RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.12.2019
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
24.11.2010 // Data limită de prezentare - 09 decembrie 2010
Versiune tipar

A N U N Ţ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante:

Denumirea funcţiilor publice vacante:

1. Direcţia sinteză, diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul

2. Direcţia statistica preţurilor

3. Serviciul informaţional al rapoartelor financiare (SIRF) de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică

a. Secţia prelucrare, generalizare şi diseminare a rapoartelor financiare

b. Secţia administrare baze de date şi pagina Web

c. Serviciul administrativ-financiar şi juridic

4. Şef adjunct Direcţia pentru statistică a raionului Ştefan Vodă


1. Direcţia sinteză, diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul
- Specialist principal

a) scopul general:

Contribuirea la asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, altor categorii de utilizatori cu informaţie statistică privind dezvoltarea economică şi socială a ţării prin actualizarea continuă a paginii Web oficiale a Biroului Naţional de Statistică şi studierea necesităţilor utilizatorilor de date statistice;

b) sarcinile de bază:

 • Analiza datelor statistice ce caracterizează evoluţia complexă a economiei republicii în ansamblu şi în profil teritorial
 • Actualizarea paginii Web oficiale a Biroului Naţional de Statistică
 • Efectuarea controlului şi analiza conţinutului site-ului BNS
 • Coordonarea cu direcţiile/secţiile responsabile de informaţia plasată pe site şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acumulării şi difuzării datelor statistice prin intermediul site-ului
 • Studierea practicii internaţionale de actualizare şi diseminare a conţinutului paginei Web

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;

 • foarte bună cunoaştere a aplicaţiilor Microsoft Office - Word, Excel, Outlook;
 • foarte bună cunoaştere a navigării în Internet;
 • bună cunoaştere a limbajului HTML;
 • bună cunoaştere editorilor HTML (Adobe Dreamweaver);
 • bună cunoaştere a aplicaţiei Adobe Acrobat ;
 • bună cunoaştere a aplicaţiilor de editare a imaginilor (de ex. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ACDSee, Adobe Lightroom, Microsoft Paint, Microsoft Picture Manager, etc);
 • cunoaşterea limbilor engleză şi rusă cel puţin la nivel mediu;
 • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
 • atitudini: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.


2. Direcţia statistica preţurilor
- Consultant

a) scopul general:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor privind statistica preţurilor şi comparabilităţii internaţionale;

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea şi perfecţionarea metodologiilor de calcul a indicatorilor statistici din domeniul statisticii preţurilor, în special IPC, precum şi IPCon împreună cu specialiştii direcţiilor BNS;
 • Participarea la prelucrarea, controlul şi generalizarea informaţiei a preţurilor şi serviciilor pentru construirea IPC (indicii preţurilor de consum), IPP (indicii preţurilor parţiali - inflaţiei de bază), IPCon (indicii preţurilor în construcţii), în cadrul programului de comparabilitate internaţională;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice organelor teritoriale pentru statistică privind modul de supraveghere şi înregistrare a preţurilor în domeniul de competenţă;
 • Participarea în activităţi de elaborare a notelor informative şi rapoartelor analitice în domeniu, pregătirea datelor către diverse publicaţii statistice, chestionare solicitate de organismele internaţionale şi alţi utilizatori şi pentru diseminare prin pagina web a BNS.
 • Participarea la avizarea documentelor şi pregătirea răspunsurilor la solicitările de date statistice.

- Specialist coordonator

a) scopul general:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor privind statistica preţurilor şi comparabilităţii internaţionale;

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la prelucrarea, controlul şi generalizarea informaţiei privind preţurile şi serviciile pentru construirea, IPC (indicii preţurilor de consum), IPP (indicii preţurilor parţiali - inflaţiei de bază), IPCon (indicii preţurilor în construcţii), în cadrul programului de comparabilitate internaţională;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice organelor teritoriale pentru statistică privind modul de supraveghere şi înregistrare a preţurilor la mărfurile de larg consum şi tarifele la serviciile prestate populaţiei;
 • Participarea la activităţi de diseminare a informaţiei privind indicii preţurilor în economia naţională şi actualizarea permanentă a conţinutului site-lui BNS în domeniul preţurilor.


3. Serviciul informaţional al rapoartelor financiare (SIRF) de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică

Secţia prelucrare, generalizare şi diseminare a rapoartelor financiare
-
Specialist principal

Sarcinile de bază:

 • Participarea la lucrările ce ţin de colectarea rapoartelor financiare de la entităţi în organele teritoriale pentru statistică;
 • Colectarea rapoartelor prezentate în mod electronic de către entităţi;
 • Prelucrarea şi generalizarea rapoartelor prezentate de entităţi;
 • Pregătirea răspunsurilor şi avizelor la solicitările altor instituţii publice, entităţi şi cetăţeni

Secţia administrare baze de date şi pagina Web - Consultant (2 unităţi)

Sarcinile de bază:

 • Colectarea rapoartelor financiare de la entităţi prin intermediul paginii WEB;
 • Participarea la elaborarea publicaţiilor, notelor analitice, comunicatelor de presă şi plasarea acestora pe pagina WEB;
 • Participarea la lucrările de recepţionare şi analiză primară a rapoartelor financiare şi altor rapoarte/informaţii transmise prin intermediul paginii WEB a Serviciului;
 • Recepţionarea solicitărilor primite (în scris, telefonice, prin intermediul paginii WEB) şi soluţionarea acestora de sine stătător sau cu ajutorul colaboratorilor Serviciului;
 • Actualizarea paginii WEB a Serviciului. Efectuarea controlului şi analiza conţinutului site-lui Serviciului;
 • Diseminarea informaţiei în domeniul de competenţă a Serviciului prin intermediul paginii WEB;
 • Acordarea consultaţiilor pe marginea rapoartelor financiare transmise prin raportarea electronică de către agenţii economici.

- Specialist principal

 • Administrarea sistemelor de operare şi a programelor aplicative instalate pe calculatoarele Serviciului;
 • Administrarea reţelei de transport date din cadrul Serviciului cu organele teritoriale pentru statistică;
 • Gestionarea serverilor Serviciului;
 • Asigurarea tehnică şi tehnologică a reţelei Intranet şi a funcţionării paginii WEB a Serviciului

Serviciul administrativ-financiar şi juridic
-
Consultant

a) scopul general:

Contribuirea la formarea unui cadru legal relevant privind organizarea şi funcţionarea SIRF;

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative ce ţin de activitatea SIRF;
 • Monitorizarea implementării actelor legislative şi normative ce ţin de domeniul de activitate a SIRF. Controlul legalităţii emiterii actelor de ordine interioară precum şi executarea acestora;
 • Acordarea asistenţei juridice la încheierea acordurilor de colaborare internaţională şi internă, contractelor între SIRF şi alte instituţii. Reprezentarea intereselor şi drepturilor SIRF în organele de drept;
 • Asigurarea şi implementarea politicilor de ocupare a funcţiilor publice vacante, angajare şi integrare profesională a noilor angajaţi, evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul Serviciului;
 • Elaborarea ordinelor şi perfectarea documentelor, notelor informative şi rapoartelor vizînd personalul;
 • Ţinerea lucrărilor de secretariat. Monitorizarea şi exercitarea controlului privind executarea corespondenţei parvenite în adresa SIRF.

- Consultant

a) scopul general:

Contribuirea la elaborarea proiectului bugetului şi utilizarea conform destinaţiei, elaborarea actelor normative pentru perfecţionarea activităţii economică-financiare a SIRF. Efectuarea evidenţei decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi realizarea acţiunilor de asigurare a activităţii economico-financiare a Serviciului. Planificarea şi gestionarea mijloacelor financiare pentru întreţinerea SIRF;
 • Efectuarea evidenţei decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii, decontărilor cu titularii de avans, cu diferiţi debitori şi creditori, încasărilor şi cheltuielilor efective pe compartimente;
 • Efectuarea operaţiunilor bancare, perfectarea documentelor necesare pentru transferurile în valută naţională şi străină;
 • Asigurarea evidenţei mijloacelor fixe, materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
 • Elaborarea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale, notelor informative;
 • Asigurarea procesului de achiziţii de mărfuri şi servicii în Serviciu la capitolul asigurare financiară;


Şef adjunct Direcţia pentru statistică a raionului Ştefan Vodă

a) scopul general al funcţiei:

Colectarea, prelucrarea, sistematizarea, generalizarea şi analizarea informaţiei financiare şi statistice de la agenţii economici conform Programului de activitate al BNS, contribuind la asigurarea autorităţilor publice centrale si locale, altor categorii de utilizatori cu informaţie statistică.

b) sarcinile de baza:

 • Colectarea şi prelucrarea informaţiei financiare şi statistice primite de la agenţii economici. Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei financiare şi statistice şi respectării termenilor stabilite de prezentare a rapoartelor financiare şi statistice
 • Coordonarea şi participarea la activitatea de analiză şi diseminare a informaţiei financiare şi statistice
 • Coordonarea activităţii de organizare şi efectuare a lucrărilor statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cercetări statistice
 • Oferirea ajutorului consultativ agenţilor economici, altor unităţi raportoare din teritoriu în probleme de statistică
 • Asigurarea confidenţialităţii datelor statistice


Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
c) Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
d) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
e) Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

a) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil şi juridic;
b) Vechimea în muncă - minim 2 ani de experienţă profesională în domeniul economico-financiar şi juridic şi 1 an - în serviciul public;
c) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,
E-mail;
d) Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii, jurisprudenţei;
e) Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
f) Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Note:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare - 09 decembrie 2010

Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 54; 72 73 57.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Galina Vozian, Consultant în Secţia resurse umane şi secretariat.

Cheltuielile:

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Important: În conformitate cu pct.6 al Regulamentul cu privire la ocuparea a funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, la concursul anunţat pentru ocuparea funcţiilor publice vacante pot candida şi au acces liber de participare toate persoanele, inclusiv şi angajaţii aparatului central, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49588 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran