Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău

https://statistica.gov.md/ro/anunt-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-12_510.html

Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru funcţia vacantă în cadrul Direcţiei statistica prin sondaje în domeniul social.

ANUNŢ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţi
ei publice vacante
în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău

Direcţia statistica prin sondaje în domeniul social

-Şef direcţie-

a) scopul general:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de colectare, prelucrare, generalizare şi analiză a datelor cercetărilor prin sondaj privind Ancheta Forţei de Muncă şi a Bugetelor Gospodăriilor Casnice, alte cercetări şi module în domeniul social.

b) Sarcinile de bază:

 • Coordonarea activităţii de implementare a metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul  social în gospodăriile populaţiei (Ancheta forţei de muncă, cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice, alte cercetări şi module în domeniul social;
 • Coordonarea activităţii de organizare şi lansare a cercetărilor conform programului de activitate; 
 • Coordonarea şi monitorizarea activităţii operatorilor de interviu şi controlorilor, inclusiv a celor noi angajaţi;
 • Coordonarea activităţilor de verificare, codificare şi introducerea datelor din anchete în programe statistice electronice, editarea primară şi validarea finală a datelor;
 • Asigurarea activităţii de analiză şi diseminare a informaţiilor statistice;
 • Asigurarea activităţii de mentor pentru specialiştii noi încadraţi;
 • Conducerea/managementul secţiei cercetări prin sondaj în domeniul social.


Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil, juridic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economico-financiar şi în serviciul public - 4 ani
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi:analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.  

Condiţiile de muncă:        

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00 -13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

 Notă:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.
 • Data limită de prezentare - 04.11.2013

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău şos. Hînceşti, nr. 53, birourile nr. 204; 222, telefoane de contact: 022 73 95 52; 72 76 29; 73 32 79, statistica.gov.md.
 • Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Savva Janeta, şeful Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 03.05.2006 „Cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice”;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Metodologia Anchetei asupra forţei de muncă în gospodării, aprobată prin Hotărîrea Colegiului BNS, nr. 5 din 26.12.2008;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
15.10.2013

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate