RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
18.03.2011 // Data limită de prezentare - 07 aprilie 2011.
Versiune tipar

A N U N Ţ

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Denumirea funcţiilor publice vacante:

1. Direcţia statistica preţurilor

Consultant

a) scopul general:

- Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor privind statistica preţurilor şi comparabilităţii internaţionale;

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea şi perfecţionarea metodologiilor de calcul a indicatorilor statistici din domeniul statisticii preţurilor, în special IPC, precum şi IPCon împreună cu specialiştii direcţiilor BNS;
 • Participarea la prelucrarea, controlul şi generalizarea informaţiei a preţurilor şi serviciilor pentru construirea IPC (indicii preţurilor de consum), IPP (indicii preţurilor parţiali - inflaţiei de bază), IPCon (indicii preţurilor în construcţii), în cadrul programului de comparabilitate internaţională;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice organelor teritoriale pentru statistică privind modul de supraveghere şi înregistrare a preţurilor în domeniul de competenţă;
 • Participarea în activităţi de elaborare a notelor informative şi rapoartelor analitice în domeniu, pregătirea datelor către diverse publicaţii statistice, chestionare solicitate de organismele internaţionale şi alţi utilizatori şi pentru diseminare prin pagina web a BNS.
 • Participarea la avizarea documentelor şi pregătirea răspunsurilor la solicitările de date statistice.

2. Serviciul informaţional al rapoartelor financiare (SIRF) de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică

Serviciul administrativ-financiar şi juridic

Consultant

a) scopul general:

- Contribuirea la formarea unui cadru legal relevant privind organizarea şi funcţionarea SIRF;

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative ce ţin de activitatea SIRF;
 • Monitorizarea implementării actelor legislative şi normative ce ţin de domeniul de activitate a SIRF. Controlul legalităţii emiterii actelor de ordine interioară precum şi executarea acestora;
 • Acordarea asistenţei juridice la încheierea acordurilor de colaborare internaţională şi internă, contractelor între SIRF şi alte instituţii. Reprezentarea intereselor şi drepturilor SIRF în organele de drept;
 • Asigurarea şi implementarea politicilor de ocupare a funcţiilor publice vacante, angajare şi integrare profesională a noilor angajaţi, evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul Serviciului;
 • Elaborarea ordinelor şi perfectarea documentelor, notelor informative şi rapoartelor vizînd personalul;
 • Ţinerea lucrărilor de secretariat. Monitorizarea şi exercitarea controlului privind executarea corespondenţei parvenite în adresa SIRF.

Consultant

a) scopul general:

- Contribuirea la elaborarea proiectului bugetului şi utilizarea conform destinaţiei, elaborarea actelor normative pentru perfecţionarea activităţii economică-financiare a SIRF. Efectuarea evidenţei decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi realizarea acţiunilor de asigurare a activităţii economico-financiare a Serviciului. Planificarea şi gestionarea mijloacelor financiare pentru întreţinerea SIRF;
 • Efectuarea evidenţei decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii, decontărilor cu titularii de avans, cu diferiţi debitori şi creditori, încasărilor şi cheltuielilor efective pe compartimente;
 • Efectuarea operaţiunilor bancare, perfectarea documentelor necesare pentru transferurile în valută naţională şi străină;
 • Asigurarea evidenţei mijloacelor fixe, materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
 • Elaborarea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale, notelor informative;
 • Asigurarea procesului de achizi ţii de mărfuri şi servicii în Serviciu la capitolul asigurare financiară;

3. Şef al Secţiei pentru statistică a raionului Leova

a) scopul general:

- Organizarea activităţii Secţiei întru asigurarea colectării, prelucrării, sistematizării, generalizării, analizării şi diseminării informaţiei statistice conform Programului de activitate al BNS, contribuind la asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, altor categorii de utilizatori cu informaţie statistică.

b) sarcinile de baza:

 • Coordonarea activităţii de realizare a cercetărilor statistice pe teren, a colectării şi prelucrării informaţiei statistice primite de la agenţii economici şi gospodăriile populaţiei;
 • Coordonarea şi participarea la activitatea de analiză şi diseminare a informaţiei statistice;
 • Coordonarea activităţii de organizare şi efectuare a lucrărilor statistice speciale: recensăminte, alte lucrări;
 • Coordonarea activităţii de oferire a ajutorului consultativ agenţilor economici, altor unităţi raportoare din teritoriu în probleme de statistică;
 • Asigurarea disciplinei de raportare şi calităţii datelor prezentate de agenţii economici. Organizarea activităţii de control;
 • Conducerea/managementul general al Secţiei.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
c) Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
d) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
e) Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

a) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil şi juridic;
b) Vechimea în muncă - minim 3 ani de experienţă profesională în domeniul economico-financiar şi juridic şi 1 - 2 ani - în serviciul public;
c) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,
E-mail;
d) Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii, jurisprudenţei;
e) Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
f) Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

- 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
- activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Motivare:

- remunerarea conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16.05.2006 pentru funcţia de :

- consultant în Direcţia statistica preţurilor - grila de salarizare este de 1100,0-1650,0 lei + sporuri+adaosuri+premii;
- consultant în Serviciul administrativ-financiar şi juridic al SIRF de pe lîngă BNS - grila de salarizare este de 1000,0-1500,0 lei + sporuri+adaosuri+premii;
- şef al Secţiei pentru statistică a raionului Leova - grila de salarizare este de 1100,0-1650,0 lei + sporuri+adaosuri+premii.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

- formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- cazierul judiciar.

Notă:

1.Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
2. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare - 07 aprilie 2011

Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 54; 72 73 57.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –Galina Vozian, Consultant în Secţia resurse umane şi secretariat.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47946 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran