RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.09.2022
Prima / -- Cooperare RM-UE
Cooperare RM-UE
Versiune tipar
 

ACORDUL DE ASOCIERE RM-UE

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (AA) a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, implementat provizoriu din 1 septembrie 2014 intrat în vigoare pe 1 iulie 2016. Acordul a fost ratificat de Parlamentul RM pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014.

AA conține prevederi cu caracter obligatoriu, norme regulatorii și aranjamente de cooperare mai extinse, în toate sectoarele de interes. O atenție sporită se acordă implementării şi aplicării prevederilor AA, inclusiv prin stipularea termenelor clare şi stabilirea unui cadru instituțional și administrativ adecvat, creând astfel premisele necesare pentru o implementare eficientă.

Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asociere îl constituie Agenda de Asociere, negociată cu Comisia Europeană. Agenda de asociere înlocuieşte Planul de Acţiuni RM-UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate a UE. Agenda de Asociere identifică domeniile prioritare de implementare a prevederilor Acordului de Asociere în primii trei ani de la intrarea în vigoare a acestuia.

Pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor, prin Acord părţile au consemnat să stabilească un mecanism instituţional de monitorizare a implementării, dar şi luare a deciziilor asupra aspectelor la nivel instituţional, astfel este creat Consiliul de Asociere cu rolul de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor, dar şi de revizuire periodică a funcţionării anumitor aranjamente. Consiliul este format din reprezentanţi ai Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene şi ai Guvernului Republicii Moldova. Deciziile se iau prin comun acord şi sunt obligatorii pentru părţi.

Consiliul de Asociere se întruneşte periodic, dar nu mai rar de o dată pe an la nivel ministerial.

În îndeplinirea funcţiilor sale Consiliul este asistat de Comitetul de Asociere, care este format din reprezentanţi ai părţilor la nivel de înalţi funcţionari. Comitetul de Asociere poate adopta decizii obligatorii în virtutea stipulărilor exprese din Acord sau a unei delegări din partea Consiliului de Asociere.

Atât Consiliul, cât şi Comitetul de Asociere sunt prezidate, alternativ, de un reprezentant al Uniunii sau al Guvernului RM.

De asemenea, AA stabileşte crearea unui Comitet de Asociere Parlamentar care reunește reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova şi ai Parlamentului European. Acest Comitet are dreptul de a cere informaţii de la Consiliul de Asociere, de a face recomandări acestuia şi de a stabili subcomitete parlamentare.

În afară de aceasta, AA presupune şi iniţierea unei Platforme a Societăţii Civile ca un for de discuţii între reprezentanţii societăţii civile din RM şi UE.

TITLUL IV. COOPERAREA ÎN SECTORUL ECONOMIC ȘI ALTE SECTOARE, Capitolul 6 Statistici

După cum se menţionează în Articolul 46 din prezentul Acord, Acquis-ul comunitar în domeniul statisticii este stabilit în Compendiul cerinţelor statistice actualizat anual, care este considerat de către Părţi ca Anexă la prezentul AA.

Părţile vor dezvolta şi vor consolida cooperarea cu privire la aspectul statistic, contribuind astfel, la obiectivul de lungă durată de a furniza în timp util datele statistice fiabile comparabile la nivel internaţional. Este de aşteptat ca, un Sistem statistic naţional durabil, eficient şi profesional independent să prezinte informaţii relevante cetăţenilor, întreprinderilor şi factorilor de decizie din Republica Moldova şi din UE, care să le permită să ia decizii informaţionale în baza acestora. Sistemele statistice naţionale să respecte Principiile fundamentale ale ONU cu privire la Statistica Oficială, luând în considerare acquis-ul UEîn domeniul statisticii, inclusiv Codul Bunelor Practici al Statisticilor Europene, în vederea alinierii sistemului statistic naţional la normele şi standardele europene.

Părţile vor coopera în cadrul Sistemului Statistic European în care Eurostat este Autoritatea statistică europeană.

Părţile, inter alia, vor face schimb de informaţii şi experienţă şi vor dezvolta cooperarea pe baza experienţei deja acumulate în reforma Sistemului statistic lansat în cadrul diverselor programe de asistenţă. Eforturile vor fi direcţionate spre alinierea în continuare la acquis-ul UE în domeniul statisticii, pe baza strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului statistic al Republicii Moldova şi luând în considerare dezvoltarea Sistemului Statistic European. Accentul pe procesul de producţie al datelor statistice să fie dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj şi utilizarea înregistrărilor administrative, luând în considerare necesitatea de a reduce sarcina de răspuns. Pentru proiectarea şi monitorizarea politicilor în domeniile esenţiale ale vieţii sociale şi economice datele să fie relevante.

Astfel,  se întreprinde un dialog regulat cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. În măsura în care este posibil, activităţile întreprinse în cadrul Sistemului Statistic European, inclusiv instruirea, să fie deschise pentru participarea Republicii Moldova.

În conformitate cu Hotărîrea de Guvern Nr. 808 din 7 octombrie 2014, modificată prin Hotărîrea Nr. 713 din 12 octombrie 2015, informaţia detaliată privind realizarea fiecărei măsuri poate fi accesată pe platforma online de raportare PlanPro.

Întru implementarea Planului Național de Asociere, Biroul Național de Statistică (BNS) a continuat cu succes dialogul cu partenerii UE, în special cu oficiul Eurostat precum și birourile de statistică din statele Membre UE în vederea armonizării sistemului naţional de statistică la Acquis-ul UE. În acest sens, ținem să menționăm participarea anuală la Conferinţa Statisticienilor Europeni (CES), la seminarul de nivel înalt organizat de către Comisia Europeană (EUROSTAT), precum și schimbul de experiență între oficiile de statistică ale țărilor UE în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică cu privire la dezvoltarea know-how-ului în domeniul statistic.

În conformitate cu recomandările incluse în Agenda de Asociere, eforturi considerabile s-au depus la finalizarea Recensământului Populației și Locuințelor 2014 (RPL): principalele rezultate ale RPL 2014  au fost diseminate pe 31 martie 2017 statistica.gov.md.

Conform pct. 2.4 din AA,  a fost adoptată  Legea cu privire la statistica oficială, nr. 93 din 26 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 30.06.2017, nr. 216-228.

Remarcăm că prin adoptarea legii nr.93 privind Statistica Oficială Republica Moldova a devenit prima țară din Parteneriatul Estic care și-a ajustat cadrul normativ în conformitate cu legea-model al Eurostat și ale Directivelor UE, fapt remarcat și de directorul EUROSTAT care a vizitat RM în noiembrie 2017.

A fost aprobat  Nomenclatorul Unităților Teritoriale de Statistică prin Hotărârea Guvernului nr. 570 din 19.07.2017.

A fost elaborată metodologia şi colectarea indicatorilor privind statistica inovaţională conform cerinţelor UE.

A fost realizată cercetarea statistică privind Tranziţia de la muncă la pensionare în conformitate cu normele UE (modul la Ancheta forţei de muncă).

A fost creat softul pentru  preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor statistice energetice.

Respectiv, articolul 46 al Acordului de Asociere este transpus în măsura 2.4.1 al Agendei de Asociere prin reanimarea Consiliului Statistic şi prin includerea activității acestuia în procesul de luare a deciziilor, acţiune prevăzută pentru trimestrul IV 2016. In acest sens, Consiliul Național pentru Statistică a fost aprobat de către Guvernul RM, în temeiul art. 9 din Legea nr. 93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială Hotărîrea Guvernului cu privire la Consiliul Național de Statistică (Nr.244 din 21.03.2018)
 
Din 2014, Clasificatorul Activităţilor Economice a Republicii Moldova rev. 2/NACE, rev.2 a fost implementat în sistemul statistic național. Începînd cu anul 2015, a fost implementat Clasificatorul Produselor după Activităţi (CPA, 2008).

Etapa logica care urmează, în calcularea principalilor indicatori macroeconomici este implementarea Sistemului Conturilor Naţionale 2008/Sistemului European de Conturi 2010 (SCN 2008/SEC2010). Schimbările majore care au avut loc în clasificatoarele și metodologiile sus-menţionate au necesitat o revizuire a metodelor de colectare a datelor în majoritatea cercetărilor organizate în întreprinderi. Astfel, chestionarul SBS începînd cu 2014 a fost revizuit reieșind din necesităţile Conturilor Naționale anume din perspectiva colectării informaţiei corespunzător noilor clasificatoare. In prezent SBS constituie sursa de bază pentru elaborarea conturilor naționale după metoda de producție.

În urma implementării propriu-zise a Metodologiei Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008/Sistemului European de Conturi, versiunea 2010 (SCN-ONU-2008/SEC-2010), a fost editată publicaţia "Conturi Naţionale și Conturi regionale 2016", care include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2016 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993. 

A fost perfecționată metodologia de calcul a IPC conform standardelor internaţionale. S-a elaborat un soft nou pentru calcularea IPC. S-a perfecționat modul de înregistrare a preţurilor de consum la mărfurile şi serviciile reprezentative incluse în calculul IPC prin implementarea Softului nou aplicat Tabletelor ARCHOS 80 utilizate de către recenzorii responsabili de colectarea prețurilor.

Începînd cu anul 2014, conform recomandărilor misiunii FMI, ponderile de cheltuieli utilizate la calcularea IPC se estimează aplicînd cheltuielile gospodăriilor casnice pe regiuni statistice ajustate cu datele consumului final al gospodăriilor casnice de la Conturi Naţionale.

În decursul anului 2015 a fost îmbunătăţită metoda de analiză, prelucrare şi  procesare a informaţiei primare privind preţurile de consum la mărfuri şi servicii incluse în cercetare pentru calculul IPC.  A fost perfecţionat softul nou de calculare a IPC prin aplicarea unor ajustări privind metoda de imputare a preţurilor lipsă la produsele sezoniere şi  de ajustare a influenţei calităţii produselor asupra evoluţiei preţurilor de consum. De asemenea, IPC este calculat conform structurii COICOP la 2-4 semne. Conform recomandărilor expertului de la FMI, în decursul anului 2015 au fost efectuate calcule experimentale a IPC pe regiuni statistice. Începînd cu ianuarie 2016, IPC este calculat, atît la nivel naţional cît şi pe 4 regiuni statistice: Nord, Centru, Sud și municipiul Chișinău.

În anii 2014-2015 s-a pus accentul pe dezvoltarea diseminării electronice a informaţiilor statistice, fapt ce s-a concretizat prin actualizarea permanentă a statisticilor publicate pe site-ul BNS, și anume: comunicate de presă,  publicaţii, serii de timp etc. Banca de date statistice  este actualizată permanent, fapt ce permite facilitarea utilizării indicatorilor statistici pentru utilizatori.

Cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze de Cooperare pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA) și de comun cu Compania Unisim Soft SRL a fost elaborat, testat și implementat un complex nou de programe pentru preluarea, verificarea, validarea,  procesarea, extragerea și diseminarea datelor statistice privind comerţul exterior de mărfuri;  calcularea indicilor valorii unitare și indicilor volumului fizic la mărfurile exportate și importate. Acest complex de programe a fost pus în aplicare, începînd cu 1 decembrie 2016.

Registrul Statistic (RS) însumează lista tuturor unităţilor economice active rezidente și unităților necomerciale pe teritoriul Republicii Moldova şi reprezintă baza de eşantionare pentru organizarea şi efectuarea tuturor cercetărilor organizate în întreprinderi. 

În anul 2015, în Republica Moldova a fost implementată platforma de schimb de date (M_Conect) între organele administrației publice, care este gestionată de Centrul de Guvernare Electronică (E-Guvernare). BNS este conectat la aceasta platformă, care permite accesul la sursele de date administrative de la toți actorii conectați la aceasta platformă.

În ceea ce priveşte politica din domeniul resurselor umane, perfecţionarea profesională continuă a colaboratorilor statisticieni se realizează prin următoarele tipuri de instruire: instruire internă (în cadrul autorităţii), instruire externă (în afara autorităţii) şi autoinstruire. Procesul de perfecţionare se realizează prin diverse forme de instruire: cursuri de instruire de scurtă şi lungă durată, stagiari, seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere. Astfel, conlucrând la nivel instituțional și fiind sprijinit de proiectele internaționale instruirile se desfășoară în permanență întru eficientizarea domeniului statistic și a performanțelor profesionale.

În perioada anilor precedenți, activitățile de pregătire profesională s-au desfășurat în principiu la nivel intern și sub egida asistenței proiectelor internaționale. În cooperarea din ultima perioadă a Biroului Național de Statistică cu Proiectul UE „Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova” (STATREG) și cu Oficiul de Statistică al Suediei au fost inițiate pentru desfășurare diferite misiuni de serviciu și cursuri de instruire benefice pentru a răspunde exigenţelor domeniului statistic. Acestea din urmă asigură o asistență tehnică BNS, care are drept scop fortificarea rețelei de profesioniști în domeniul statistic, rezultatele în ceea ce privește capacitatea de instruire fiind pozitive și concludente.

În vederea menținerii unui grad înalt de pregătire și competență în domeniu se apelează în continuare la instruirile existente și la conlucrarea nemijlocită cu proiectele internaționale care oferă posibilitatea de a cunoaște și a implementa cele mai noi și reușite practici internaționale.

 Cooperarea RM-UE în perioada 2004-2009

 
 
Informaţii relevante
» Compendiumul cerinţelor statistice elaborat de Eurostat
» Legislaţia europeană în domeniul statisticii

»
Regulamentul Consiliului (CE) nr 223/2009 al Parlamentului European şi a Consiliului din 11.03.2009 privnd statisticile europene
» Cod de Bune Practici al Statisticilor Europene
» Principiile fundamentale ale statistcii oficiale
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45259 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran