RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 13.12.2019
Prima / Funcţii vacante / Anunţ cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant pe o perioadă determinată de timp
Anunţ cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant pe o perioadă determinată de timp
22.10.2013 // Termenul limită de depunere a documentelor - 11 noiembrie 2013
Versiune tipar

A N U N Ţ
Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante.

Direcţia statistica pieţii muncii
Secţia statistica salariilor

- Consultant superior (perioadă determinată) -

Scopul general:

 • Contribuie la elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice anuale asupra întreprinderilor din domeniul pieţei muncii, organizarea desfăşurării cercetărilor statistice. Realizează cooperarea internaţională în domeniul statisticii pieţei muncii.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice anuale asupra întreprinderilor din domeniul pieţei muncii.
 • Elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice unice asupra întreprinderilor din domeniul pieţei muncii.
 • Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor statistice anuale şi unice asupra întreprinderilor în domeniul pieţei muncii salarizării.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor inclusiv: consultarea şi instruirea specialiştilor din teritoriu.
 • Analiza şi diseminarea informaţiilor statistice utilizatorilor. Participarea la activitatea de cooperare internaţională în domeniul statisticii pieţei muncii.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mas-media etc., organizaţiile internaţionale.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.


Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile română şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economico-financiar şi în serviciul public - un an;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS (sau orice alt soft statistic), Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, salarizării, contabilităţii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 11 noiembrie 2013.

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr.106, biroul nr.409, telefoane de contact: 022 40 30 80; 40 30 54; 72 73 57.

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Diana Bîrsa, şef al Secţiei resurse umane;
 • Galina Vozian, specialist principal în Secţia resurse umane.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
 • Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”.
 • Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007;
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51439 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran