Prima / Îmbunătățirea disponibilității datelor administrative pentru urmărirea progresului agendei CIPD în cadrul ODD-urilor
 
Îmbunătățirea disponibilității datelor administrative pentru urmărirea progresului agendei CIPD în cadrul ODD-urilor
09.09.2020

Contextul general al proiectului

Proiectul are la bază două componente principale:

Componenta 1 este axată pe crearea unui Sistem Informațional “Statistica Populației și Migrației”(SI SPM), administrat de Biroul Național de Statistică (BNS), care va utiliza datele administrative disponibile de la deținători ai sistemelor informaționale din Republica Moldova. Scopul SI SPM este de a oferi posibilitate BNS să producă și să furnizeze/ disemineze date fiabile și exacte, atât pentru monitorizarea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), a agendei Conferinței Internaționale privind Populația și Dezvoltarea (CIPD) în Republica Moldova, cât și pentru asigurarea factorilor de decizie, mediului academic, de afaceri și a societății civile cu date relevante și în timp util, pentru elaborarea și monitorizarea politicilor, efectuarea cercetărilor, evaluarea rezultatelor obținute etc.

Datorită acestui proiect, sistemul național de statistică se va moderniza prin extinderea utilizării datelor administrative în producția statistică oficială.

Îmbunătățirea disponibilității și utilizării datelor administrative în scopuri statistice este un angajament stipulat în Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020 și recomandat de Eurostat, ca parte a Evaluării Globale Adaptate a sistemului național de date statistice oficiale al Moldovei. Din experiența țărilor dezvoltate, care produc statistici oficiale în domeniul populației și migrației în baza de registre publice, un sistem care le integrează servește drept platformă de interoperabilitate pentru schimbul de date administrative menit să sporească oportunitatea pentru oficiul de statistică de a avea acces la datele administrative, de a reduce costurile de producție a statisticii oficiale, care în rezultat poate genera date statistice și oferi estimări mai precise și mai detaliate pentru diferite sub-populații, inclusiv grupuri vulnerabile. SI SPM va fi un suport informațional ;i tehnologic complex pentru pregătirea viitoarelor recensăminte ale populației , iar pe termen lung va sprijini Biroul Național de Statistică la trecerea de la recensământul tradițional la cel pe bază de registre.

Componenta 2 este axată pe implicarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care este deținător de date pentru un set de registre administrative pentru sectorul sănătății, muncii și protecției sociale. Activitățile din această componentă vor consolida eforturile acestui proiect de creare a unui mecanism de colectare regulată a datelor pentru indicatorii CIPD, în special cei legați de sănătatea sexuală și reproductivă și violența bazată pe gen. Există două domenii principale de intervenție. Primul este elaborarea registrelor și a formularelor de colectare a datelor pentru indicatorii privind violența în bază de gen (VBG) și sănătate sexuală și reproductivă (SSR), care vor fi aplicate în sectorul primar, spitalicesc, de urgență și de medicină legală al sistemului de sănătate. Al doilea domeniu prevede desfășurarea studiului „Generații și gen”, care va permite colectarea celor mai cuprinzătoare date demografice bazate pe sondaj. Componenta VBG și SSR va fi implementată împreună cu partenerul de implementare „Centrul de Drept al Femeilor” și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Obiectivele și activitățile de bază

Obiectivul 1: Până la sfârșitul anului 2022, Biroul Național de Statistică dispune de un Sistem Informațional “Statistica Populației și Migrației”, în baza datelor administrative disponibile.

Activitatea 1.1: Evaluarea datelor administrative disponibile și a modalităților de creare a Sistemului Informațional “Statistica Populației și Migrației”,. 
Activitatea 1.2: Crearea Sistemului Informațional “Statistica Populației și Migrației”, în baza datelor administrative disponibile și relevante.
Activitatea 1.3: Îmbunătățirea capacităților naționale de utilizare a datelor administrative la producerea statisticilor oficiale utilizând bunele practici internaționale.
Activitatea 1.4: Comitetul consultativ tehnic internațional privind utilizarea datelor administrative în statisticile oficiale.
Activitatea 1.5: Împărtășirea experienței naționale la nivel regional și mondial.

Obiectivul 2: Până la sfârșitul anului 2022, Guvernul Republicii Moldova dispune de un mecanism robust de colectare a datelor administrative și a datelor în bază de sondaj privind agenda CIPD în cadrul ODD-urilor.

Activitatea 2.1: Incorporarea, colectarea și analiza indicatorilor VBG și SSR din sistemul informațional de sănătate. 
Activitatea 2.2: Realizarea studiului „Generații și gen”.

Scopuri

 • Crearea Sistemului Informațional “Statistica Populației și Migrației”, care va uni date din mai multe sursele/registrele de date administrative conform reglementărilor și practicilor internaționale în statistica oficială cu privire la datele administrative.
 • Îmbunătățirea disponibilității indicatorilor statistici pentru monitorizarea agendei CIPD în cadrul ODD-urilor.

Contribuția la ODD-uri

 • Indicatorul ODD 17.18.1 „Proporția indicatorilor de dezvoltare durabilă produși la nivel național, cu dezagregare completă când e relevant pentru țintă, în conformitate cu Principiile fundamentale ale statisticii oficiale”.
 • Indicatorul ODD 17.19.2 „Proporția țărilor care (a) au realizat cel puțin 1 recensământ al populației și locuințelor în ultimii 10 ani și (b) au realizat înregistrarea nașterilor în proporție de 100% și înregistrarea deceselor în proporție de 80%”.
 • Indicatorul ODD 1.4.1 „Proporția populației care trăiește în gospodării cu acces la servicii de bază”.
 • Indicatorul ODD 3.7.1 „Procentul femeilor de vârstă reproductivă (cu vârsta între 15 și 49 ani), nevoile de planificare familială ale cărora sunt satisfăcute prin metodele moderne”.
 • Indicatorul ODD 3.7.2 „Rata natalității adolescentine (vârsta între 10 și 14 ani; 15 și 19 ani) la 1.000 de femei din grupul de vârstă respectiv”.
 • Indicatorul ODD 5.3.1 „Procentul femeilor cu vârsta între 20 și 24 de ani, care au fost căsătorite sau într-o uniune înainte de 15 ani și înainte de 18 ani”.
 • Indicatorul ODD 5.4.1 „Proporția timpului alocat pentru munca casnică și de îngrijire neplătită, pe sexe, grupe de vârstă și medii de reședință”.
 • Indicatorul ODD 8.6.1 „Procentul tinerilor (15-24 ani) necuprinși în programe de educație, ocupare sau formare”.

 

Date de contact

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
Oficiul secundar: oficiul nr. 802
str. Grenoble, nr. 106
Chișinău, MD-2019
Republica Moldova
Telefon: +373 22 214 002
Email: moldova.office@unfpa.org
condrat@unfpa.org

 


Date generale

Durata proiectului

 • Septembrie 2019 – august 2022

Grupurile-țintă ale proiectului

 • Autorități publice deținătoare de date administrative factorii de decizii, elaboratorii de politici, societatea civilă și comunitatea internațională etc.

Parteneriate

 • Cancelaria de stat, deținători de date administrative, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Centrul de Drept al Femeilor.

Implementarea și partenerii proiectului

Implementarea proiectului:

 • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), în parteneriat cu Biroul Național de Statistică și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Asistența financiară pentru proiect:

 • Fondul Parteneriatului pentru Dezvoltare India-ONU, prin intermediul Biroului Națiunilor Unite pentru Cooperare Sud-Sud
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
 • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova)
Prima / Îmbunătățirea disponibilității datelor administrative pentru urmărirea progresului agendei CIPD în cadrul ODD-urilor
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire