Drepturile Biroului

https://statistica.gov.md/ro/drepturile-biroului-32_59781.html

Biroul are următoarele drepturi:

 • să solicite şi să primească gratuit, în condiţiile legii, de la persoane fizice şi juridice care cad sub incidenţa Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială date necesare pentru producerea de statistici oficiale;
 • să solicite, să acceseze şi să utilizeze în mod gratuit, în condiţiile legii, date şi informaţii generalizate, individuale, inclusiv date cu caracter personal, aflate în gestiunea autorităţilor publice şi a altor persoane juridice, precum şi metadate aferente acestora;
 • să înainteze propuneri cu privire la modificarea sau abrogarea actelor normative ale autorităţilor publice, care conţin prevederi cu referire la producerea de statistici oficiale;
 • să constituie grupuri de lucru cu participarea reprezentanţilor autorităţilor  publice, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, mediului de afaceri, societăţii civile, în scopul consultării opiniei privind organizarea cercetărilor statistice, elaborarea metodologiilor statistice, utilizarea datelor etc.;
 • să conlucreze cu Consiliul Naţional pentru Statistică în scopul dezvoltării strategice şi promovării statisticii oficiale;
 • să colaboreze şi să încheie, în modul prevăzut de legislaţia naţională, acorduri de colaborare cu instituţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale, pentru alinierea statisticii naţionale la standardele internaţionale, asigurarea comparabilităţii internaţionale a datelor statistice şi promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotarele ţării;
 • să recepţioneze asistenţă tehnică şi financiară de la partenerii de dezvoltare şi din alte surse neinterzise de cadrul normativ, şi să o utilizeze în scopul realizării funcţiilor sale;
 • să acorde, în domeniile sale de competenţă, servicii contra plată pentru cercetări statistice neprevăzute în Programul lucrărilor statistice, precum şi pentru prelucrări adiţionale de date, la cererea utilizatorilor;
 • să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul, în conformitate cu scopurile de activitate a Biroului şi prevederile cadrului normativ;
 • să contracteze adiţional agenţi statistici pentru colectarea şi prelucrarea de date statistice;
 • să acorde, în condiţiile legii, persoanelor fizice recompense pentru participare la cercetările statistice, în limitele bugetului aprobat;
 • să constate, să examineze şi să aplice sancţiuni contravenţionale, conform legislaţiei în vigoare;
 • să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relaţiile din domeniile de competenţă.

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md