RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Noutăţi / Anunț repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunț repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
21.08.2017 // Data limită de depunere a documentelor este pînă la 08 septembrie 2017
Versiune tipar

Anunț repetat
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante,

Direcţia statistica agriculturii și mediului
Secția recensăminte în agricultură
- Specialist principal -

Scopul general:

Contribuirea la realizarea acțiunilor de organizare și înfăptuire a recensămintelor agricole pe bază de metodologii progresiste și principii metodologice moderne, prelucrarea și generalizarea datelor obținute

Sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea instrumentarului statistic de recensămînt, programelor instructive pentru personalul de recensămînt, la pregătirea materialelor de publicitate a rezultatelor obţinute.
 • Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a recensămintelor în teritoriu, participarea la recepţionarea documentaţiei de recensămînt de la organele teritoriale de statistică.
 • Monitorizarea acţiunilor de procesare a datelor recensămîntului.
 • Participarea la efectuarea controlului logic al bazei de date și rezolvarea erorilor depistate,   verificarea şi analiza datelor finale ale recensămîntului.
 • Examinarea solicitărilor de informaţii statistice de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, persoanelor fizice, altor utilizatori.

Direcţia statistica comerțului exterior și serviciilor  de piață
Secția statistica transporturilor, comunicațiilor și turismului
- Consultant superior -

Scopul general:

Asigurarea activităților de producere și diseminare a informațiilor statistice privind transporturile, poșta și telecomunicațiile în corespundere cu cerințele naționale ți standardele internaționale.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile. Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici care caracterizează transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile.
 • Avizarea  proiectelor actelor normative ce ţin de asigurarea activităţii secţiei.
 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de date statistice ce cuprind informaţii statistice privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile, la schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale (Forumul Internaţional al  Transporturilor, CEE/NU, Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI ).
 • Pregătirea informaţiei statistice privind transporturile, poşta şi telecomunicaţiile pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Coordonarea şi participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

Direcţia statistica serviciilor sociale și condițiilor de trai
Secția statistica nivelului de trai
- Consultant superior -

Scopul general:

Organizarea și realizarea  cercetărilor statistice selective în gospodăriile populație în scopul determinării diferitor aspecte ce caracterizează nivelul de trai al populației.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul nivelului de trai al populaţiei, inclusiv statistica veniturilor, condiţiilor de trai etc.
 • Organizarea şi asigurarea pe etape a procesului de desfăşurare a cercetărilor statistice/ modulelor ad-hoc asupra gospodăriilor casnice, inclusiv coordonarea activităţilor ce  ţin  de organele teritoriale de statistică (instruirea personalului, colectarea,  editarea, centraliza-rea, analiza şi validarea informaţiilor statistice).
 • Elaborarea notelor informative în domeniul statisticii nivelului de trai, sărăciei şi excluderii sociale.
 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative conform domeniului de competenţă.
 • Ajustarea metodologiilor din domeniul statisticii nivelului de trai şi excluderii sociale la standardele şi recomandările internaţionale, în special ONU, Eurostat, etc.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte  autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

Direcţia statistica pieței muncii
Secția statistica ocupării
- Specialist principal -

Scopul general:

Organizarea și realizarea cercetărilor statistice selective în gospodăriile populației în scopul determinării într-o manieră cât mai detaliată a diverselor aspecte ce caracterizează piața forței de muncă a țării.

Sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologilor cercetărilor statistice în domeniul ocupării forţei de muncă.
 • Desfăşurarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice.
 • Analiza şi diseminarea informaţiilor statistice în domeniu de competenţă.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice: colectarea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Participarea la activitatea de cooperare internaţională şi colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mas-media etc.

Secția statistica salariilor
- Specialist principal -

Scopul general:

Asigurarea activităților de producere și diseminare a informației statistice din domeniul pieței muncii în baza cercetărilor  asupra întreprinderilor în conformitate cu cerințele naționale și standardele internaționale din domeniu.

Sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor cercetărilor statistice asupra întreprinderilor din domeniul pieţei muncii.
 • Desfăşurarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor, inclusiv colectarea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Analiza şi diseminarea informaţiilor statistice.
 • Participarea la activitatea de cooperare internaţională, de colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mas-media .

 Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1) (pentru funcția de consultant  superior);
 • Experienţă profesională  -  vechimea în muncă  în domeniul economic:  

1 an - pentru funcţia de consultant superior, specialist principal;

 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi de  argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă:

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
                 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare -   08 septembrie 2017.

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.409. telefoane de contact:  022  40 30 80; 72 73 57.
 • Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor
  • Ala Caraman, şef interimar al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 022 40 30 80;
  • Galina Vozian, specialist principal  al Secţiei resurse umane, tel. de contact:022 72 73 57.

Cheltuielile.

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 93V din 26.05.2017;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese.
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
 •  Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”  cu anexe;
 • Legea  nr. 80 din  07.05.2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul  ersoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56;
 •  Hotărîrea Guvernului  nr. 618 din  05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”;
 • Metodologii: (statistica.gov.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă).
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37812 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran