad ştiinţific de doctor, reflectă un uşor dezechilibru între ponderea femeilor – 48,6% şi cea a bărbaţilor – 51,4%. Totodată, în numărul cercetătorilor cu grad ştiinţific doctor habilitat femeile reprezintă 20 la sută.  

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de CD3. În anul 2015 cheltuielile pentru activităţile de CD4 realizate de către unităţile cu activitate în acest domeniu au însumat 451,0 milioane lei, din care 424,3 milioane lei, sau 94,1% reprezintă cheltuielile curente şi 26,7 milioane lei cheltuielile capitale (5,9%). Circa 85% din cheltuielile totale au fost efectuate în unităţile cu forma de proprietate de stat. Comparativ cu anul 2014 au fost cheltuite pentru activitatea de CD cu 8,6% mai mult.

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 20142015

milioane lei

2014

2015

2014

2015

Total

inclusiv în

unităţile de stat

Total

inclusiv în

unităţile de stat

Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare

415,2

370,0

451,0

381,4

cheltuieli curente

388,3

344,5

424,3

355,5

cheltuieli capitale

26,9

25,5

26,7

25,9

În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal – 320,6 milioane lei  (cu 41,8 milioane lei sau cu 15 la sută mai mult comparativ cu anul 2014). Totodată, cheltuielile materiale au însumat cu 4,3 milioane lei mai mult şi au constituit 68,0 milioane lei. Alte cheltuieli curente au constituit 35,8 milioane lei sau cu 10,0 milioane lei mai puţin comparativ cu anul 2014.

Figura 2. Structura cheltuielilor curente pe componente, în 2014–2015

În anul 2015, cheltuielile pentru dotarea unităţilor/instituţiilor care au desfăşurat activitate de CD au constituit 19,5 milioane lei  (sau 73,0%), cheltuielile pentru reparaţii capitale ale edificiilor au fost de 3,7 milioane lei  (13,9%), cele din categoria alte cheltuieli capitale – 3,1 milioane lei  (11,6%) şi 0,4 milioane lei  (1,5%) reprezintă cheltuielile pentru o nouă categorie „procurare software”.  

Figura 3. Structura cheltuielilor capitale pe componente, în 2015

Din totalul cheltuielilor curente pentru activitatea de CD, 52,0% au fost destinate cercetării cu caracter aplicativ (cu 4,2 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2014), 27,5% cercetării fundamentale (+1,1 p.p.) şi 20,6% au avut drept destinaţie dezvoltarea tehnologică (+3,2 p.p.).

Tabelul 5. Cheltuieli curente pe domenii ştiinţifice, în anul 2015

milioane lei

 

inclusiv:

ştiinţe naturale

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

ştiinţe medicale

ştiinţe agricole

ştiinţe sociale

ştiinţe umaniste

Cheltuieli curente

424,3

144,2

108,0

42,4

63,2

37,3

29,2

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

cercetare fundamentală

116,6

59,5

13,7

5,1

2,3

13,7

22,3

cercetare aplicativă

220,5

76,5

16,9

37,4

59,4

23,4

7,0

dezvoltare tehnologică

87,3

8,2

77,4

1,5

0,2

În funcţie de domeniile ştiinţifice, structura cheltuielilor curente se prezintă astfel: ştiinţe naturale – 34,0%, inginereşti şi tehnologice – 25,5%, agricole – 14,9%, medicale – 10,0%, sociale – 8,8% şi umaniste – 6,9%.

Note:

1 Conform recomandărilor internaţionale (Manualul Frascati, OECD, ediţia 2002) în cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare nu se includ cheltuielile pentru pregătirea cadrelor, activitatea de producţie, activitatea organelor de gestionare, servicii ştiinţifice şi tehnologi-ce (inclusiv biblioteca).
2 În numărul total al salariaţilor nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care acti-vează.
3 Cheltuieli efective.
4 În anii 2014 şi 2015 în cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au fost incluse şi proiectele de transfer tehnologic realizate de unităţile cu activitatea economică cercetare-dezvoltare.

 Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47898 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran