RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură
Versiune tipar
 

sdg-ro-09.pngOBIECTIVUL 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei

Conform Obiectivului 9, țara trebuie să depună eforturi pentru a construi un sector industrial robust care ar securiza generarea locurilor de muncă de producere de o valoare adăugată și pe termen lung, creșterea economică și bunăstarea populației. Pentru a obține aceasta, Guvernul și partenerii săi trebuie să dezvolte o infrastructură fizică accesibilă și disponibilă, de încredere, durabilă și puternică în regiunile sale. Trebuie să fie create noi locuri de muncă în sectorul industrial și trebuie generată o producție industrială mai mare, inclusiv prin contribuția majorată a întreprinderilor de scară mică, eficiența utilizării resurselor, actualizarea tehnologică și inovație.

Eforturile de dezvoltare descrise vor ținti industriile mici, care vor obține un acces mai mare la serviciile financiare, împreună cu cunoștințe, tehnologie și dezvoltare; populația rurală, care se va bucura de o infrastructură accesibilă pentru dezvoltarea economică și bunăstarea sa, precum și femeile și bărbații care vor beneficia de oportunități de angajare create prin producere. De asemenea, costul de mediu va scădea din cauza utilizării mai reduse a resurselor naturale și emisiilor în sol, apă și aer din industrie.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 9  

 

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

 

 

OBIECTIVUL 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

9.1.1 Proportion of the rural population who live within 2 km of an all-season road

 

9.1 Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice în regiunile țării pentru a susține dezvoltarea economică și creșterea bunăstării populației, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți

9.1.1 Ponderea populației rurale care locuiește în raza de 2 km față de un drum functional

 

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode of transport

 

 

9.1.2 Volumuri de mărfuri transportate, după modul de transport, mil. tone

 

 

 

 

9.1.3 Volumuri de pasageri transportati, după modul de transport, mil. pasageri

9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion of GDP and per capita

 

9.2 Promovarea industrializării incluzive și durabile în scopul majorării, până în 2030, a ponderii sectorului industrial în ocupare și Produs Intern Brut până la nivele similare cu țările Europei Centrale și de Est.

9.2.1 Valoarea adăugată brută în industrie, în raport față de PIB

 

9.2.2 Manufacturing employment as a proportion of total employment

 

 

9.2.2 Ponderea populației ocupate în sectorul industrial în total populație ocupată

9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets

9.3.1 Proportion of small-scale industries in total industry value added

 

9.3 Creșterea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la serviciile financiare, inclusiv la credite accesibile, în vederea integrării acestora în lanțurile valorice și piețe externe

9.3.1.1 Contribuția valorii adăugate brute a ÎMM din sectorul industrie în total valoarea adăugată brută în industrie

 

 

 

 

9.3.1.2 Contribuția valorii adăugate brute a ÎMM în total valoarea adăugată brută

 

9.3.2 Proportion of small-scale industries with a loan or line of credit

 

 

9.3.2.1 Cota ÎMM-lor din sectorul industrie care au accesat credite

 

 

 

 

9.3.2.2 Valoarea creditelor accesate de IMM-uri în total credite

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

 

9.4 Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, fiind luate măsuri în conformitate cu capacitățile respective

9.4.1 Emisiile de CO2 raportat la o unitate $ SUA PIB

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending

9.5.1 Research and development expenditure as a proportion of GDP

 

9.5 Fortificarea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, precum și încurajarea inovaților în vederea creşterii competitivității economiei naţionale şi a gradului de bunăstare a populaţiei

9.5.1 Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare ca procent din PIB

 

9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants

 

 

9.5.2 Cercetători (echivalent normă întreagă) la 100 mii locuitori

 

 

 

 

9.5.3 Ponderea întreprinderilor inovative în total întreprinderi

9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through enhanced financial, technological and technical support to African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States

9.a.1 Total official international support (official development assistance plus other official flows) to infrastructure

 

Nu s-a examinat

 

9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities

9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry value added in total value added

 

Nu s-a examinat

9.b.1 Ponderea valorii adăugate a industriei de înaltă tehnologie în total valoarea adăugată a industriei

9.c Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020

9.c.1 Proportion of population covered by a mobile network, by technology

 

9.c Creșterea semnificativă a accesului la tehnologii informaționale și comunicaționale și promovarea accesului universal la internet până în 2020

9.c.1 Ponderea populației cu acces la rețea de telefonie mobilă

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46685 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran