Prima / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
 
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
02.03.2017

Anunţ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante,

Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă
-Specialist -

Scopul general:

Asigură ţinerea evidenţei contabile a operaţiunilor bancare a BNS şi a evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.

Sarcinile de bază:

 • Evidenţa contabilă a operaţiunilor bancare.
 • Efectuarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi formularelor de strictă evidenţă.
 • Elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă, notelor informative în domeniul de competenţă.
 • Participarea la generalizarea rapoartelor financiare (contabile) trimestriale şi anuale ale OTS.
 • Studierea şi implementarea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizînd evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă.  
 • Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
  Secţia conturi consolidate
  - Specialist principal -

  Scopul general:

  Participarea la elaborarea indicatorilor statistici în domeniul statisticii conturilor naţionale.

  Sarcinile de bază:

  • Participarea la implementarea metodologiilor în domeniul statisticii conturilor naţionale.
  • Elaborarea balanţelor economice în conformitate cu metodologia sistemului conturilor economice.
  • Cooperarea cu direcţiile/secţiile de ramură a BNS, precum şi cu alte instituţii în vederea analizei şi validării informaţiilor statistice obţinute de la agenţii economici.
  • Elaborarea informaţiilor operative privind indicatorii conturilor naţionale.

  Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
  Secţia statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului
  -Specialist superior-

  Scopul general:

  Contribuie la elaborarea proiectelor anchetelor statistice şi coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.

  Sarcinile de bază:

  • Elaborarea de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi publice centrale a proiectelor anchetelor statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul auto al persoanelor fizice.
  • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.
  • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a anchetelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind transportul auto al persoanelor fizice.
  • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice ce cuprind informaţii statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.
  • Pregătirea informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS.

  Direcția industriei, energeticii și construcțiilor
  Secția statistica industriei
  - Consultant superior (perioadă determinată)-

  Scopul general:

  Efectuarea analizei statistice în domeniul industriei

  Sarcinile de bază:

  • Elaborarea metodologiilor de calculare a indicatorilor statistici armonizaţi la standardele internaţionale şi europene în domeniul  industriei şi preţurilor producţiei industriale.
  • Avizarea şi elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative în cadrul activităţii de elaborare a politicilor de dezvoltare în domeniile de competenţă.
  • Asigurarea activităţii de analiză si diseminare a datelor statistice şi publicaţiilor periodice, cât şi a solicitărilor de informaţii din partea autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a organismelor internaţionale.
  • Coordonarea şi realizarea activităţilor de implementare a standardelor internaţionale şi ale UE în domeniul statisticii industriei.
  • Acordarea asistenţei metodologice şi de instruire specialiştilor oficiilor teritoriale de statistică 

  Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante

  Cerinţe generale:

  • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
  • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

  Cerinţe specifice:

  • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
  • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic:
  1 an - pentru funcţia de consultant, consultant superior, specialist principal;
  6 luni - pentru functia de specialist superior;
  nu necesită vechime - pentru funcția de specialist.

  • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
  • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,E-mail;
  • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
  • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
  • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

  Condiţiile de muncă:

  • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
  • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
  • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale.

  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională şi/sau specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • cazierul judiciar.

  Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul pînă la 21 martie 2017.

  Locul desfăşurării concursului:

  • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409.
  • Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor
   • Ala Caraman, șef interimar al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 022 73 16 17, 0 22 40 30 80
   • Galina Vozian, specialist principal al Secției resurse umane, tel. de contact: 0 22 72 73 57

  Cheltuielile.

  Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

  Bibliografia:

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
  • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
  • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
  • Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
  •  Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”; 
  •  Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe.
  • Programul Lucrărilor Statistice
  • Metodologii:  (statistica.gov.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă)
  Prima / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
  Tel. 022 40 30 00
  Fax
  str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
  Email: moldstat@statistica.gov.md
  Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
  Condiții de utilizare
  Tipărire