Prima / Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/18
 
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/18
26.12.2017

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/18

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/18.

În anul de studii 2017/18 învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1243 instituții, inclusiv 102 școli primare, 775 gimnazii, 352 licee1 și 14 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general s-a diminuat cu 48 unități.

Tabelul 1. Instituții de învățământ primar și secundar general

 

2016/17

2017/18

Total

inclusiv de stat

Total

inclusiv de stat

Total

1 291

1 275

1243

1226

şcoli primare

122

122

102

102

gimnazii

788

788

775

775

licee

366

350

352

335

şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

15

15

14

14

În anul de studii 2017/18 rețeaua instituțiilor de învățământ primar și secundar general a suferit schimbări esențiale. Și-au sistat activitatea 24 școli primare, 23 gimnazii, 1 liceu și 1 școală pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Totodată, 4 unități au fost transformate din gimnazii în școli primare, 14 licee au devenit gimnazii, iar în Chișinău a fost deschis un liceu nou.

Numărul instituţiilor din mediul urban s-a micşorat cu 2 unităţi faţă de anul de studii precedent și constituie 318 unități, iar 925 instituţii funcţionează în mediul rural (cu 46 unităţi mai puţin). Circa două treimi din instituții din mediul urban reprezintă liceele, iar în rural predomină gimnaziile cu o pondere de 76 la sută. În mediul rural şi-au sistat activitatea 23 școli primare și 23 gimnazii. Deasemenea, pentru 12 licee a fost schimbat statutul în gimnaziu, iar 4 gimnazii au fost reorganizate în şcoli primare.

Sectorul public este reprezentat de 1226 instituţii, iar numărul instituţiilor cu proprietate nestatală a înregistrat cifra de 17 unități.

În anul de studii 2017/18, în învățământul primar și secundar general au fost cuprinși 335,6 mii elevi, sau cu 1,9 mii mai mult comparativ cu anul de studii precedent, reprezentând 73,7% din populația din grupa de vârstă 7-18 ani. Conform distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 50,8% din elevi au fost băieți, iar 49,4% au studiat în mediul urban.

Figura 1. Elevi în învățământul primar și secundar general, pe sexe și medii de reședință, în anul de studii 2017/18

Majoritatea elevilor din învățământul primar și secundar general studiază în instituții publice (98,4%). Sectorul privat, deși a cuprins doar 1,6% din numărul elevilor  din învățământul primar și secundar general, a continuat să crească (cu 9,7% față de anul de studii precedent) ajungând la 5,3 mii elevi. Învățământul privat se desfășoară doar în instituțiile din mediul urban.

Limba română este limba de predare oficială în sistemul național de educație, 77,1% dintre elevii înscriși în învățământul primar și secundar general studiind în această limbă. Distribuția pe regiuni de dezvoltare a elevilor după limba de studiu arată că cea mai mare pondere a elevilor care studiază în limba română s-a înregistrat în regiunea Centru – 92,4%. În regiunea Sud în limba română studiază 79,9%, Nord – 75,0%, mun. Chișinău – 72,9% și în UTA Găgăuzia – 4,2%.  

Din totalul elevilor cuprinși în învățământul primar și secundar general, 41,8% au urmat cursurile învățământului primar, 47,7% au fost înscriși în învățământul gimnazial, iar ponderea elevilor din învățământul liceal a remarcat în ultimii 5 ani o descreștere cu 3 p. p. și constituie 10,5%.

Figura 2. Structura pe niveluri a elevilor din învățământul primar și secundar general

Dat fiind, că după învățământul gimnazial mai mulți băieţi se orientează către învățământul vocațional, sau piața muncii, în clasele liceale ponderea fetelor este mai mare decât ponderea băieților (56,7%). Învățământul primar și gimnazial reprezintă nivelurile care înregistrează cel mai înalt nivel al parităţii de gen, unde ponderea fetelor constituie 48,3% din numărul total de elevi. Ponderea copiilor înscriși în clasa I care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară a constituit 97,6%.

În ultimii cinci ani numărul de elevi s-a diminuat cu 5,0% și s-a rezultat în reducerea numărului de clase cu 1273 unități sau cu 7,3%. Numărul mediu de elevi per clasă a constituit circa 21 persoane, înregistrând în acelaşi timp o valoare de 25 elevi per clasă în mediul urban şi 18 elevi per clasă în mediul rural.

Numărul elevilor care studiază limba engleză s-a majorat comparativ cu anul de studii 2016/17 cu 4,3%, înregistrând valoarea de 215,6 mii persoane, în timp ce ponderea elevilor care studiază limba franceză s-a diminuat cu 1,8% mii și constituie 118,8 mii persoane. Cu circa 1 mie persoane (cu 12,3%) s-a majorat numărul elevilor care studiază limba germană. Cea mai mare parte a elevilor din mediul urban studiază limba engleză – 90,6% (cu 1,2 p. p. mai mult față de anul de studii precedent), pe când în instituţiile din mediul rural preponderent este studiată limba franceză –53,5% elevi (cu 2 p. p. mai puțin).

Figura 3. Numărul elevilor din învăţământul primar şi secundar general, care studiază limbi moderne, în anii de studii 2016/17, 2017/18

O parte componentă a sistemului educațional național o constituie învățământul pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică, care se desfășoară în 14 instituții. Comparativ cu anul anterior, în anul de studii 2017/18 se remarcă o scădere a numărului de elevi înscriși în învățământul special, cu 0,1 mii elevi (12,9%). Marea majoritate a copiilor din cadrul acestor instituții sunt elevi cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală – 59,1%. În același timp, în școlile obișnuite au fost integrați 8415 copii cu cerințe educaționale speciale și 1425 - cu dizabilități.

Tabelul 2. Elevi cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilități, în anii de studii 2013/14-2017/18

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Total

6 302

9 198

11 426

10 990

10589

şcoli obişnuite

4 495

7 660

10 393

10 130

9840

şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

1 807

1 538

1 033

860

749

Absolvenți. În anul 2017, învățământul gimnazial au absolvit 29,9 mii elevi sau cu 3,1% mai puțin față de anul 2016. Din total absolvenți ai gimnaziilor, 59,3% sunt din mediul rural.

În acelaşi timp, numărul de absolvenţi ai liceelor s-a diminuat cu 14,1%, înregistrând o valoare de 10,5 mii persoane. Repartizarea pe regiuni de dezvoltare relevă, că cel mai mare număr de absolvenți ai gimnaziilor s-a înregistrat în regiunea Centru – 9,6 mii persoane, iar cel mai mare număr de absolvenți ai liceelor – în mun. Chișinău (4,3 mii).

Figura 4. Absolvenți pe regiuni de dezvoltare, în anul de studii 2017/18

Ponderea absolvenților liceeni din mediul urban a constituit 80,7% sau cu 4 p. p. mai mult față de anul 2016. Ponderea absolvenţilor care au obţinut diploma de bacalaureat a constituit 89,0% din numărul total de absolvenţi, înregistrând o majorare cu 3 p. p. față de anul 2016.

Baza tehnico-materială. La începutul anului de studii 2017/18 din 1243 instituții de învățământ primar și secundar general, 1226 unități desfășurau procesul educaţional în încăperi proprii, iar 17 instituții în încăperi arendate. Din total instituţii, 1023 sunt amplasate în încăperi standardizate, iar 220 – în încăperi reamenajate.

Nivelul de dotare al instituțiilor de învățământ diferă în funcție de tipul instituţiei. Astfel, practic fiecare a doua școală primară este dotată cu sală sportivă, iar în cazul gimnaziilor și liceelor, respectiv 87,2% și 94,0% din instituții. Punctul medical este disponibil în 51,0% școli primare, 85,9% gimnazii şi 98,3% licee. De biblioteci dispun toate liceele, 99,6% gimnazii și 82,4% școli primare.

În instituțiile de învățământ primar și secundar general în scopuri educaționale sunt utilizate 25,6 mii calculatoare, sau cu circa 6% mai mult decât în anul de studii 2016/17, din care 14,8 mii (57,9%) sunt conectate în reţea școlară comună, iar 16,8 mii sau 65,5% sunt conectate la Internet. În medie la un calculator revin 13 elevi, cu o diferenţiere a acestui indicator de 11 elevi per calculator în mediul rural şi până la 16 elevi per calculator – în urban.

Figura 5. Numărul mediu de elevi la un calculator, în anii de studii 2013/14-2017/18

Învățământul seral. La începutul anului de studii 2017/18, în învățământul seral erau cuprinși 1,2 mii persoane sau 0,4% din numărul total al elevilor din învățământul primar și secundar general. Numărul absolvenţilor învățământului gimnazial a constituit 128 persoane, iar absolvenții liceelor – 627, inclusiv diploma de bacalaureat au primit 300 persoane.

Cadre didactice. În anul de studii 2017/18, procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar general a fost asigurat de 28,6 mii cadre didactice, inclusiv 3,4 mii persoane cu funcții de conducere sau 12,0% din numărul total. Ponderea cadrelor didactice care predau în clasele 5-12 a constituit 70,1%, iar cele ce predau în clasele primare - 27,4%.

Analiza privind repartizarea personalului pe grupe de vârstă relevă, că din numărul total de cadre didactice, ponderea persoanelor cu vârste sub 30 ani a constituit 11,0%, înregistrând o diminuare cu 2,7 p. p. comparativ cu anul de studii 2013/14. În același timp, ponderea cadrelor didactice cu vârsta 60 ani și peste, în care sunt cuprinse toate cadrele didactice aflate în pragul pensionării, s-a majorat cu 2,0 p. p., constituind 16,9%. Ieșirea acestor persoane din sistem riscă să genereze un deficit de cadre didactice deloc neglijabil.

Figura 6. Repartizarea personalului didactic pe grupe de vârstă

Cadrele didactice care au vechimea în munca pedagogică de 20 ani şi peste au constituit 57,7% din numărul total. În același timp, 98,3% sunt cadre calificate. Ponderea femeilor în total cadre didactice a constituit 86,0%, în timp ce femeile la funcții de conducere au constituit 90,3% din total cadre de conducere.

 

Notă:

1 Inclusiv 2 licee serale.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

Prima / Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/18
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire