Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2023/241,2

Biroul Național de Statistică informează că, în învățământul primar și secundar general la începutul anului de studii 2023/24: 

  • activau 1201 instituții, dintre care 87 școli primare, 761 de gimnazii, 344 de licee, 7 școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizicăși 2 școli serale;
  • numărul de elevi înscriși a fost de 334,4 mii de persoane, dintre care 333,5 mii de elevi în școlile de zi și 0,9 mii de elevi în școlile serale;
  • numărul de absolvenți al învățământului gimnazial și liceal a fost de 30,0 mii și, respectiv, 12,0 mii de persoane, dintre care au obținut diploma de bacalaureat 10,7 mii de persoane;
  • numărul cadrelor de conducere și didactice a fost de 26,0 mii de persoane.

La începutul anului de studii 2023/24 în mediul urban activau 312 instituții de învățământ primar și secundar general, iar în mediul rural – 889 de instituții. Din totalul unităților, 98,1% aparțin sectorului public (Tabelul 1 din Anexă).

Din punct de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 50,8% din elevi sunt băieți; 56,2% din elevi își fac studiile în mediul urban (Tabelul 2 din Anexă).


Descarcă datele în format .xlsx

Din totalul elevilor cuprinși în învățământul primar și secundar general, 325,6 mii erau înscriși în instituțiile publice (sau 97,4%) (Tabelul 1 din Anexă). Comparativ cu anul de studii 2022/23, se remarcă scăderea numărului de elevi în instituțiile publice (cu 0,5 mii de persoane sau cu 0,2%) și majorarea în cele private (cu 0,4 mii de persoane sau cu 4,9%).

În ceea ce privește distribuția numărului de elevi în profil teritorial, la nivel de regiuni, 31,2% din totalul elevilor au fost înscriși în instituțiile de învățământ primar și secundar general din mun. Chișinău, 27,3%  din regiunea Centru, 24,0% - din regiunea Nord, 12,3% - din regiunea Sud, 4,7% - din UTA Găgăuzia, 0,5% din UATSN 4 și mun. Bender, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării (Tabelul 4 din Anexă).

În cadrul învățământului primar au fost organizate 1,3 mii de grupe cu program prelungit, frecventate de circa 35 de mii de elevi (în anul de studii 2022/23, respectiv 1,2 mii de grupe, frecventate de circa 33 mii de elevi). Cele mai multe grupe cu program prelungit au fost în mun. Chișinău (1,2 mii de unități), frecventate de 32 de mii de elevi (91,4%).

La începutul anului de studii 2023/24, în învățământul seral erau înscriși 0,9 mii de elevi, reprezentând 0,3% din numărul total al elevilor din învățământul primar și secundar general (Tabelul 1 din Anexă).

Numărul elevilor înscriși în învățământul special în anul de studii 2023/24 (în școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică) a fost de 0,5 mii de copii, la nivelul  anului precedent.

Din totalul de 334,4 mii de elevi din învățământul primar și secundar general, 80,8% urmează studiile în limba română, 19,1% – în limbă rusă și 0,1% – în engleză (Tabelul 3 din Anexă). Totodată, distribuția elevilor după limba de instruire relevă că majoritatea elevilor fac studii în limba română, în regiunea Centru (96,7%), regiunea Sud (83,0%), regiunea Nord (79,0%) și mun. Chișinău (78,2%), iar în UTA Găgăuzia 92,3% din elevi urmează studiile în limba rusă. În instituțiile de învățământ primar și secundar general din UATSN și mun. Bender, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, limba de instruire a fost limba română (pentru 97,2% din total elevi).

În anul de studii 2023/24, în ierarhia limbilor străine studiate de către elevi5, cea mai solicitată a rămas limba engleză ‒ 255,8 mii de elevi, din 928 de instituții de învățământ primar și secundar general (85,0% din total elevi, în creștere cu 10,0 puncte procentuale față de anul de studii precedent). Valori importante s-au înregistrat pentru numărul de elevi care studiază limba franceză ‒ 98,1 mii de elevi din 772 de instituții (32,6%, în creștere cu 3,3 puncte procentuale) și limba rusă6 ‒ 82,0 mii de elevi din 727 de instituții (27,2%, în creștere cu 1,0 puncte procentuale). Pe medii de reședință, preferințele sunt diferite, 63,5% din total elevi care studiază engleza sunt din mediul urban, pe când în cazul limbilor franceză și rusă, peste 59 la sută din elevi sunt din mediul rural.

În învățământul primar au fost cuprinși 40,9% din numărul total de elevi, în învățământul gimnazial ‒ 47,8% și în cel liceal ‒ 11,3%. Structura numărului elevilor pe niveluri educaționale și medii de reședință relevă că învățământul liceal este mai atractiv în mediul urban.

Descarcă datele în format .xlsx

În ceea ce privește repartizarea pe sexe și pe niveluri educaționale, fetele predomină în nivelul liceal.

Descarcă datele în format .xlsx

Absolvenți. În anul 2023, învățământul gimnazial a fost absolvit de 30,0 mii de elevi, în descreștere cu 4,8% comparativ cu anul precedent (Tabelul 5 din Anexă). Din total absolvenți ai învățământului gimnazial cca 51% au fost din mediul rural.

În același timp, învățământul liceal a fost absolvit de 12,0 mii de persoane, în creștere cu 4,0% față de anul 2022. Din numărul total de absolvenți ai liceelor 81 la sută sunt din mediul urban. Ponderea absolvenților care au obținut diploma de bacalaureat în numărul absolvenților din promoția curentă a constituit 90,2% sau cu 0,5 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2022.

Cei mai mulți absolvenți ai gimnaziilor s-au înregistrat în regiunea Centru (9,1 mii de persoane), iar cel mai mare număr de absolvenți ai liceelor – în mun. Chișinău (4,8 mii de persoane).

Descarcă datele în format .xlsx

Baza tehnico-materială. La începutul anului de studii 2023/24, din 1201 instituții de învățământ primar și secundar general, 1180 de instituții desfășurau procesul educațional în încăperi proprii, iar 21 de instituții în încăperi arendate.

La începutul anului de studii 2023/24, în învățământul primar și secundar general se număra 26,0 mii de cabinete școlare și laboratoare. Majoritatea instituțiilor dispun de bibliotecă și cantină sau bufet (respectiv 96,4% și 95,2%), 90,0% din instituții – de punct medical, 86,3% – de sală sportivă, 72,4% – de sală de lectură, iar 50,5 la sută – de ateliere școlare.

Instituțiile de învățământ primar și secundar general au în dotare 47,9 mii de calculatoare utilizate în scopuri educaționale (cu 18,3% mai mult față de anul de studii 2022/23), din care 22,2 mii (46,3%) sunt conectate în rețea școlară comună, iar 43,0 mii (89,9%) au conexiune la internet. În același timp, 26,8 mii de calculatoare sunt utilizate de către elevi, 19,6 mii de către personalul didactic și 1,5 mii de calculatoare utilizate în cadrul bibliotecilor. Comparativ cu anul de studii 2022/23 a crescut atât numărul de calculatoare utilizate de către elevi (cu 20,7%), cât și de personalul didactic (cu 14,0%).

Cadre didactice și de conducere. În anul de studii 2023/24, numărul cadrelor didactice și de conducere din învățământul primar și secundar general a fost de 26,0 mii de persoane (sau cu 1,1% mai puțin față de anul de studii precedent) (Tabelul 6 din Anexă), dintre care 3,3 mii de persoane – personal de conducere (12,7%) și 22,7 mii de persoane – personal didactic (87,3%).

Repartizarea cadrelor didactice și de conducere pe grupe de vârstă relevă că o pondere importantă o dețin cei cu vârste cuprinse între 50-59 de ani (26,6%), fiind practic la nivelul anului de studii 2022/23, în timp ce ponderea cadrelor didactice și de conducere tinere cu vârste sub 30 de ani s-a diminuat cu 0,3 puncte procentuale, iar a celor cu vârste 60 de ani și peste a crescut cu 0,9 puncte procentuale.

Descarcă datele în format .xlsx

Cadrele didactice de sex feminin dețin o pondere de 87,3% din total, ponderea personalului de conducere de sex feminin constituie 92,9%. Peste o jumătate din cadrele didactice și de conducere au vechimea în muncă pedagogică de 20 ani și peste (57,7%).

 

Anexe:

Note:

1 Datele reflectă situația la data de 1 octombrie.
2 Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului și mun. Bender, cu excepția instituțiilor situate pe acest teritoriu care se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.
3 Instituții speciale și școli auxiliare.
4 Unități administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.
5  Elevii, conform curriculumului național pot studia 1 și mai multe limbi străine. 
6 Pentru elevii cu instruire în limba română.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER