Prima / Obiectivul 1: Fără sărăcie
 
Obiectivul 1: Fără sărăcie
30.03.2019

sdg-ro-01.pngObiectivul 1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context

În Moldova, Agenda 2030 promovează reducerea durabilă a sărăciei cu cele mai potrivite măsuri de susținere a gospodăriilor cu venituri mici. Aceasta implică politici sociale adecvate care trebuie să ajungă la cei săraci și să nu le ofere doar resurse financiare complementare pentru existență, dar să-i abiliteze din punct de vedere social și economic pe cei săraci. De asemenea, Agenda 2030 are scopul să reducă vulnerabilitatea celor care pot cădea sub pragul sărăciei prin acces sporit la bunuri imobiliare, resurse și informații

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 1  

 

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

 

 

Obiectivul 1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day

1.1.1 Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment status and geographical location (urban/rural)

 

1.1 Până în 2030, eradicarea sărăciei extreme, ca număr de persoane care trăiesc cu mai puțin de 1,9 $ pe zi

1.1.1 Ponderea populației aflate sub pragul internațional al sărăciei 2,15 $ pe zi, pe sexe, grupe de vârstă, statut ocupațional și mediu de reședință (urban / rural)

 

 

 

 

1.1.2 Ponderea populației aflate sub pragul internațional al sărăciei 4,3 $ pe zi, pe sexe, grupe de vârstă, statut ocupațional și mediu de reședință (urban / rural)

1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions

1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line, by sex and age

 

1.2 Până în 2030, reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, femei și copii de toate vârstele care trăiesc în sărăcie absolută și sărăcie în toate dimensiunile sale potrivit pragului național și pragului internațional de 4,3 $ pe zi

1.2.1 Rata sărăciei absolute, pe sexe și vîrste

 

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions

 

 

1.2.2 Indicele sărăciei multidimensionale, pe sexe

1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable

1.3.1 Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women, newborns, work-injury victims and the poor and the vulnerable

 

1.3 Implementarea unui sistem de protecție socială adecvat la nivel național pentru o acoperire substantiala a celor mai săraci și vulnerabili până în 2030

1.3.1 Ponderea populației puțin asigurate care beneficiază de ajutor social, inclusiv din quintila I

 

 

 

1.3.2 Ponderea persoanelor de vîrstă pensionară care beneficiază de pensie de asigurări sociale, pe sexe, grupe de vîrstă

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance

1.4.1 Proportion of population living in households with access to basic services

 

1.4 Până în 2030, asigurarea faptului că toți bărbații și femeile, în special cei săraci și vulnerabili, au drepturi egale la proprietate și control asupra terenurilor și a altor forme de proprietate, moștenire și alte resurse

1.4.1 Ponderea populației cu acces la servicii de bază (electricitate, surse sigure de apă, sistem de canalizare), inclusiv din quintila I

 

1.4.2 Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, (a) with legally recognized documentation, and (b) who perceive their rights to land as secure, by sex and type of tenure

 

1.4.2 Ponderea populației adulte cu drepturi asigurate asupra pămîntului, pe sexe și grupe de vîrstă

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters

1.5.1 Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100 000 population

 

1.5 Până în 2030, crearea rezilienței celor săraci și celor în situații vulnerabile și reducerea expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente extreme legate de climă, inclusiv secetă și inundații

1.5.1 Numărul de persoane care au suferit în urma dezastrelor naturale la 100 000 persoane

 

1.5.2 Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)

 

 

1.5.2 Valoarea pierderilor economice în urma dezastrelor naturale raportate la PIB

 

1.5.3 Number of countries that adopt and implement national disaster risk reduction strategies in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030

 

 

1.5.3 Ponderea acțiunilor realizate din cadrul strategic național privind reducerea pericolelor aferente  dezastrelor

 

1.5.4 Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction strategies in line with national disaster risk reduction strategies

 

 

 

1.a Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions

1.a.1 Proportion of domestically generated resources allocated by the government directly to poverty reduction programmes

 

Nu s-a examinat

1.a.1 Ponderea mijoacelor alocate din bugetul public național pentru programele de reducere a sărăciei (ajutor social, compensații etc.)

 

1.a.2 Proportion of total government spending on essential services (education, health and social protection)

 

1.a.2.1 Ponderea  cheltuielilor din bugetul public național pentru educație

 

 

 

1.a.2.2 Ponderea  cheltuielilor din bugetul public național pentru sănătate

 

 

 

1.a.2.3 Ponderea  cheltuielilor din bugetul public național pentru protecție socială

 

1.a.3 Sum of total grants and non-debt-creating inflows directly allocated to poverty reduction programmes as a proportion of GDP

 

 

 

1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions

1.b.1 Proportion of government recurrent and capital spending to sectors that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable groups

 

1.b Asigurarea unui cadru național de politici adecvat, bazat pe strategii sensibile la dimensiunea de sărăcie și gen, ce ar susține investițiile în eradicarea sărăciei.

 

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

Prima / Obiectivul 1: Fără sărăcie
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire