Prima / Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
 
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
07.06.2016 // Termenul limită de depunere a documentelor - pînă la 27 iunie 2016.

Anunţ repetat
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă

–  Specialist –

Scopul general:

Asigură ţinerea evidenţei contabile a operaţiunilor bancare a BNS şi a evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.

Sarcinile de bază:

 • Evidenţa contabilă a operaţiunilor bancare;
 • Efectuarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă;
 • Elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă, notelor informative în domeniul de competenţă;
 • Participarea la generalizarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale ale OTS;
 • Studierea şi implementarea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizînd evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă.

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei statistice

–  Specialist principal – 

Scopul general:

Contribuirea la actualizarea continuă   cu informaţie statistica conform Programului lucrărilor statistice a paginii web a BNS. 

Sarcinile de bază:

 • Analiza datelor statistice ce caracterizează evoluţia complexă a economiei republicii în ansamblu şi în profil teritorial.
 • Actualizarea informaţiilor de pe pagina oficială a Biroului Naţional de Statistică, în conformitate cu Programul lucrărilor statistice anual.
 • Monitorizarea şi analiza conţinutului site-ului BNS.
 • Coordonarea cu direcţiile/secţiile responsabile de informaţia plasată pe site şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acumulării şi difuzării datelor statistice prin intermediul site-ului.
 • Studierea şi implementarea practicii internaţionale de actualizare şi diseminare a conţinutului paginii web.


Cerinţe specifice funcţiei de specialist principal:

 • foarte bună cunoaştere a aplicaţiilor Microsoft Office;
 • foarte bună cunoaştere a navigării în Internet;
 • bună cunoaştere aplicaţiei Adobe Acrobat;
 • bună cunoaştere a  aplicaţiilor de editare a imaginilor (de ex. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ACDSee, Microsoft Picture Manager, etc.);
 • cunoaşterea limbajului HTML;
 • cunoaşterea editorilor HTML (Adobe Dreamweaver);
 • cunoaşterea limbilor engleză şi rusă cel puţin la nivel mediu;

 Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Secţia conturi consolidate

–  Specialist superior –

Scopul general:

Coordonează şi colaborează în domeniul  implementării metodologiilor în domeniul statisticii conturilor naţionale.

Sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Colectarea informațiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Analiza și diseminarea informațiilor în domeniul statisticii financiare.
 • Conlucrarea și coordonarea activității cu instituțiile producătoare și prestatoare de informații în domeniul statisticii financiare.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorități publice centrale, mediul academic, organizații non-guvernamentale, mass-media etc.

 Direcția statistica demografică și recensămîntul populației și locuințelor
Secţia statistica demografică

– Şef secţie în cadrul direcţiei – perioada determinată

Scopul general:

Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice şi a activităţilor de diseminare a informaţiei statistice din domeniul demografic, totodată asigură managementul secţiei.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea activităţilor de colectare a datelor şi calculare a indicatorilor statistici în domeniul migraţiei şi demografiei pentru implementarea şi monitorizarea Strategiilor şi Programelor naţionale şi sectoriale.
 • Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice.
 • Coordonarea activităţilor de elaborare a notelor informative şi rapoartelor analitice pe diverse tematici din domeniul demografic.
 • Coordonarea activităţilor de avizare a documentelor şi pregătirea solicitărilor de date statistice.
 • Coordonarea activităţilor de diseminare a informaţiei statistice din domeniul demografic.
 • Reprezentarea intereselor BNS în ţară şi străinătatea în domeniul statisticii migraţiei.
 • Managementul secţiei statistica demografică.

–  Specialist –

Scopul general:

Contribuie la elaborarea prognozelor, extinderea şi susţinerea bazei de date demografice vizînd informaţia despre populaţie şi structura populaţiei, precum şi despre evenimentele demografice.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea procesului de elaborare a prognozelor: extinderea şi susţinerea bazei de date demografice vizînd informaţia despre populaţie şi structura populaţiei, precum şi despre evenimentele demografice.
 • Abordarea tendenţială a factorilor care au determinat evoluţiile trecute şi actuale, cît şi cei care vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.
 • Determinarea premizelor schimbărilor natalităţii, mortalităţii şi migraţiei, necesare pentru calculul populaţiei de perspectivă.
 • Pregătirea scenariilor pentru efectuarea prognozei demografice şi structurii populaţiei cu mai multe variante pe baza standardelor şi metodologiei UE. Adaptarea metodelor de analiză existente la  condiţiile Republicii Moldova.
 • Prezentarea ministerelor rezultatelor prognozării pentru elaborarea prognozelor funcţionale în diferite sectoare ale economiei naţionale.

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai
Secţia statistica nivelului de trai

–  Specialist 

Scopul general:

Participarea la procesul de desfăşurarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice şi  coordonarea raportării a organelor teritoriale de statistică privind activitatea Specialiştilor (anchetatorilor).

Sarcinile de bază:

 • Participarea la desfăşurarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice, în special editarea primară şi validarea finală a informaţiei statistice.
 • Participarea la procesul de instruire a specialiştilor (anchetatorilor). Coordonarea procedurilor de raportare a organelor teritoriale de statistică privind activitatea Specialiştilor (anchetatorilor).
 • Recepţionarea bazei de date din OTS şi asigurarea procesului de transmitere a datelor la sediul BNS.
 • Elaborarea informaţiei statistice conform solicitărilor parvenite, inclusiv a informaţiei necesare pentru analiză şi diseminare.
 • Participarea la testarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a specialiştilor (anchetatorilor) din OTS.

Secţia Metode Statistice
Serviciul eşantionare şi inferenţă statistică

–  Consultant –

 Scopul general:

Contribuie la elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS, efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS;
 • Elaborarea metodologiilor de tratare a non-răspunsurilor;
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de inferenţa statistică (determinarea coeficienţilor de extindere) pentru cercetările prin sondaj efectuate de către BNS;
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă;
 • Studierea şi implementarea noilor tehnici şi metode utilizate pe plan internaţional în domeniul inferenţei statistice;
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj;
 • Analiza rezultatelor obţinute în baza calculelor de inferenţă şi precizie  şi aplicarea metodelor de ajustare în caz de necesitate.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

 Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic:
  • 2 ani - pentru funcţia de şef secţie în cadrul direcţiei;
  • 1 an - pentru funcţia de consultant şi specialist principal;
  • 6 luni – pentru funcția de specialist superior;
  • nu necesită vechime  pentru funcţia de specialist.
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8:00 - 17:00, pauza de masă 12:00-13:00.
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul pînă la 27 iunie 2016.

Locul desfăşurării concursului:
 
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr. 409.

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Natalia Cîrlig, consultant al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 022 40 30 80.
 • Ala Caraman, specialist principal în Secţia resurse umane, tel. de contact: 022 73 16 17.

Cheltuielile:

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”; 
 • Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56;
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe.
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 618 din 05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării localeale Republicii Moldova”;
 • Metodologii: (statistica.gov.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă)
Prima / Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire