Prima / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti
 
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti
09.02.2010

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti:

I. Condiţii de bază:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile moldovenească şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare.

II. Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Vechimea în muncă în specialitate: preferabil cel puţin 5 ani în domeniul managementului şi producerii indicatorilor statistici, analizei de date din domeniul economiei naţionale;
 • Vechime în muncă în serviciul public: preferabil cel puţin 3 ani
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 1. formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 22 martie 2010 inclusiv.

Locul desfăşurării concursului

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.203, telefoane de contact: 40 30 54; 72 73 57. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Svetlana Cotruţa, şeful Secţiei resurse umane şi secretariat.

Cheltuielile

 • Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Prima / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire