RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 08.12.2021
Prima / Funcţii vacante / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
09.08.2016 // Data limită de prezentare - pînă la 28 august 2016.
Versiune tipar

Anunţ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante:

Serviciul informare și comunicare cu mass-media
Șef serviciu - perioadă determinată

Scopul general:

Monitorizarea comunicării dintre BNS și mass-media prin asigurarea cunoașterii atitudinilor presei pentru luarea deciziilor corecte, acordînd asistență jurnaliștilor pentru o înțelegere mai bună a specificului activității BNS și coordonarea planificării eforturilor BNS, orientarea lor spre oferirea gradului necesar de transparență a instituției pentru mijloacele de informare în masă și a facilita accesului acestora la informație.

Sarcinile de bază:

 • Informarea publicului prin intermediului mass-media privind activitatea Biroului Național în scopul susținerii transparenței instituție.
 • Asigurarea unui dialog proactiv cu mass-media din Republica Moldova.
 • Monitorizarea atitudinii mass-media privind activitatea BNS în vederea adoptării unor decizii corecte din partea BNS și sporirea încrederii din partea presei.
 • Consultarea conducerii și colaboratorilor BNS privind menținerea bunelor relații cu mass-media.
 • Asigurarea consultărilor instructive pentru jurnaliști privind utilizarea datelor statistice în materialele de presă.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă - 1 an;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauza de masă 12:00-13:00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

  Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs pînă la 28 august 2016.

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409.
 • Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
  • Natalia Cîrlig, consultant al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 022 72 73 57.
  • Ala Caraman, specialist principal al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 022 73 16 17.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 4. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 7. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 8. Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”;
 10. Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56;
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe.
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării localeale Republicii Moldova”;
 13. Metodologii: (statistica.gov.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referiţă)

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
56604 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran