RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima / Metadate
Investiţii în active imobilizate
Versiune tipar
 

Investiţiile reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi active imobilizate, cheltuieli pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia, reparaţia capitală celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al activelor imobilizate.

Active imobilizate – active care au o durată de funcționare utilă mai mare de un an, se utilizează în activitatea entităţii sau se află în procesul creării și nu sunt destinate vânzării.
 
Investițiile în active imobilizate se prezintă pe:

 • imobilizări necorporale;
 • imobilizări corporale;

În componența investițiilor în imobilizări necorporale se includ cheltuielile pentru invenţii, mărci, licenţe, know-how-uri, francize, programe informatice, desene și modele industriale, website-uri, drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale primite sub formă de aport la capitalul social, alte imobilizări necorporale.

În componența investițiilor în imobilizări corporale se includ cheltuielile îndreptate la crearea și reproducerea mijloacelor fixe – construcția nouă, lărgirea, reconstrucția și reutilarea tehnică a întreprinderilor industriale, agricole, de transport, comerț și altor întreprinderi în funcțiune, cheltuielile pentru construcția locuințelor și obiectelor cu destinație social-culturală; cheltuielile pentru procurarea terenurilor, resurselor minerale, activelor biologice imobilizate.

Imobilizările necorporale se prezintă pe:

 • drepturi de proprietate intelectuală;
 • cheltuieli de cercetare-dezvoltare;
 • programe informatice;
 • alte imobilizări necorporale;

Imobilizările corporale se prezintă pe;

 • mijloace fixe;
 • terenuri;
 • resurse minerale;
 • active biologice imobilizate.

Mijloacele fixe reprezintă imobilizări deținute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea entității sau pentru a fi transmise în folosință terților, valoarea unitară a cărora depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală sau pragul de semnificație stabilit de entitate în politicile contabile.

Mijloacele fixe se prezintă pe:

 • clădiri rezidențiale (de locuit) se consideră clădirile prevăzute cu un termen de exploatare îndelungat, amplasate pe un lot de pământ în cadrul unor hotare, cu toate construcțiile auxiliare aferente și elemente de confort, în care suprafața locuibilă deține mai mult de jumătate din suprafața totală a clădirii;
 • clădiri nerezidențiale sunt clădirile destinate în exclusivitate sau în principal altor scopuri decât cele rezidențiale (clădirile administrative și de producție, magazinele, depozitele, cinematografele etc.);
 • construcții speciale (inginerești) sunt construcții care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri și care au ca scop crearea condițiilor pentru realizarea activităților de producție, servicii sau pentru desfășurarea activităților social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, stadioane etc.);
 • mașini, utilaje, instalații de transmisie reprezintă mașinile, echipamentele, liniile și instalațiile tehnologice, aparatele de măsură și control care pot funcționa numai după asigurarea lucrărilor de montaj precum și cele care pot funcționa fără montaj;
 • mijloace de transport sunt mijloace fixe folosite pentru deplasarea în exteriorul și interiorul entității, cum ar fi: mijloace de transport rutier, naval (inclusiv platforme de foraj sau exploatare), feroviar, aerian, precum și biciclete, motociclete, vehicule pentru invalizi, vehicule cu tracțiune manuală și animală;
 • alte mijloace fixe – mijloace fixe neincluse în alte categorii așa ca perdele, covoare, mobilier din lemn sau metal pentru birou sau magazine etc.

Terenurile reprezintă imobilizări corporale sub formă de teritorii funciare (de pământ) deținute de entitate cu drept de proprietate sau primite în leasing financiar, pentru a fi folosite în activitatea entității, care are o durată de utilizare nelimitată.

Resurse minerale sunt imobilizări corporale sub formă de costuri capitalizate ale lucrărilor de explorare (lucrări de cercetare topografică, geologică, geochimică, geofizică, forare în faza de explorare), pentru care este demonstrată fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială.

Active biologice imobilizate sunt activele mature care asigură obținerea multiplă a produselor agricole și/sau a activelor biologice adiționale pe parcursul unei perioade ce depășește un an (de exemplu, viile, livezile, plantațiile de pomușoare roditoare, culturi multianuale de flori, de furaje, legumicole, vacile, ovinele, porcinele, cabalinele adulte) precum și activele biologice imature care se află în perioada de pregătire spre utilizare după destinație (de exemplu, viile și livezile plantate, până la transferarea lor în categoria de rod).

Investițiile ulterioare și reparații capitale includ costurile ulterioare efectuate în procesul de reparație sau dezvoltare a imobilizărilor necorporale și corporale cu scopul îmbunătățirii caracteristicilor inițiale și, respectiv, majorării beneficiilor economice așteptate din utilizarea obiectului, care au fost capitalizate prin adăugarea la valoarea contabilă.

Reparația capitală reprezintă complexul de lucrări şi măsuri privind restabilirea capacităţii sau stării de funcţionare a clădirilor, construcţiilor, elementelor şi părţilor lor, inclusiv construcţiilor şi utilajului ingineresc. La reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor se efectuează înlocuirea pieselor şi construcţiilor uzate sau schimbul lor cu altele mai rezistente şi avantajoase, care îmbunătăţesc posibilităţile de exploatare a obiectului reparat, măresc durata de funcţionare utilă, în comparaţie cu durata stabilită la constatarea (înregistrarea) iniţială, cu excepţia înlocuirii depline a construcţiilor de bază (pereţilor, fundamentelor, planşeelor intermediare ş.a.).

Nu se includ în valoarea investițiilor:

 • valoarea construcțiilor, obiectelor în curs de execuție și a altor imobilizări corporale și necorporale achiziționate în țară care au mai fost folosite anterior la alte entităţi (inclusiv cele de import care au mai fost înregistrate ca active imobilizate la entităţi din țară);
 • valoarea activelor imobilizate achiziționate în scopul revânzării;
 • valoarea lucrărilor de construcție executate pentru terți (pentru persoane juridice și populație);
 • valoarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor de transmisie, mijloacelor de transport etc. produse pentru vânzare.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46808 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran