Prima / Colaborarea bilaterală
 
Colaborarea bilaterală
01.12.2008

Cooperare Internaţională

Cooperarea Internaţională a Biroului Naţional de Statistică (BNS) este de a crea un cadru informaţional permanent şi eficient pentru activitatea internaţională a BNS şi de a întreţine alinierea statisticii moldoveneşti la normele şi standardele europene în domeniu, respectând întocmai Codul European de Bune Practici în Statistică.

Reuşitele BNS sînt strîns legate de cooperarea atît pe plan intern cît şi extern. Biroul Naţional de Statistică (BNS) se bucură de o colaborare fructuoasă şi de o imagine pozitivă din partea organizaţiilor internaţionale:

 • Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţiile Naţiunilor Unite, inclusiv UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNIFEM, FAO, OIM, OMS, UNRCE, Eurostat.
 • Cu oficiile de statistică ale statelor UE (Statistica Norvegiei, Statistica Suediei, Institutul de Statistică al României, Oficiul de Statistică al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Statistica Lituaniei, Institutul de Statistică al Serbiei, Institutul de Statistică al Italiei şi Institutul de Statistică al Turciei).
 • Cu oficiile de statistică ale statelor membre CSI (Azerbaidjan, Belarus, Ucraina, Kazahstan, Federaţia Rusă, Kîrgîzstan).

Colaborarea bilaterală

- Cu Institutul Naţional de Statistică (INS), România -

Avînd o practică de colaborare în domeniu iniţiată prin „Acordul de cooperare” semnat în 1992 şi dorinţa reciprocă de a continua şi intensifica acţiunile de cooperare în domeniul statistic, Institutul Naţional de Statistică din România şi Biroul Naţional de Statistică au semnat Protocolul de cooperare în statistică, care cuprinde următoarele domenii:

 • Infrastructură statistică şi tehnică;
 • Statistica întreprinderilor;
 • Statistica preţurilor;
 • Statistica macroeconomică;
 • Statistica agricolă şi de mediu;
 • Statistica demografică şi socială;
 • Diseminarea informaţiei statistice;
 • Managementul calităţii;
 • Training statistic.

Cooperarea se realizează prin următoarele activităţi:

 • schimb de experienţă în sfera metodologiei şi practicii statistice;
 • organizarea de cursuri, seminare, consultări, vizite de studiu şi alte activităţi similare;
 • schimb sistematic de publicaţii statistice şi alte materiale;
 • realizarea proiectelor comune in domeniul statisticii, inclusiv de cercetare-dezvoltare, implementarea unor anchete statistice comune.

Ca rezultat al cooperării BNS cu INS au fost atinse următoarele rezultate:

 • Dezvoltarea sistemului statistic naţional în asigurarea managementului calităţii în statistică;
 • Implementarea cercetării statistice „UNICA” (cu periodicitate lunară şi trimestrială);
 • Ajustarea metodologiei existente vizînd evidenţa evenimentelor demografice.

- Cu Statistica Norvegiei -

Statistica Norvegiei (SN) şi Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova au semnat la 26 februarie 2009 Memorandumul de Acord privind Suportul în dezvoltarea Sistemului  Statistic în Moldova pentru anii 2009-2012, finanţat de către Ministerul Afacerilor Externe şi Guvernul Norvegiei, nr. MDA 08/015.

Obiectivul general al proiectului este de a susţine BNS în perfecţionarea eficienţei, calităţii şi funcţionării sistemului statistic moldovenesc şi prin urmare, fortificînd rolul statisticii în ţară.

Un alt obiectiv al acestui proiect este de a fortifica capacităţile BNS în identificarea necesităţilor şi apoi în producerea şi diseminarea informaţiei statistice către utilizatorii din cadrul Guvernului, altor organizaţii publice, organizaţiilor private de afaceri şi organizaţiilor ne-comerciale cît şi publicului larg.

Domeniile de cooperare au fost:

 • Statistica demografică;
 • Registrul şi statistica întreprinderilor;
 • Conturi naţionale;
 • Statistica mediului;
 •  Diseminarea;
 • Metode statistice;
 • Tehnologii Informaţionale (TI).

Ca rezultat a cooperării BNS cu SN au fost atinse următoarele rezultate:

 • a fost creat centrul de date;
 • a fost procurat echipament de calcul, care va sta la baza îmbunătăţirii securităţii sistemului informaţional statistic;
 • a fost îmbunătăţită practica de diseminare şi orientare a utilizatorilor, şi anume prin suportul tehnic şi financiar acordat pentru lansarea Băncii de date „StatBank” http://statbank.statistica.md ;
 • a fost îmbunătăţită calitatea şi acoperirea statisticii în unele domenii prioritare;
 • a fost îmbunătăţită  extinderea utilizării datelor administrative în scopuri statistice în special al Registrului de Stat al Populaţiei, consolidarea şi îmbunătăţirea capitalului uman prin finanţarea cursurilor postuniversitare în statistică.
 • îmbunătăţirea calităţii şi sferei de cuprindere a statisticii în corespundere cu standardele internaţionale şi cu bunele practici în domeniile: statistica demografică, conturi naţionale, statistica întreprinderilor, statistica mediului.

Proiectul de asistenţă tehnică PNUD, UNWomen, UNFPA, UNICEF, ILO „Consolidarea sistemului statistic naţional” Moldova, semnat prima tranşă în august 2007 şi tranşa a doua noiembrie 2010, a acordat sprijin privind prezentarea experienţei BNS la foruri internaţionale, alinierea statisticii Republicii Moldova la standardele internaţionale şi ale UE, consolidarea capacităţilor statisticienilor, sporirea capacităţilor diferitor categorii de utilizatori de date, desfăşurarea de cercetări statistice noi în conformitate cu metodologiile internaţionale şi analiza rezultatelor acestora,  îmbunătăţirea instrumentelor de diseminare a informaţiei statistice.

Proiectul de asistenţă tehnică GCP/MOL/003/ROM, acordat de către Guvernul României pentru Recensământul General Agricol - 2011 din Republica Moldova, proiect administrat de către FAO.

În cadrul Proiectului, BNS a realizat un şir de acţiuni menite să favorizeze finalizarea creării bazei de date şi publicarea rezultatelor RGA. Experţii FAO au acordat  specialiştilor BNS în asigurarea finalizării RGA consultări şi suport metodologic.

La etapa actuală a fost creată, verificată, testată şi validată baza de date privind rezultatele finale ale Recensămîntului General Agricol pe ţară şi în profil teritorial, a fost întocmit setul respectiv de tabele pentru publicare.

Acordul de Parteneriat şi Cooperare, Eurostat - Comisia Uniunii Europene, semnat în noiembrie 1994, între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Cooperarea BNS cu Eurostat se manifestă printr-un schimb permanent de informaţii şi adaptarea metodologiilor statistice la standardele europene.

Biroul Naţional de Statistică transmite trimestrial la Oficiul de Statistică al ONU datele statistice privind exporturile şi importurile Republicii Moldova, detaliate pe mărfuri la nivel de 9 semne a Nomenclatorului Mărfurilor, pentru încărcarea în baza de date COMTRADE.

Memorandum de înţelegere între Biroul Naţional de Statistică al Republicii  Moldova şi Eurostat privind schimbul de date statistice, semnat la 7 iulie 2002.

Conform Memorandumului Biroul Naţional de Statistică transmite trimestrial la Eurostat informaţia statistică privind exporturile şi importurile Republicii Moldova, detaliate pe mărfuri la nivel de 9 semne a Nomenclatorului Mărfurilor, pentru încărcarea în baza de date COMEXT.

În anul 2011 a fost iniţiat un nou proiect de colaborare cu Statistica Suediei. Au fost identificate şi descrise principalele domenii statistice care la moment necesită asistenţă externă în dezvoltarea de mai departe, acestea fiind: statistica comerţului extern; dezvoltarea metodelor statistice; conturi naţionale; statistica întreprinderilor; probleme de administrare şi statistica mediului.

În cadrul colaborării între Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Institutul de Statistică al Turciei cu susţinerea financiară de Agenţia Internaţională de Cooperare şi Dezvoltare a Turciei, au fost elaborate:

 • versiunea naţională ale Clasificatorului Statistic al Produselor (Bunurilor şi Serviciilor) al Moldovei (CSPM) în conformitate cu Clasificatorul Produselor şi Activităţilor 2008 din Uniunea Europeană;
 • elaborarea versiunii naţionale ale PRODMOLD în conformitate cu Clasificatorul Uniunii Europene PRODCOM, recodificarea Registrului unităţilor statistice conform versiunii noi a CAEM, rev.2 elaborat in conformitate cu NACE, rev.2, implementarea tot mai pe larg a cercetărilor prin sondaj în diferite domenii statistice şi renunţarea treptată la cercetările statistice exhaustive, cu scopul elaborării informaţiei statistice cu eforturi reduse de resurse financiare şi umane din partea BNS, pe de o parte, şi micşorarea considerabilă a presiunii informaţionale asupra respondenţilor statistici, pe de altă parte.

Biroul Naţional de Statistica are încheiate acorduri de colaborare bilaterale în domeniul statistic cu Oficiile Naţionale de Statistică a Republicii Azerbaidjan, Republicii Belarus, Georgiei, Federaţiei Rusă, Republicii Kîrgîză, Republicii Ucraina.

Colaborarea se efectuează în următoarele direcţii principale:

 • Schimb de material metodologic;
 • Schimb de publicaţii şi informaţii statistice cu privire la situaţia socio-economică,  demografică şi ecologică a ţării;
 • Schimb de materiale statistice privind cercetările statistice şi recensămintele, crearea şi  funcţionarea sistemelor de indicatori statistici;
 • Organizarea seminarelor, precum şi a vizitelor reciproce a specialiştilor în vederea studierii experienţei altei Părţi;
 • Conlucrarea cu privire la participarea la evenimente  organizate de către organismele internaţionale.

 

Prima / Colaborarea bilaterală
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire