RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2016
28.07.2017
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung 
în Republica Moldova în anul 20161

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 19664,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2015 acest volumul s-a micșorat cu 12,8% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe. În anul 2016 s-a înregistrat scădere a volumului de investiții la clădiri de locuit cu 13,9%, clădiri (exclusiv de locuit) și edificii – 3,4%, utilaje, mașini și instalații de transmisie – 19,4%, mijloace de transport – 8,6% (în prețuri comparabile) mai puțin față de anul 2015.

Tabelul 1: Investiţii în active materiale pe termen lung
pe tipuri de mijloace fixe în anul 2016

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

Informativ: 2015 în % faţă de total

2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

19 664,1

87,2

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

clădiri de locuit

2 801,1

86,1

14,2

14,4

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

3 825,4

96,6

19,5

17,6

maşini, utilaje, instalații de transmisie

6 767,4

80,6

34,4

38,0

mijloace de transport

1 930,8

91,4

9,8

9,6

alte

4 339,4

93,9

22,1

20,4

Cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, mașini și instalații de transmisie care constituie 34,4% din total investiții sau cu 3,6 puncte procentuale mai puțin decât în anul 2015.

Figura 1: Structura investițiilor în active materiale pe termen lung
pe tipuri de mijloace fixe

Investiţii în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în anul 2016 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii în valoare de 13176,7 mil. lei investiţii, cota-parte a cărora a constituit 67,0% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creștere faţă de nivelul anului 2015 cu 5,1 puncte procentuale.

Tabelul 2: Investiţiile în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare în anul 2016

 

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

Informativ: 2015 în % faţă de total

2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

19 664,1

87,2

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

 

bugetului de stat

932,6

50,8

4,7

8,1

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

898,7

88,7

4,6

4,5

mijloacelor proprii

13 176,7

94,4

67,0

61,9

surselor din străinătate

1 420,5

89,1

7,2

7,1

altor surse

3 235,6

77,8

16,5

18,4

În anul 2016, asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare a constituit 9,3% din volumul total al investiţiilor realizate. Din contul acestor surse au fost utilizate 1831,3 mil. lei, fiind în scădere faţă de anul 2015 cu 35,6% (în preţuri comparabile).

Cota-parte a surselor din străinătate s-a mărit cu 0,1 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2015, constituind 7,2% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Investiţii în active materiale pe termen lung pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că cele mai mari investiții sunt realizate de sectorul privat.

Agenţii economici ai sectorului nominalizat au valorificat 9776,1 mil. lei investiţii, fiind în descreştere cu 11,4% (în prețuri comparabile) faţă de anul 2015.

Tabelul 3: Investiţii în active materiale pe termen lung
pe forme de proprietate în anul 2016

 

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

Informativ:  2015

în % faţă de total

2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

19 664,1

87,2

100,0

100,0

din care, pe forme de proprietate:

 

 

 

 

publică

5 460,3

75,5

27,8

32,0

privată

9 776,1

88,6

49,7

48,9

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

83,7

54,2

0,4

0,7

străină

2 334,3

122,2

11,9

8,5

a întreprinderilor mixte

2 009,7

90,3

10,2

9,9

Cota-parte a entităţilor cu forma de proprietate publică a constituit 27,8% în volumul total al investiţiilor realizate. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 22,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 3,7 puncte procentuale mai mult faţă de realizările anului 2015.

Investiţii în active materiale pe termen lung pe regiuni de dezvoltare2. În anul 2016 volumul cel mai mare al investiţiilor în active materiale pe termen lung a fost realizat de către întreprinderile şi organizaţiile din municipiul Chişinău, care au valorificat 12707,1 mil. lei sau 64,6% din volumul total al investiţiilor însuşite în total pe ţară. Comparativ cu anul 2015, acest volum s-a micșorat cu 18,5% (în preţuri comparabile).

Tabelul 4: Investiţiile în active materiale pe termen lung
pe regiuni de dezvoltare în anul 2016

 

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

Informativ:  2015 în % faţă de total

2015

total

Total

19 664,1

87,2

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

mun. Chişinău

12 707,1

81,5

64,6

69,2

Nord

2 982,6

113,9

15,2

11,6

Centru

2 365,5

90,3

12,0

11,5

Sud

1 211,3

97,0

6,2

5,6

UTA Găgăuzia

397,6

83,4

2,0

2,1

Investiţii în active materiale pe termen lung pe tipuri de activităţi economice. Volumul preponderent al investiţiilor în anul 2016 a fost îndreptat pentru dezvoltarea următoarelor sectoare economice: tranzacţii imobiliare – 17,0%, industria prelucrătoare – 12,7%, comerț cu ridicata și cu amănuntul – 12,1%, agricultură, silvicultură şi pescuit – 9,8% din volumul total al investiţiilor realizate.

Ponderea investiţiilor în tranzacţii imobiliare a crescut cu 1,9 puncte procentuale faţă de anul 2015, în industria prelucrătoare – cu 0,7 puncte procentuale, în agricultură, silvicultură şi pescuit – cu 1,3 puncte procentuale. Totodată ponderea investiţiilor utilizate în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul a scăzut cu 1,4 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2015.

Tabelul 5: Investiţiile în active materiale pe termen lung
pe tipuri de activităţi economice în anul 2016

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

Informativ: 2015 în % faţă de total

2015

total

Investiţii în active materiale
pe termen lung – total

19664,1

87,2

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

agricultură, silvicultură şi pescuit

1 933,8

100,5

9,8

8,5

industria extractivă

81,1

118,2

0,4

0,3

industria prelucrătoare

2 497,5

92,4

12,7

12,0

producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1 198,6

162,9

6,1

3,3

distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

612,5

71,7

3,1

3,8

construcţii

1 713,6

89,1

8,7

8,5

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

2 375,6

77,9

12,1

13,5

transport şi depozitare

1 174,0

105,1

6,0

4,9

activităţi de cazare şi de alimentaţie publică

335,2

65,2

1,7

2,3

informaţii şi comunicaţii

1 362,8

72,2

6,9

8,3

activităţi financiare şi de asigurări

487,5

108,4

2,5

2,0

tranzacţii imobiliare

3 352,7

98,2

17,0

15,1

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

165,7

106,5

0,8

0,7

activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

69,6

123,3

0,4

0,3

administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

770,3

104,0

3,9

3,3

învăţământ

758,1

97,2

3,9

3,5

sănătate şi asistenţă socială

448,5

25,0

2,3

7,9

arta, activităţi de recreere şi de agrement

209,3

78,1

1,1

1,2

alte activităţi de servicii

117,7

93,4

0,6

0,6

Punerea în funcţiune a obiectelor şi capacităţilor. În anul 2016 au fost construite și date în exploatare apeducte cu lungimea de 308,0 km şi cu capacitate de tranzit de 0,3 mii m³ de apă în 24 ore, reţele de canalizare cu lungimea de 29,3 km, reţele termice cu lungimea 3,4 km și cu capacitatea de 1,5 Gcal pe oră; reţele de gaze naturale cu lungimea de 25,3 km, drumuri cu îmbrăcăminte rigidă cu lungimea de 71,0 km. 
Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2016 au fost date în folosinţă: o instituţie preşcolară (cu capacitatea totală de 120 locuri), 2 policlinici (cu 46 vizite pe schimb) și 2 școli (cu capacitatea de 475 de locuri pentru elevi). Totodată au fost construite 52 întreprinderi de comerţ cu suprafaţa comercială de 43,8 mii m² etc.

Locuinţe date în exploatare. În anul 2016 au fost date în exploatare 6075 locuințe (apartamente și case individuale) cu suprafața totală de 515,5 mii m2, sau cu 15,5% mai puțin comparativ cu anul 2015.

Tabelul 6: Locuințe date în exploatare în anul 2016

 

Locuințe, unități

Suprafaţa totală

mii m2

în % față de 2015

Total

6 075

515,5

84,5

apartamente

4 788

335,1

87,3

case individuale

1 287

180,4

79,9

din total, în:

 

 

 

mediul urban

5 455

434,7

84,2

mediul rural

620

80,8

86,3

Distribuția după mediul de rezidență arată, că din volumul total al locuințelor în mediul urban au fost date în exploatare 5455 locuințe cu suprafața totală de 434,7 mii m2 sau cu 15,8% mai puțin față de anul 2015.

Tabelul 7: Locuinţe date în exploatare în anul 2016, pe regiuni de dezvoltare

 

Locuințe, unități

Suprafaţa totală, mii m2

în % faţă de:

2015

total

Total

6 075

515,5

84,5

100,0

din care:

 

 

 

 

mun. Chişinău

5008

400,9

85,4

77,8

Nord

390

39,0

99,6

7,6

Centru

376

46,4

66,0

9,0

Sud

230

20,9

100,8

4,0

UTA Găgăuzia

71

8,3

84,0

1,6

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al locuinţelor date în exploatare, s-a înregistrat în municipiul Chişinău – 5008 locuințe, cu suprafaţa totală de 400,9 mii m2 (77,8% din volumul total al locuinţelor date în exploatare în total pe ţară), fiind în descreştere cu 14,6% faţă de anul precedent.

În anul 2016 numărul clădirilor de locuit (fără casele de locuit individuale) aflate în construcţie neterminată a constituit 322 unităţi (în anul 2015 – 348 unităţi) cu suprafaţa totală de 1907,4 mii m2.

Notă:

1 Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale a agenţilor economici din Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. Datele preliminare privind activitatea investiţională prezentate în ianuarie 2017 au fost elaborate în baza datelor operative ale agenţilor economici cuprinşi în cercetarea statistică infraanuală. Datele anuale finale se prezintă conform situaţiei raportate la 1 aprilie 2017.

2 Informația în aspect teritorial este elaborată conform amplasării sediului central al unității

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34927 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran