Prima / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2008
 
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2008
23.06.2009

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2008 1

Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în capital fix pentru anul 2008.

În anul 2008 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate din contul tuturor surselor de finanţare au utilizat 18123,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2007 acest volum s-a majorat cu 1,7% (în preţuri comparabile), iar faţă de anul 2000 de 2,5 ori (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor a revenit 5,1 mii lei investiţii în capital fix faţă de 4,3 mii lei în anul 2007.

Invest_2008_imaj01.png

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în anul 2008 pe elemente de structură tehnologică şi în raport cu anul 2007 se prezintă astfel:

2008

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2007

total

Investiţii în capital fix-total

18123,1

101,7

100,0

din care:

lucrări de construcţii-montaj

10212,6

 98,6

56,4

utilaje şi maşini, mijloace de transport

6898,3

106,8

38,0

alte lucrări şi cheltuieli capitale

1012,2

 91,3

 5,6

din total:

- investiţii pentru construcţia locuinţelor

3293,1

 98,3

18,2

- investiţii pentru protecţia mediului

87,9

 103,1

 0,5

Analiza structurii tehnologice a investiţiilor în capital fix arată că volumul principal al investiţiilor în capital fix a revenit lucrărilor de construcţii-montaj, cota-parte a cărora, în totalul investiţiilor a constituit 56,4% şi comparativ cu anul 2007 s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale. Ponderea valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 38,1% sau cu 0,6 puncte procentuale mai mult faţă de anul precedent.

Invest_2008_imaj02.png

Întru realizarea procesului investiţional în anul 2008 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici, constituind 9049,8 mil lei investiţii în capital fix, sau circa 50 % din volumul total al mijloacelor utilizate şi 103,9% faţă de nivelul anului 2007.

În anul 2008 asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetului de stat şi al unităţilor administrativ teritoriale a constituit 12,7 % din volumul total al investiţiilor în capital fix realizate (în anul 2007 – 13,2 %). Din contul acestor surse au fost utilizate 2299,8 mil. lei, fiind în scădere faţă de anul 2007 cu 2,2% (în preţuri comparabile). Circa 76,9% (1769,0 mil.lei) din mijloacele bugetare au fost însuşite din contul bugetului de stat.

Cota-parte a investiţiilor în capital fix a investitorilor străini în volumul total al mijloacelor utilizate a constituit 20,5% şi s-a majorat faţă de nivelul anului 2007 cu 0,3 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare se prezintă după cum urmează:

2008

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2007

total

Investiţii în capital fix - total

18123,1

101,7

100,0

din care pe surse de finanţare:

- bugetul de stat

1768,5

94,5

9,8

-bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

531,3

110,4

2,9

- mijloacele proprii ale întreprinderilor

9049,8

103,9

49,9

- mijloacele investitorilor străini

3706,2

103,0

20,5

- mijloacele proprii ale populaţie

274,0

110,8

1,5

- altele

2793,3

88,6

15,4

Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate, a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în temei, din contul capitalului întreprinderilor şi organizaţiilor din sectorul privat al economiei naţionale. Acestor agenţi economici le revine 43,2% din volumul total al investiţiilor în capital fix însuşite, 43,8% din lucrările de construcţii-montaj executate şi 77,0% din casele de locuit date în folosinţă.

În perioada de raport agenţii economici ai sectorului nominalizat au valorificat 7818,5 mil. lei investiţii în capital fix, au executat lucrări de construcţii – montaj în valoare de 4478,0 mil. lei şi au dat în folosinţă 679,2 mii m² de suprafaţă totală a locuinţelor sau respectiv 106%, 106,4% şi 107,3% faţă de nivelul înregistrat în anul 2007.

Cota-parte a investiţiilor în capital fix efectuate de către investitorii cu forma de proprietate străină s-a majorat în anul 2008 faţă de realizările anului 2007 cu 0,4 puncte procentuale, iar a întreprinderilor mixte s-a micşorat cu 0,6 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

2008

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2007

Total

Investiţii în capital fix-total

18123,1

101,7

100,0

din care pe forme de proprietate:

- publică

4306,1

96,4

23,8

- privată

7818,5

106,0

43,2

- mixtă (publică şi privată)

273,7

81,4

1,5

- străină

2399,8

105,5

13,2

- a întreprinderilor mixte

3325,0

98,8

18,3

Invest_2008_imaj03.png

Analiza structurii investiţiilor în capital fix pe tipuri de activităţi economice indică că ca şi înainte cel mai atrăgător pentru investitori au rămas a fi aşa tipuri de activităţi economice, ca tranzacţii imobiliare (21,7% din volumul total al investiţiilor în capital fix utilizate), transporturi şi comunicaţii (respectiv 18,7%), comerţul cu ridicată şi amănuntul (14,9%), industria prelucrătoare(14,5%).

A crescut ponderea investiţiilor în agricultură, economia vînatului şi silvilcultură (cu 0,9 puncte procentuale), comerţ cu ridicata şi amănuntul (respectiv cu 0,9 puncte procentuale), sănătate şi asistenţă socială (cu 0,7 puncte procentuale), învăţămînt (cu 0,6 puncte procentuale).

Totodată s-a micşorat cota-parte a investiţiilor în capital fix la construcţia obiectelor industriei prelucrătoare (cu 1,1 punct procentual), la transporturi şi comunicaţii (respectiv cu 1,9 puncte procentuale), la tranzacţii imobiliare (cu 0,8 puncte procentuale) etc.

Din industria prelucrătoare cel mai mare volum al investiţiilor (43,8%) a fost utilizat la dezvoltarea fabricării produselor alimentare şi a băuturilor.

Investiţiile în capital fix pe tipuri de activităţi economice se prezintă în următorul tabel:

2008

Informativ:
2007

Realizări, mil. lei

în % faţă de 2007

în % faţă de total

în % faţă de 2006

în % faţă de total

Investiţii în capital fix-total

18123,1

101,7

100,0

121,9

100,0

din care:

agricultura,economia vînatului şi silvicultura

1025,5

120,0

5,6

129,3

4,8

pescuit

1,3

24,3

0,0

de 2,0ori

0,0

industria extractivă

33,0

61,7

0,2

74,5

0,3

industria prelucrătoare

2631,0

94,6

14,5

124,7

15,6

energia electrică şi termică, gaze şi apă

1171,1

86,5

6,4

109,8

7,6

construcţii

728,2

116,8

4,0

170,9

3,5

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2702,7

108,3

14,9

152,6

14,0

hoteluri şi restaurante

248,3

116,1

1,4

153,9

1,2

transporturi şi comunicaţii

3385,2

92,2

18,7

95,6

20,6

activităţi financiare

411,1

de 2,6 ori

2,3

104,5

0,9

tranzacţii imobiliare

3926,5

98,0

21,7

131,3

22,5

administraţie publică

485,0

97,2

2,7

189,1

2,8

învăţămînt

436,8

136,2

2,4

100,1

1,8

sănătate şi asistenţă socială

517,1

132,0

2,9

175,9

2,2

alte activităţi

420,3

107,3

2,3

92,3

2,2

În structura specifică a investiţiilor în capital fix cota majoritară a fost orientată spre construcţia clădirilor şi edificiilor, care a constituit 49,3% (din care 18,2 % – clădirilor de locuit) din volumul total al investiţiilor însuşite şi a rămas la nivelul anului 2007 (cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 0,6 puncte procentuale).

Cota-parte a investiţiilor utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 38,0% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 0,5 puncte procentuale în comparaţie cu anului 2007.

Structura specifică a investiţiilor în capital fix se prezintă după cum urmează:

2008

Informativ:
2007

Realizări, mil. lei

în % faţă de 2007

în % faţă de total

în % faţă de 2006

în % faţă de total

Investiţii în capital fix-total

18123,1

101,7

100,0

121,9

100,0

din care:

clădiri de locuit

3293,1

98,3

18,2

118,4

18,8

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

5632,6

103,5

31,1

124,4

30,5

utilaje şi maşini

5286,4

106,3

29,1

112,2

28,9

mijloace de transport

1611,9

108,6

8,9

136,0

8,6

alte

2299,1

98,0

12,7

166,9

13,2

Invest_2008_imaj04.png

Din contul reconstrucţiilor şi extinderilor întreprinderilor în funcţiune, construcţiilor noi, în anul 2008 au fost date în exploatare un şir de obiecte şi capacităţi.

În electroenergetică au fost date în folosinţă reţele electrice cu tensiunea 0,4-20 Kw cu lungimea de 684,6 km; în industria materialelor de construcţie – capacităţi pentru producere a betonului celular de 50 m³ în 24 ore; în gospodăria drumurilor – au fost construite drumuri cu îmbrăcăminte rigidă cu lungimea de 2,8 km, în ramura comunicaţiilor au fost puse în funcţiune staţii telefonice urbane şi rurale respectiv cu 31,3 mii numere şi 37,3 mii numere; în industria prelucrătoare - capacităţi pentru prelucrarea: legumelor şi fructelor – 99 tone pe an, cărnii – 13 tone pe schimb, producerea biscuiţilor – 4 mii kg în schimb, pastelor făinoase – 591 kg în schimb; produselor de morărit de 65,0 tone de prelucrare pe schimb, produselor de panificaţie cu 21,9 tone în schimb, uscătorie pentru fructe – 680 kg pe oră şi altele.

Din obiectele gospodăririi comunale în anul 2008 au fost date în exploatare apeducte cu lungimea de 234,5 km, reţele de canalizare cu lungimea de 11,0 km şi cu capacitatea de evacuare de 3 mii m³ de apă în 24 ore, reţele termice cu lungimea de 5,8 km şi cu capacitatea de 18 Gkal pe oră. În anul de raport cu ritmuri rapide s-a efectuat gazificarea ţării, au fost date în folosinţă reţele de gaze naturale cu lungimea de 926,9 km fiind în creştere faţă de anul 2007 cu 24,2 %.

În anul 2008 au fost construite întreprinderi de comerţ cu suprafaţa comercială de 92,2 mii m²,terenuri comerciale cu suprafaţa de comerţ de 348,9 m², depozite cu suprafaţa totală de 42,2 mii m², întreprinderi de alimentaţia publică cu 2,1 mii locuri.

Din obiecte de menire social-culturală în anul 2008 au fost construite şi date în folosinţă: două şcoli de cultură generală cu 470 locuri pentru elevi, două instituţii preşcolare cu 115 locuri, două spitale cu 138 paturi, o policlinică cu 70 vizite pe schimb, patru hoteluri cu 101 locuri, un stadion cu 550 locuri, bazin de înot cu suprafaţa de 158,1 m² de suprafaţa totală a oglinzii apei şi altele.

Analiza datelor privind utilizarea investiţiilor în capital fix pentru protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale a arătat că în anul 2008 în aceste scopuri au fost însuşite 87,9 mil. lei ceea ce constituie 103,1% faţă de realizările anului 2007 şi circa 1 % în volumul total al investiţiilor în capital fix realizate.

Din totalul investiţiilor în capital fix pentru protecţia mediului ambiant volume de proporţie au fost utilizate pentru protecţia şi folosirea raţională a terenurilor (91,8%), pentru protecţia şi utilizarea raţională a resurselor de apă (4,9%), pentru protecţia aerului atmosferic (3,2%). În aceste direcţii au fost însuşite respectiv 80,8 mil. lei, 4,3 mil. lei şi 2,8 mil. lei sau respectiv 113%, 48,9% şi 56,8% faţă de nivelul înregistrat în anul 2007.

În anul 2008 din volumul total al investiţiilor în capital fix pentru construcţia locuinţelor au fost utilizate 3293,1 mil.lei investiţii în capital fix sau 18,2% şi s-a micşorat în comparaţie cu anul 2007 cu 0,6 puncte procentuale. Faţă de nivelul anul 2007 ele au constituit 98,3%.

În anul 2008 de către agenţii economici de toate formele de proprietate, precum şi de beneficiarii individuali au fost date în folosinţă 6820 apartamente noi cu suprafaţa totală de 679,2 mii m.p., sau cu 21,7% mai mult faţă de nivelul anului 2007.

Construcţia de locuinţe s-a realizat, în temei, de către agenţii economici din sectorul nestatal al economiei naţionale. Aceştea au construit 569,1 mii m.p. sau 83,8 % din suprafaţa totală a caselor de locuit date în folosinţă în total pe ţară.

Locuinţe date în folosinţă pe surse de finanţare şi medii de rezidenţă în 2008 se prezintă astfel:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
2007 în % faţă de total

Numărul apartamentelor construite, unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

2007

total

Total

6820

679,2

121,7

100,0

100,0

din care finanţate din contul:

mijloacelor proprii ale întreprinderilor

4565

365,4

157,1

53,8

41,7

mijloacelor proprii ale populaţiei

2255

313,8

96,4

46,2

58,3

din total în:

mediul urban

5980

583,9

125,8

86,0

83,2

mediul rural

840

95,3

101,7

14,0

16,8

Activitatea în condiţiile de piaţă au dictat căi adiţionale de rezolvare a problemei asigurării cu spaţiu locativ. Practic, o mare parte din populaţie rezolvă de sine stătător problemele legate de asigurarea cu locuinţe şi acumularea mijloacelor pentru aceste scopuri.

În anul 2008 din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost construite 2255 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 313,8 mii m. p., ceea ce a constituit 46,2% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă şi 96,4% faţă de realizările anului 2007.

Distribuţia pe medii de rezidenţă arată că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 5980 apartamente cu suprafaţa totală de 583,9 mii m² sau 86% din total şi 125,8% faţă de realizările anului 2007. Comparativ cu 2007 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul urban s-a majorat cu 2,8 puncte procentuale.

A crescut numărul de locuinţe, aflate în construcţia neterminată. În anul 2008 numărul acestor locuinţe (fără casele de locuit individuale) a constituit 559 unităţi cu suprafaţa totală de 1739 mii m.p., ceea ce constituie de 2,6 ori mai mult (după suprafaţa totală) decît darea în folosinţă a locuinţelor în total pe ţară.

1) Nota: Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale a agenţilor economici din Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele preliminare privind activitatea investiţională prezentate în ianuarie 2009 au fost elaborate în baza datelor operative ale agenţilor economici cuprinşi în cercetarea statistică trimestrială.

Persoană de contact:

Elena Cemîrtan,
Şef al secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

Prima / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2008
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire