Prima / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în subdiviziunea Biroului Naţional de Statistică
 
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în subdiviziunea Biroului Naţional de Statistică
23.05.2012 // Data limită de prezentare-11 iunie 2012 inclusiv

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale  pentru statistică
a muinicipiului Chişinău a
 Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală pentru statistică a mun. Chişinău anunţă  concursul  pentru următoarele funcţii vacante:

I. Specialist principal în Secţia de colectare, prelucrare şi generalizare a rapoartelor statistice  

a) scopul general al funcţiei:

 • coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

b) sarcinile de bază:

 • colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare;
 • oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;
 • actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM;
 • pregătirea  materialelor  pentru   elaborarea   notelor   analitice  şi  informative,  rapoartelor trimestriale.

II. Specialist coordonator în Secţia de colectare, prelucrare şi generalizare a rapoartelor statistice

a) scopul general al funcţiei:

 • coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

b) sarcinile de bază:

 • colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare;
 • oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;
 • actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM.

III. Specialist în Secţia de colectare, prelucrare şi generalizare a rapoartelor statistice

a) scopul general al funcţiei:

 • coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

b) sarcinile de bază:

 • colectarea, prelucrarea şi generalizarea rapoartelor statistice şi financiare;
 • oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor  statistice şi financiare colaboratorilor secţiei, iar în caz de necesitate şi agenţilor economici;
 • actualizarea şi corectarea catalogului agenţilor economici, codificarea corectă a rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor CUIO, CUTAM, COCM, CFP, CFOJ, CAEM.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

I. Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Are capacitate deplină  de exerciţiu;
 • Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săfîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani–femei; 62 ani–bărbaţi).

II. Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic,  economic, financiar, contabil;
 • Vechimea în muncă în specialitate: cel puţin 1 an în domeniul economico-financiar;
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini / comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.
 • Data limită de prezentare - 11 iunie  2012  inclusiv.

Locul desfăşurării concursului

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante  în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău  şos. Hînceşti, nr. 53,  birourile nr. 204;  222, telefoane de contact: 73 95 52;  72 76 29;  Web: statistica.gov.md

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Savva Janeta, şeful Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău.

  Cheltuielile

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Bibliografia

 

Prima / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în subdiviziunea Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire