Prima / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
 
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
08.12.2015 // Data limită de prezentare – pînă la 21 decembrie 2015.

ANUNŢ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante.

Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă

Secţia statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului

-Specialist superior-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea proiectelor anchetelor statistice şi coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi publice centrale a proiectelor anchetelor statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a anchetelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice ce cuprind informaţii statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Pregătirea informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS.

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei

Secţia statistica demografică

-Specialist-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea prognozelor, extinderea şi susţinerea bazei de date demografice vizînd informaţia despre populaţie şi structura populaţiei, precum şi despre evenimentele demografice.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea procesului de elaborare a prognozelor: extinderea şi susţinerea bazei de date demografice vizînd informaţia despre populaţie şi structura populaţiei, precum şi despre evenimentele demografice.
 • Abordarea tendenţială  a factorilor care au determinat  evoluţiile trecute şi actuale, cît şi cei care vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.
 • Determinarea premizelor schimbărilor natalităţii, mortalităţii şi migraţiei, necesare pentru calculul populaţiei de perspectivă.
 • Pregătirea scenariilor pentru efectuarea prognozei demografice şi structurii populaţiei cu mai multe variante pe baza standardelor şi metodologiei UE. Adaptarea metodelor de analiză existente la  condiţiile Republicii Moldova.
 • Prezentarea ministerelor rezultatelor prognozării pentru elaborarea prognozelor funcţionale în diferite sectoare ale economiei naţionale.

Secţia Metode Statistice

Serviciul eşantionare şi inferenţă statistică

-Consultant-

Scopul general:

Contribuie la elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS, efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS.
 • Elaborarea metodologiilor de tratare a non-răspunsurilor.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de inferenţa statistică (determinarea coeficienţilor de extindere) pentru cercetările prin sondaj efectuate de către BNS.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.
 • Studierea şi implementarea noilor tehnici şi metode utilizate pe plan internaţional în domeniul inferenţei statistice.
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.
 • Analiza rezultatelor obţinute în baza calculelor de inferenţă şi precizie  şi aplicarea metodelor de ajustare în caz de necesitate.

Secţia administrare şi achiziţii

-Şef Secţie-

Scopul general:

Coordonarea şi dirijarea generală a activităţii de achiziţie şi serviciilor administrative din cadrul Biroului Naţional de Statistică, supravegherea activităţii pe baza strictei respectări a legislaţiei în procesul organizării şi executării atribuţiilor.

Sarcinile de bază:

 • Examinarea şi concretizarea necesităţilor BNS de bunuri, lucrări şi servicii, coordonîndu-le în limita mijloacelor financiare repartizate în acest sens, elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor.
 • Concretizarea şi iniţierea procedurii de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de legislaţie. Elaborarea documentelor necesare privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare.
 • Dirijarea şi organizarea contractelor de achiziţii încheiate cu operatorii economici desemnaţi cîştigători prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice. Efectuarea controlului asupra onorării angajamentelor contractuale a acestora.
 • Avizarea documentaţiei de proiect şi deviz, dirijarea şi asigurarea supravegherii obiectelor de construcţie-montaj, reconstrucţiilor, renovărilor capitale şi reparaţiilor curente a edificiului.
 • Efectuarea controlului şi acordarea  ajutorului  practic în teritoriu la asigurarea funcţionării stabile a tuturor obiectelor, utilajelor, reţelelor şi instalaţiilor inginereşti, reţelelor şi sistemelor de telefonie şi informaţionale, altui patrimoniu din subordine pe parcursul întregului an şi mai cu seamă în perioadele de toamnă-iarnă, stabilirea direcţiilor principale, elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor  de protecţie şi remediere a deficienţelor apărute în urma situaţiilor excepţionale.
 • Administrarea, asigurarea integrităţii şi menţinerii în stare tehnică bună a patrimoniului imobiliar, mijloacelor fixe, bunurilor de mică valoare, care se află la balanţa BNS.
 • Asigurarea perfectării şi evidenţei dărilor de seamă privind lucrările de reconstrucţii, reparaţii capitale şi curente a încăperilor, de exploatare a mijloacelor de transport.

   


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic de şase luni pentru funcţia de consultant  şi specialist superior;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00.
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Data limită de prezentare pînă la  21 decembrie 2015.

Locul desfăşurării concursului

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr. 409.

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Ala Caraman, consultant al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 022 73 16 17.
 • Galina Vozian, specialist principal în Secţia resurse umane, tel. de contact: 022 72 73 57.

Cheltuielile:

 • Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr.412-XV din 09.12.2004;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10.12.2014 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015”;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese.
 • Legea nr.155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”. 
 • Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56.
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe.
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 618 din  05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării localeale Republicii Moldova”;

 

Prima / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire