Prima / Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Biroului Național de Statistică
 
Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Biroului Național de Statistică
02.10.2020

Contextul general al proiectului:

Biroul Naţional de Statistică (BNS), în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii, este coordonatorul  sistemului statistic național (SSN) al Republicii Moldova și gestionează implementarea Strategiei de dezvoltare sectoriale

În cea mai recentă evaluare Eurostat a Sistemului Statistic Național al Republicii Moldova, experții au recomandat BNS, ca prioritate, să îmbunătăţească statisticile demografice, inclusiv privind migraţia internă şi externă, să sporească accesul BNS la datele administrative disponibile, să elaboreze şi să publice estimările anuale retrospective ale populației cu aplicarea noțiunii de reședință obișnuită pentru perioada dintre recensămintele din 2004 şi 2014, să revizuiască seriile statistice afectate de disponibilitatea datelor demografice revizuite şi să dezvolte o metodologie pentru proiecţiile demografice.

Prezentul proiect îşi propune să îmbunătăţească capacitatea instituţională a BNS în implementarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a SSN, în special privind revizuirea estimărilor demografice și cu privire la migraţie, în conformitate cu recomandările internaţionale și prin utilizarea surselor de date administrative.  În particular, Proiectul va asista dezvoltarea capacităților Direcției statistica populaţiei şi migraţiei a BNS, dar şi ale  altor direcţii de suport responsabile pentru metode statistice şi utilizarea surselor de date administrative, protecţia datelor, dezvoltarea tehnologiilor informaționale şi diseminare. 

Prin acest proiect, urmare a îmbunătăţirii abilităţilor statisticienilor şi a modernizării tehnologice a infrastructurii TIC a BNS, se urmărește oferirea sprijinului în producerea dezagregărilor teritoriale și pe medii de reședință pentru estimările numărului populației cu reședință obișnuită după vârstă şi sex, prin utilizarea datelor privind migrația internă și cea internațională din surse administrative dezagregate la nivel sub-naţional (pe unităţi administrativ-teritoriale). Aceasta va face posibilă revizuirea ulterioară a indicatorilor din sectorul social, pentru toate raioanele şi localităţile țării. 

Deoarece Agenda de dezvoltare durabilă 2030 îşi propune să nu lase pe nimeni în urmă, îmbunătăţirea nivelului de detaliere a statisticilor demografice la nivel teritorial va permite utilizatorilor, inclusiv factorilor de decizie, să cunoască mai bine starea de lucruri și schimbările demografice în regiunile și localitățile țării, în baza cărora să planifice acțiuni și să întreprindă măsuri de îmbunătățire a calității vieții oamenilor, acordând o atenție cuvenită necesităților grupurilor subreprezentate și celor vulnerabile.

Scopul

BNS va putea produce și disemina date privind populația dezagregate în profil teritorial în timp util, fiabile şi de înaltă calitate și în conformitate cu standardele internaţionale. 

ODD-uri relevante: ODD 17: Parteneriate pentru obiective

Obiectivele și activitățile de bază

Obiectivul 1: Numărul populaţiei la nivel sub-naţional (pe  localități şi raioane) este estimat în baza numărului total al populaţiei cu reședință obișnuită şi a fluxurilor migraţionale cu dezagregare în funcţie de sex, vârstă şi mediul de reședință.

Activitatea 1.1: Estimarea populaţiei cu reședință obișnuită pe medii de reședință pentru a permite revizuirea statisticilor privind veniturile, cheltuielile şi forţa de muncă. 
Activitatea 1.2Estimarea migraţiei interne la nivel sub-naţional şi în funcție de vârstă şi sex. 
Activitatea 1.3: Estimarea migraţiei internaţionale la nivel sub-naţional și în funcţie de vârstă şi sex. 
Activitatea 1.4Estimarea numărului populaţiei cu reședință obișnuită în profil teritorial (raioane și localităţi), în funcţie de vârstă şi sex. 
Activitatea 1.5: Efectuarea calculelor retrospective a seriilor de timp existente/vechi pentru numărul populaţiei, cu aplicarea de metode ştiinţifice relevante.

Obiectivul 2: Consolidarea capacităţilor instituționale ale BNS în modernizarea colectării şi prelucrării datelor statistice privind populația și din domeniul social.

Activitatea 2.1: Dezvoltarea capacităţii BNS în utilizarea surselor de date administrative pentru producerea statisticii populației, inclusiv privind migraţia.
Activitatea 2.2: Dotarea tehnică care să permită BNS prelucrarea corespunzătoare și conformă legislației în vigoare a datelor din surse administrative pentru estimarea  numărului populaţiei în profil teritorial şi să utilizeze metode moderne de colectare a datelor demografice.

 

Date de contact:

UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație,
Oficiul secundar: oficiul 802,
str. Grenoble, 106 A 
Chișinău, MD-2019,
Republica Moldova. 
Email: condrat@unfpa.org               
 

Date generale

Durata proiectului

  • 1 decembrie 2019 - 31 decembrie 2021

Implementarea și partenerii proiectului

  • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), în parteneriat cu Biroul Național de Statistică

Asistența financiară a proiectului

  • Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare
  • Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA Moldova)

Prima / Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Biroului Național de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire