Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2017
 
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2017
27.10.2017

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2017

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2017, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 22509 mil. lei, constituind 103,7% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2016. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 6,3%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 1,5%.

Fitotehnie. A fost finalizată recoltarea roadei culturilor cerealiere din grupa I și a leguminoaselor boabe. Conform datelor preliminare, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit 1560 mii tone, sau cu 2,5% mai puțin faţă de anul 2016, din care recolta grîului (în greutate după finisare) a constituit 1236 mii tone, sau cu 4,4% mai puțin, a orzului – 246 mii tone (mai puțin cu 3,9%), leguminoase boabe – circa 70 mii tone (de 1,8 ori mai mult).

Mersul recoltării în perioada de pînă la 1 octombrie 2017 în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)1 indică majorarea recoltei medii pe majoritatea culturilor agricole (cu excepţia fructelor sămînțoase și sîmburoase) și se prezintă prin următoarele date:

Chintale

2017 în % faţă de 2016

Cereale şi leguminoase boabe - total2

37,3

105,4

din care:

grîu de toamnă şi primăvară2

38,9

108,4

orz de toamnă şi primăvară2

34,0

100,9

porumb pentru boabe

35,2

101,7

Floarea soarelui2

22,2

112,1

Sfeclă de zahăr2

319,9

100,5

Rapiță2

25,6

100,8

Soia

14,4

105,1

Cartofi

163,9

130,2

Legume de cîmp

103,5

104,0

Fructe sămînţoase

99,8

99,1

Fructe sîmburoase

55,1

91,2

Struguri - total

75,3

118,2

Analiza roadei medii a culturilor agricole în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)1 în profil teritorial arată, că cei mai înalţi indici la culturile cerealiere şi leguminoase pentru boabe au fost înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord – 38,8 chintale la 1 hectar (cu 4% mai mult decît în mediu pe ţară), în restul regiunilor de dezvoltare roada medie a culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe variază de la 32,7 chintale pînă la 38,6 chintale la 1 hectar.

Cea mai înaltă roadă la un hectar faţă de nivelul mediu pe republică a fost înregistrată în:

  • municipiul Chișinău - de fructe sămînțoase (de 2,6 ori), de leguminoase boabe (cu 28%) și de soia (cu 25%);
  • regiunea de dezvoltare Nord - de secară de toamnă (cu 54,5%), de culturi bostănoase alimentare (cu 46,1%), de fructe sîmburoase (cu 30,7%), de orz - total (cu 9,7%), de cartofi (cu 8,8%) și de grîu - total (cu 3,6%);
  • regiunea de dezvoltare Centru - de rapiță (cu 11,7%);
  • regiunea de dezvoltare Sud - de porumb boabe (cu 38,1%), de legume de cîmp (cu 27,1%), de tutun (cu 23,3%) și de struguri (cu 3,6%);
  • UTA Găgăuzia - de floarea soarelui (cu 12,6%).

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

 

Ianuarie-septembrie 2017

total

în % faţă de ianuarie – septembrie 20162

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

145,5

97,6

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

54,1

99,3

37,2

gospodăriile populaţiei

91,4

96,7

62,8

Lapte – total, mii tone

370,5

96,6

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

19,1

100,3

5,2

gospodăriile populaţiei

351,4

96,4

94,8

Ouă - total, mil. buc.

478,8

105,0

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

234,7

106,6

49,0

gospodăriile populaţiei

244,1

103,6

51,0

1 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale (ferme).
2 Reieșînd din volumul producției în expresie naturală.

În ianuarie-septembrie 2017 în comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei de ouă cu 5% în rezultatul creşterii producţiei de ouă atît în întreprinderile agricole cu 6,6%, cît şi în gospodăriile populaţiei cu 3,6%.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) s-a micşorat cu 2,4% în rezultatul scăderii producţiei în întreprinderile agricole şi gospodăriile populaţiei, corespunzător, cu 0,7% şi cu 3,3%, iar producţia de lapte a scăzut cu 3,4% în rezultatul micşorării producţiei de lapte în gospodăriile populaţiei cu 3,6%.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că în gospodăriile populaţiei s-a produs cea mai mare parte a producţiei animaliere: laptelui – 94,8% din volumul total, a producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – 62,8% şi a ouălor – 51,0%.
Efectivul de animale pe principalele specii se prezintă astfel:      
    

 

La 1 octombrie 2017

Ponderea (în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de 1 octombrie 2016

Bovine – total

178,6

93,7

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

18,1

101,6

10,2

gospodăriile populaţiei

160,5

92,9

89,8

din ele vaci – total

120,8

94,6

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

5,3

92,2

4,4

gospodăriile populaţiei

115,5

94,7

95,6

Porcine – total

434,3

87,2

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

172,5

78,7

39,7

gospodăriile populaţiei

261,8

93,9

60,3

Ovine şi caprine – total

897,6

97,5

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

26,5

88,6

3,0

gospodăriile populaţiei

871,1

97,8

97,0

Păsări (întreprinderile agricole1)

5030,2

109,1

x

1 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale (ferme).

La 1 octombrie 2017 faţă de data respectivă a anului trecut atît în întreprinderile agricole, cît şi în gospodăriile populaţiei a fost marcată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile, cu excepţia efectivului de bovine în întreprinderile agricole, care a marcat o creştere nesemnificativă – cu 1,6%.

Situaţia în întreprinderile agricole în profil teritorial

În întreprinderile agricole în ianuarie–septembrie 2017 faţă de ianuarie–septembrie 2016 producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) a scăzut cu 0,7%, ca rezultat al micşorării sporului zilnic în greutate a bovinelor – cu 13% şi a porcinelor – cu 6%. 
Producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) s-a micşorat în regiunea de dezvoltare municipiul Chişinău – cu 18% şi Centru – cu 3%. Totodată, producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) s-a majorat în regiunile de dezvoltare Sud – cu 5%, Nord şi UTA Găgăuzia, corespunzător, cu 3% şi cu 0,4%.

Volumul de vînzare a vitelor şi păsărilor pentru sacrificare în întreprinderile agricole a crescut în următoarele regiuni de dezvoltare ale ţării: Sud – cu 20%, Nord – cu 9% şi Centru – cu 7%. Totodată, volumul de vînzare a vitelor și păsărilor pentru sacrificare a scăzut în regiunile de dezvoltare: municipiul Chişinău – cu 16% şi UTA Găgăuzia – cu 3%.

Volumul producţiei de lapte de vacă în întreprinderile agricole s-a majorat cu 3% ca rezultat al creşterii producţiei medii de lapte pe o vacă – cu 14%. Mărirea producţiei de lapte de vacă s-a înregistrat în întreprinderile agricole din următoarele regiuni de dezvoltare: municipiul Chişinău – cu 34 %, Centru – cu 22% şi UTA Găgăuzia – cu 7%. Totodată, volumul producţiei de lapte de vacă s-a micşorat în regiunile de dezvoltare Sud şi Nord, corespunzător, cu 32% şi cu 2%.

Datorită măririi productivităţii medii de ouă pe o găină cu 11%, volumul producţiei de ouă de găină în întreprinderile agricole a crescut cu 9%. Majorarea producţiei de ouă s-a înregistrat în întreprinderile agricole din toate regiunile de dezvoltare ale ţării, cu excepţia regiunii de dezvoltare Nord, unde s-a înregistrat o scădere cu 9%.

         

 Notă:

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.
2
 În masă fizică la recoltare.

          

Persoană de contact:
           
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2017
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire