Prima / Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică
 
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică
03.01.2018 // Termenul limită de depunere a documentelor – pînă la 22 ianuarie 2018, ora 17:00

ANUNŢ     
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică
a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia Generală pentru Statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Direcția statistica muncii
Secţia statistica salariilor
-Specialist principal (perioadă determinată) -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor vizând statistica muncii.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea  rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu forma de proprietate mixtă şi cu capital străin din sectorul Ciocana şi o parte din instituţiile bugetare din mun. Chişinău;
 • Asigurarea activităţilor de generalizare a rapoartelor statistice şi de elaborare a tabelelor generalizatoare, notelor informative, rapoartelor analitice, pregătirea datelor către diverse publicaţii ce ţine de sistemul de indicatori din statistica muncii;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice şi financiare agenţilor economici;  Oferirea consultaţiilor si organizarea instructajelor cu secţiile de colectare a rapoartelor statistice ce ţine de statistica muncii;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice conform clasificatoarelor.
 • Asigurarea activităţii de control a veridicităţii datelor statistice, confidenţialităţii datelor statistice primare.

Direcția rapoarte statistice și financiare sectorul Buiucani
Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Buiucani
- Specialist superior (perioadă determinată)-

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Buiucani a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenilor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice, vizând statistica comerţului şi serviciilor cu plată pe sectorul Buiucani;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dărilor de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor.
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Direcția rapoarte statistice și financiare sectorul Centru
Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Centru
-Specialist principal (pe perioadă determinată)-

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Centru a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice vizând consumurile şi cheltuielile, dările de seamă contabile (sectorul Centru);
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dărilor de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Direcția rapoarte statistice și financiare sectorul Ciocana
Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Ciocana
-Specialist (perioadă determinată)- 

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Ciocana a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice vizând statistica trasportului şi telecomunicaţii pe sectorul Ciocana ;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dărilor de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor.
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Direcția rapoarte statistice și financiare sectorul Râșcani
Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Râșcani
-Specialist principal (perioadă determinată)-

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţi economici cu adresa juridică în sectorul Rîşcani a mun.Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei şi respectării termenelor stabilite de prezentarea a rapoartelor statistice vizând statistica comerţului, serviciilor, transportului, consumurile şi cheltuielile, dările de seamă contabile (sectorul Rîşcani);
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor(anchetelor) statistice vizînd statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor.
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

-Specialist (perioadă determinată)- 

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectare şi prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţi economici cu adresa juridică în sectorul Rîşcani a mun.Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice vizând statistica muncii, construcţiilor, consumurile şi cheltuielile, dările de seamă contabile (sectorul Rîşcani);  
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor.
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vârstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Experienţă profesională – vechimea în muncă în domeniul economic:

1 an – pentru funcţia de specialist principal;
6 lunipentru funcţia de specialist superior;
nu necesită vechime – pentru funcţia de specialist;

 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie şi spirit de iniţiativă.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri  orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00 - 13.00;
 • activitate de birou.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă:

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare – 22 ianuarie 2018, ora 17:00

Locul desfăşurării concursului:

 • Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, șos. Hîncești nr. 53,  biroul nr. 221.
 • Persoana  responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
  • Aramă Dumitru, şef serviciul resurse umane, tel. de contact:   022  73 18 38.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 4. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 7. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 8. Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”;
 10. Legea  Codul contravenţional al Republicii Moldova,  nr. 218-XVI  din  24.10.2008  (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009);
 11. Codul Muncii al Republicii Moldova;
 12. Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe;
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”.
Prima / Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire