RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Noutăţi / Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
06.08.2018 // Termenul limită de depunere a documentelor – pînă la 25 august 2018
Versiune tipar

Anunţ repetat
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante,

Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-Șef secție (perioadă determinată)-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea proiectului bugetului BNS şi utilizarea eficientă conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate/obţinute de BNS, elaborarea actelor normative pentru perfecţionarea activităţii economico-financiare a BNS şi a instituţiilor subordonate.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi coordonarea actelor legislative şi normative ce ţin de asigurarea activităţii economico-financiare a Biroului Naţional de Statistică şi a instituţiilor subordonate.
 • Coordonarea activităţii de executare a actelor normative şi legislative ce vizează Biroul Naţional de Statistică şi instituţiile lui subordonate.
 • Coordonarea activităţii de planificare a resurselor financiare ce asigură realizarea programelor şi strategiilor naţionale ce ţin de competenţa Biroului Naţional de Statistică.
 • Coordonarea activităţii de elaborare a prognozelor de dezvoltare a statisticii naţionale la etapa costurilor.
 • Coordonarea activităţii întreprinderilor de stat aflate în gestiunea Biroului Naţional de Statistică.

-Specialist superior (perioadă determinată)-

Scopul general:

Managementul finanţelor publice la nivelul oficiilor teritoriale pentru statistică.

Sarcinile de bază:

 • Monitorizarea evidenţei decontărilor cu debitorii şi creditorii.
 • Întocmirea rapoartelor şi notelor de contabilitate.
 • Evidenţa executării contractelor încheiate cu agenţii economici.
 • Participarea la verificarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale ale OTS.
 • Studierea şi implementarea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizînd evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă.

Secţia evidenţă contabilă
-Șef-adjunct al Direcţie financiar-economică, şef al Secţiei evidenţă contabilă,-
-Contabil-şef-

Scopul general:

Asigurarea organizării evidenţei contabile în cadrul BNS în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea şi realizarea acţiunilor de asigurare a evidenţei contabile în sistemul BNS.
 • Coordonarea activităţii de remunerare a muncii salariaţilor din sistemul statistic.
 • Coordonarea procesului decontărilor cu debitorii, creditorii şi titularii de avans.
 • Coordonarea efectuării inventarierii resurselor băneşti, a decontărilor şi a valorilor materiale în aparatul central şi subdiviziunile teritoriale ale BNS.
 • Asigurarea disciplinei de prezentare a rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale, altor dări de seamă/rapoarte.
 • Coordonarea activităţii de asistenţă metodologică şi consultanţă a specialiştilor responsabili de organizarea evidenţei contabile în cadrul direcţiilor/secţiilor teritoriale de statistică.
 • Conducerea secţiei evidenţă contabilă.

-Specialist-

Scopul general:

Evidenţa operaţiunilor bancare a BNS şi a evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.

Sarcinile de bază:

 • Evidenţa contabilă a operaţiunilor bancare.
 • Efectuarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.
 • Elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă, notelor informative în domeniul de competenţă.
 • Participarea la generalizarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale ale OTS.
 • Studierea şi implementarea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizînd evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă.

 Serviciul audit intern şi managementul calităţii
-Auditor intern-

Scopul general:

Contribuie la realizarea activității de audit intern în cadrul BNS și al subdiviziunilor sale teritorial.

Sarcinile de bază:

 • Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern în aparatul BNS şi organele teritoriale de statistică.
 • Efectuarea activităţilor de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control.
 • Evaluarea serviciilor şi proceselor de control intern.
 • Elaborarea rapoartelor vizînd rezultatele auditului intern.
 • Monitorizarea implementării recomandărilor în entităţile audiate.
 • Acordarea asistenţei consultative privind respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul de competenţă.

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul finanțe - pentru audit intern, drept economic, statistic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic, – 1 an;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul economic, finanțelor;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente:disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
-Şef Serviciu-

Scopul general:

Realizează o comunicare eficientă între BNS şi publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea autorităţii.

Sarcinile de bază:

 • Informarea publicului prin intermediul mass-media privind activitatea Biroului Naţional de Statistică în scopul susţinerii transparenţei instituţiei.
 • Asigurarea unui dialog proactiv cu mass-media din Republica Moldova.
 • Monitorizarea atitudinii mass-media privind activitatea BNS în vederea adoptării unor decizii corecte din partea BNS şi sporirea încrederii din partea presei.
 • Consultarea conducerii şi colaboratorilor BNS privind menţinerea bunelor relaţii cu mass-media.
 • Asigurarea consultărilor instructive pentru jurnalişti privind utilizarea datelor statistice în materialele de presă.
 • Coordonarea, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor cu impact asupra publicului intern şi extern.
 • Gestionarea activităţii de publicitate pentru BNS.
 • Elaborarea raportului anual de activitate al BNS.

Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Secţia conturi consolidate
-Specialist principal-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea conturilor naţionale şi a indicatorilor macroeconomici conform metodologiilor şi standardelor internaţionale.

Sarcinile de bază:

 • Participarea la implementarea metodologiilor în domeniul statisticii conturilor naţionale.
 • Elaborarea balanţelor economice în conformitate cu metodologia sistemului conturilor economice.
 • Cooperarea cu direcţiile/secţiile de ramură a BNS, precum şi cu alte instituţii în vederea analizei şi validării informaţiilor statistice obţinute de la agenţii economici.
 • Elaborarea informaţiilor operative privind indicatorii conturilor naţionale.

-Specialist superior-

Scopul general:

Contribuirea la elaborarea statisticii financiar-bancară şi a statisticii conturilor naţionale în elaborarea indicatorilor macroeconomici conform metodologiilor şi standardelor internaţionale

Sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Colectarea informațiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Analiza și diseminarea informațiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Conlucrarea și coordonarea activității cu instituțiile producătoare și prestatoare de informații în domeniul statisticii financiare.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorități publice centrale, mediul academic, organizații non-guvernamentale, mass-media etc.

Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
Secţia statistica comerțului exterior 
-Consultant-

Scopul general:

Asigurarea activităților de producere și diseminare a informațiilor statistice privind comerțul exterior de servicii în corespundere cu cerințele naționale și standardele internaționale.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor de completare a acestora privind comerţul exterior de servicii.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind comerţul exterior de servicii.
 • Asigurarea obiectivităţii, autenticităţii, oportunităţii şi integrităţii informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii, păstrarea secretului de stat şi anonimatul datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice.
 • Pregătirea către publicare şi diseminare a informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii.
 • Participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

Direcţia statistica serviciilor sociale și condițiilor de trai
Secția statistica nivelului de trai
-Consultant superior-

Scopul general:

Organizarea și realizarea cercetărilor statistice selective în gospodăriile populației în scopul determinării diferitor aspecte ce caracterizează nivelul de trai al populației.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul nivelului de trai al populaţiei, inclusiv statistica veniturilor, condiţiilor de trai etc.
 • Organizarea şi asigurarea pe etape a procesului de desfăşurare a cercetărilor statistice/ modulelor ad-hoc asupra gospodăriilor casnice, inclusiv coordonarea activităţilor ce ţine organele teritoriale de statistică (instruirea personalului, colectarea, editarea, centraliza-rea, analiza şi validarea informaţiilor statistice).
 • Elaborarea notelor informative în domeniul statisticii nivelului de trai, sărăciei şi excluderii sociale.
 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative conform domeniului de competenţă.
 • Ajustarea metodologiilor din domeniul statisticii nivelului de trai şi excluderii sociale la standardele şi recomandările internaţionale, în special ONU, Eurostat, etc.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc. Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale şi locale. Mediul academic, mass-media, organizaţii non-guvernamentale etc.

-Specialist-

Scopul general:

Participarea la desfăşurarea cercetărilor statistice selective în gospodăriile populaţiei şi participarea la instruirea personalului antrenat în cercetări.

Sarcinile de bază:

 • Participarea la desfăşurarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice, in special editarea primară şi validarea finală a informaţiei statistice.
 • Participarea la procesul de instruire a specialiştilor (anchetatori). Coordonarea procedurilor de raportare a organelor teritoriale de statistică privind activitatea specialiştilor (anchetatori).
 • Recepţionarea bazei de date din OTS şi asigurarea procesului de transmitere a datelor la sediul BNS.
 • Elaborarea informaţiei statistice conform solicitărilor parvenite, inclusiv a informaţiei necesare pentru analiză şi diseminare.
 • Participarea la testarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a specialiştilor (anchetatori) din OTS.

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
Secţia statistica demografică
-Şef secţie în cadrul direcţiei - perioada determinată-

Scopul general:

Coordonarea şi asigurarea activităţii de producere a indicatorilor statistici în domeniul statisticii demografice și migraţiei în conformitate cu cerinţele naţionale şi standardele internaţionale.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea activităţilor de colectare a datelor şi calculare a indicatorilor statistici în domeniul migraţiei şi demografiei pentru implementarea şi monitorizarea Strategiilor şi Programelor naţionale şi sectoriale.
 • Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice.
 • Coordonarea activităţilor de elaborare a notelor informative şi rapoartelor analitice pe diverse tematici din domeniul demografic.
 • Coordonarea activităţilor de avizare a documentelor şi pregătirea solicitărilor de date statistice.
 • Coordonarea activităţilor de diseminare a informaţiei statistice din domeniul demografic.
 • Reprezentarea intereselor BNS în ţară şi străinătatea în domeniul statisticii migraţiei.

-Consultant - perioadă determinată-

Scopul general:

Asigurarea activităților de producere a indicatorilor statistici în domeniul demografic în conformitate cu cerințele naționale și standardele internaționale în domeniu.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi ajustarea metodologiilor şi metodelor de procesare a informaţiei vizînd statistica vitală în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării datelor statistice şi administrative.
 • Organizarea statisticii şi evidenţei primare a mişcării naturale a populaţiei în baza surselor administrative
 • Verificarea autenticităţii datelor statistice primare privind numărul născuţilor, decedaţilor, căsătoriilor şi divorţurilor, primite în format electronic de la ÎS „CRIS „Registru”
 • Generalizarea şi producerea datelor centra-lizate vizînd mişcarea naturală a populaţiei.
 • Participarea la diseminarea informaţiei vizînd statistica demografică, la activitatea de cooperare interministerială şi internaţio-nală în domeniul statisticii demografice

Secția recensămîntul populației și locuințelor
-Consultant-

Scopul general:

Contribuirea la realizarea acțiunilor de organizare și efectuare a recensămintelor pe bază de metodologii progresiste și principii metodologice moderne, prelucrarea și generalizarea datelor obținute.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor instrumentarului de recensămînt, programelor instructive pentru personalul de recensămînt; pregătirea materialelor de publicitate a recensămintelor şi a rezultatelor obţinute.
 • Elaborarea cerinţelor proiectului tehnic pentru Sistemul automatizat al recensămîn-tului populaţiei şi al locuinţelor din 2014 şi descrierii legăturilor logice.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.
 • Acordarea asistenţei practice organelor teritoriale de statistică pe chestiile organizării şi efectuării recensămintelor. Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului în teritoriu.
 • Participarea la evaluarea calităţii datelor recensămîntului, generalizarea şi publicarea rezultatelor.
 • Pregătirea informaţiilor pentru elaborarea notelor informative vizind rezultatele recensămăntului.

Secţia Metode Statistice
Serviciul eşantionare şi inferenţă statistică
-Consultant superior (perioadă determinată)-

Scopul general

Contribuie la elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS, efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de eşantionare pentru cercetările prin sondaj din domeniul statisticii economice.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de constituirea şi actualizarea bazei de sondaj pentru cercetările desfăşurate în domeniul economic.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de eşantionare pentru toate cercetările prin sondaj din domeniul economic desfăşurate de către BNS.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice subdiviziunilor aparatului central şi OTS în subiecte ce ţin de eşantionare şi tratare a non-răspunsurilor pentru cercetările din domeniul economic.
 • Elaborarea rapoartelor tehnice privind îndeplinirea lucrărilor de eşantionare.

-Consultant-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS, efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS.
 • Elaborarea metodologiilor de tratare a non-răspunsurilor.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de inferenţa statistică (determinarea coeficienţilor de extindere) pentru cercetările prin sondaj efectuate de către BNS.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.
 • Studierea şi implementarea noilor tehnici şi metode utilizate pe plan internaţional în domeniul inferenţei statistice.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.
 • Analiza rezultatelor obţinute în baza calculelor de inferenţă şi precizie şi aplicarea metodelor de ajustare în caz de necesitate.

Direcția tehnologii informaționale
Secția administrare a sistemului informatic și inginerie de sistem
-Administrator superior rețea de calculatoare-

Sarcinile de bază:

 • Întreţinerea şi modernizarea Sistemului informaţional al BNS.
 • Consultarea colaboratorilor BNS referitor la lucrul cu aplicaţiile de birotică şi de sistem.
 • Testarea şi implementarea noilor programe informatice statistice, noilor aplicaţii de birotică şi de sistem.
 • Instalarea reţelelor de transport date.
 • Administrarea reţelelor de transport date al SI la nivel central şi teritorial.
 • Asamblarea, testarea şi instalarea echipamentului tehnic.
 • Instalarea şi administrarea sistemelor de operare în conformitate cu performanţele echipamentului hardware instalat;

-Administrator rețea de calculatoare-

Sarcinile de bază:

 • Consultarea colaboratorilor BNS referitor la lucrul cu aplicaţiile de birotică şi de sistem.
 • Testarea şi implementarea noilor programe informatice statistice, noilor aplicaţii de birotică şi de sistem.
 • Instalarea reţelelor de transport date.
 • Asamblarea, testarea şi instalarea echipamentului tehnic.
 • Instalarea şi administrarea sistemelor de operare în conformitate cu performanţele echipamentului hardware instalat.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic:

4 ani - pentru funcţia de şef - adjunct al direcţiei, şef al secţie, contabil-şef;
2 ani - pentru funcţia de șef secție în cadrul direcției; 
1 an - pentru funcţia de şef serviciu, consultant, specialist principal;
6 luni - pentru funcţia de specialist superior.

 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1, B2);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, finanţelor, funcţiei publice;
 • Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale;
 • instruiri în domeniul de competenţă.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs pînă la 25 august 2018.

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409 sau prin email: ala.caraman@statistica.gov.md
 • Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
  • Ala Caraman, specialist principal al Secției resurse umane, tel. de contact: 0 22 40 30 53.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 93 din 26.05.2017;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 24.04.2007;
 • Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”; 
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe;
 • Programul Lucrărilor Statistice;
 • Metodologii: (statistica.gov.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă).
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55207 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran