Activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2015-2016

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-de-inovare-a-intreprinderilor-in-republica-moldova-in-anii-9794_2959.html

Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele cercetării statistice realizate pentru prima dată în anul 2017 privind activitatea de inovare în industrie și servicii.

Activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2015-2016

Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele cercetării statistice realizate pentru prima dată în anul 2017 privind activitatea de inovare în industrie și servicii.

Indicatorii referitori la inovare1 sunt un element cheie în monitorizarea obiectivelor privind dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Conform rezultatelor cercetării, numărul întreprinderilor inovatoare în perioada 2015-2016 a constituit 673 întreprinderi, ceea ce reprezintă 21% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare. Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 41% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări2 (de produse, procese, metode de organizare și marketing), 23% au realizat inovări de produse și/sau procese, 36% - au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

Tabelul 1. Inovarea pe tipuri, în 2015-2016

Numărul de întreprinderi, unități

Structura întreprinderilor inovatoare,%

Total întreprinderi incluse in cercetare

3 233

x

Întreprinderi inovatoare

673

100,0

inclusiv :

 

 

Întreprinderi care au realizat mai multe tipuri de inovări

276

41,0

Întreprinderi inovatoare de produse și/sau procese

155

23,0

din  care:

 

întreprinderi inovatoare doarde produse

57

8,5

întreprinderi inovatoare doarde procese

56

8,3

întreprinderi inovatoare de produse și procese

42

6,2

Întreprinderi inovatoare de metode de organizare și/sau marketing

242

36,0

din  care:

 

întreprinderi inovatoare doar de metode de organizare

72

10,7

întreprinderi inovatoare doarde metode de marketing

99

14,7

 întreprinderi inovatoare de metode de organizare și marketing

71

10,5

Din numărul total de întreprinderi inovatoare, 54% au activat în domeniul industriei (din care 48% în industria prelucrătoare), iar 46% - domeniul serviciilor (din care 23% în comerțul cu ridicata, 9% - transport și depozitare, 7% - informații și comunicații).

Tabelul 2. Întreprinderi inovatoare pe activități economice, în 2015-2016

Numărul întreprinderilor incluse în cercetare

Numărul întreprinderilor inovatoare

Structura întreprinderilor inovatoare, %

Total

3 233

673

100,0

Industrie – total

1 338

363

53,9

Industrie extractivă

53

8

1,2

Industrie prelucrătoare

1 144

325

48,3

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

32

9

1,3

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

109

21

3,1

Servicii – total

1 895

310

46,1

Comerț cu ridicata

877

153

22,7

Transport și depozitare

587

61

9,1

Informații și comunicații

231

47

7,0

Activități financiare și asigurări

55

15

2,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

145

34

5,1

Întreprinderi inovatoare pe regiuni de dezvoltare și clase de mărimi

În 2015-2016 în municipiul Chișinău au desfășurat activitate de inovare 393 întreprinderi (58% din total întreprinderi inovatoare), regiunea de dezvoltare Nord – 109 întreprinderi (16%), regiunea de dezvoltare Centru – 104 întreprinderi (15%), regiunea de dezvoltare Sud - 44 întreprinderi (7%), UTA Găgăuzia - 23 întreprinderi (3%).

Figura 1. Structura întreprinderilor inovatoare pe regiuni de dezvoltare

Din numărul total de întreprinderi inovatoare 418 întreprinderi (62%) sunt întreprinderi mici cu 10-49 salariați; 191 de întreprinderi (28%) sunt întreprinderi mijlocii cu 50-249 salariați; 64 de întreprinderi (10%) sunt întreprinderi mari cu numărul de salariați 250 și peste. Astfel, numărul total de întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a alcătuit 609 întreprinderi, sau 90% din numărul total de întreprinderi inovatoare.

Figura 2. Structura întreprinderilor inovatoare pe clase de mărime

În activitatea de industrie au activat 319 ÎMM cu activitate de inovare (52% din total ÎMM inovatoare), iar în servicii 290 ÎMM (48% din total ÎMM inovatoare).

Tabelul 3. Numărul de întreprinderi inovatoare pe clase de mărimi și regiuni de dezvoltare, 2015-2016

Total

din care, pe regiuni de dezvoltare:

Mun. Chișinău

Nord

Centru

Sud

UTA Găgăuzia

Total

673

393

109

104

44

23

10-49 salariați

418

270

53

65

18

12

50-249 salariați

191

87

39

33

22

10

250 și peste salariați

64

36

17

6

4

1

Industrie - total

363

159

78

77

33

16

10-49 salariați

186

95

31

46

8

6

50-249 salariați

133

46

32

25

21

9

250 și peste salariați

44

18

15

6

4

1

Servicii – total

310

235

31

27

10

7

10-49 salariați

232

176

22

19

9

6

50-249 salariați

58

41

7

8

1

1

250 și peste salariați

20

18

2

 -

 -

 -

Modalități de dezvoltare și parteneriate

În cadrul activității de inovare întreprinderile au realizat inovări de produse și procese prin câteva modalități de dezvoltare. Astfel, în 2015-2016, din totalul întreprinderilor inovatoare de produse, 72% au elaborat inovările de sine stătător, 14% - în cooperare cu alte întreprinderi, 7% - prin adaptarea sau modificarea produselor dezvoltate de alte întreprinderi, 7% - elaborate de alte întreprinderi.

În cazul întreprinderilor inovatoare de procese, 52% au elaborat inovările de sine stătător, 22% - în cooperare cu alte întreprinderi, 13% - prin adaptarea sau modificarea proceselor dezvoltate de alte întreprinderi, iar 13% - elaborate de alte întreprinderi.

Figura 3. Inovări de produse și procese după modalitatea dezvoltării, în 2015-2016

În cadrul activității de cooperare privind inovarea de produse și procese, 28% din întreprinderile inovatoare au indicat ca parteneri de cooperare furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software, 26% - alte întreprinderi, 25% - clienții sau cumpărătorii, 13% - universitățile și instituțiile de cercetare.

După locația partenerului de cooperare, 70% din întreprinderi inovatoare de produse și procese au cooperat cu partenerii din Republica Moldova, 19% - cu partenerii din Uniunea Europeană și 11% - cu partenerii din alte țări.

Figura 4. Structura întreprinderilor inovatoare de produse și procese conform tipului de cooperare în 2015-2016

În cadrul activității întreprinderilor inovatoare de metode de organizare, 49% din întreprinderi au implementat metode noi de organizare a responsabilităților la locul de muncă, 31% - practici noi de afaceri, iar 20% - metode noi de organizare a relațiilor externe. Din întreprinderile inovatoare de metode de marketing, 28% au implementat schimbări in design-ul sau ambalajul produsului, 27% - forme noi de promovare a produsului, 25% - metode noi de stabilire a prețurilor și 20% -  metode noi pentru plasarea produsului.

Cifra de afaceri din activitatea de inovare

În rezultatul activității de inovare întreprinderile au obținut cifra de afaceri aferentă produselor noi în anul 2016 în sumă de 5211,7 mil. lei, din care 52% revine produselor noi destinate pentru piață, iar 48% - produselor noi pentru întreprindere.

Cifra de afaceri din activitatea de inovare în domeniul industriei a constituit 3385,7 mil lei (65% din total cifra de afaceri), iar în servicii – 1826,0 mil. lei (35% din total cifra de afaceri).

Tabelul 4. Cifra de afaceri din activitatea de inovare aferentă produselor noi pe activități economice, în 2016, mil. lei

Total

din care:

produse noi pe piață

produse noi pentru întreprindere

Total

5 211,7

2 714,0

2 497,7

Industrie - total

3 385,7

2 345,8

1 039,9

Industrie extractivă

-

-

-

Industrie prelucrătoare

3 344,5

2 320,1

1 024,4

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

9,7

-

9,7

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

31,5

25,7

5,7

Servicii - total

1 826,0

368,2

1 457,8

Comerț cu ridicata

297,4

113,2

184,2

Transport și depozitare

94,2

41,4

52,8

Informații și comunicații

1 394,8

197,2

1 197,6

Activități  financiare și asigurări

11,9

0,2

11,7

Activități profesionale, științifice și tehnice

27,7

16,2

11,5

Ponderea cea mai mare a cifrei de afaceri aferentă produselor noi pe activități economice revine industriei prelucrătoare – 64%, informații și comunicații – 27%, comerț cu ridicata – 6%.

Figura 5. Structura cifrei de afacere aferentă produselor noi pe activități economice, în 2016

Din total cifra de afaceri aferentă produselor noi, 64% revin întreprinderilor mari cu 250 salariați, iar 36% revin întreprinderilor mici și mijlocii cu 10-249 salariați.

În domeniul industriei cifra de afaceri aferentă produselor noi a sectorului ÎMM a constituit 1345,7 mil.lei (sau 40% din total cifra de afaceri din industrie), iar în domeniul serviciilor - 512,7 mil.lei (sau 28% din total cifra de afaceri din servicii).

Tabelul 5. Cifra de afaceri aferentă produselor noi pe clase de mărime, în 2016

Milioane lei

Structura, %

Total

5 211,7

100,0

10-49 salariați

774,8

14,9

50-249 salariați

1 083,5

20,8

250 și peste salariați

3 353,3

64,3

Industrie – total

3 385,7

65,0

10-49 salariați

375,2

7,2

50-249 salariați

970,5

18,6

250 și peste salariați

2 040,0

39,1

Servicii – total

1 826,0

35,0

10-49 salariați

399,7

7,7

50-249 salariați

113,0

2,2

250 și peste salariați

1 313,3

25,2

Cheltuieli pentru activitatea de inovare

În anul 2016 valoarea totală a cheltuielilor pentru activitatea de inovare a constituit 1190,0 mil. lei, din care 52% revin achizițiilor de utilaj, echipament și software; 39% - pentru activități de cercetare-dezvoltare realizate cu forțe proprii, 6% - achiziții de cunoștințe externe (invenții brevetate și nebrevetate, licențe, know-how, drepturi de autor etc.).

Tabelul 6. Cheltuielile aferente inovărilor pe tipuri de cheltuieli și activități economice, în 2016, mil. lei

Genuri de activitate

Total cheltuieli

din care:

Cercetare-dezvoltare cu forțe proprii

Cercetare-dezvoltare externă (procurată de la alte întreprinderi)

Achiziții de utilaj, echipament și software

Achiziții de cunoștințe externe

Alte activități de inovare

Total

1 190,0

460,1

25,3

618,7

65,3

20,6

Industrie - total

650,2

223,1

10,2

373,2

30,5

13,1

Industrie extractivă

0,7

-

-

0,7

-

-

Industrie prelucrătoare

633,2

223,1

10,1

356,5

30,5

13,0

Producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

14,4

-

0,1

14,3

-

-

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 

2,0

-

-

1,8

-

0,2

Servicii – total

539,8

237,0

15,1

245,5

34,8

7,5

Comerț cu ridicata

43,4

12,4

-

29,6

1,0

0,4

Transport și depozitare

236,8

172,5

0,9

57,8

1,9

3,7

Informații și comunicații

200,2

10,5

14,0

141,9

31,3

2,5

Activități  financiare și asigurări

7,4

0,1

0,1

6,8

0,5

-

Activități profesionale, științifice și tehnice

52,0

41,5

-

9,5

0,1

0,9

Figura 6. Structura cheltuielilor aferente inovărilor pe activități economice, în 2016

Din total cheltuieli aferente activităților de inovare, 55% revin întreprinderilor din domeniul industriei (din care 53% - industriei prelucrătoare), 45% - întreprinderilor din domeniul prestării serviciilor (din care: transport și depozitare – 20%; informații și comunicații – 17%).

 Anexă:

Note:

1 Inovarea reprezintă introducerea în întreprindere a unui produs, proces, metodă de organizare sau metodă de marketing, noi sau semnificativ îmbunătățite. 


2
Inovarea de produs reprezintă introducerea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit pentru prima dată pe piață sau care este nou doar pentru întreprinderea inovatoare.


Inovarea de proces
reprezintă implementarea unui proces de producție, unei metode de distribuție sau unei activități suport, noi sau îmbunătățite semnificativ.


Inovarea de organizare
reprezintă implementarea unei metode de organizare noi în practicile de afaceri ale întreprinderii (inclusiv în gestionarea cunoștințelor), în organizarea locului de muncă şi a relațiilor externe.

Inovarea de marketing reprezintă implementarea unui concept de marketing nou sau o strategie de marketing care diferă semnificativ de metodele de marketing existente în întreprindere.
     

Persoană de contact:

Calincu Dmitrii
şef al direcţiei infrastructură statistică

tel. 0 22 73 15 31

18.01.2018

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md