RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.06.2021
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
15.07.2011 // Data limită de prezentare – 03 august 2011.
Versiune tipar

A N U N Ţ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Denumirea funcţiilor publice vacante:

1. Şef al Secţiei resurse umane şi secretariat

a) scopul general:

- Formarea şi menţinerea unui corp de funcţionari publici profesionişti prin implementarea politicilor şi procedurilor moderne de personal în vederea realizării optime a obiectivelor Biroului Naţional de Statistică.

b) sarcinile de bază:

 • Coordonarea procesului de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului;
 • Coordonarea implementării procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici;
 • Coordonarea implementării procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici;
 • Coordonarea implementării procedurilor administrative de personal;
 • Coordonarea şi asigurarea respectării sistemului unic al lucrărilor de secretariat în cadrul BNS, dirijarea metodică şi consultarea cadrelor privind organizarea şi ţinerea corectă a lucrărilor de secretariat, precum şi pentru păstrarea în stare perfectă a documentelor.
 • Coordonarea elaborării notelor informative, rapoartelor.
 • Conducerea/managementul Secţiei resurse umane şi secretariat.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice, drept, psihologie;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului;
 • Vechimea în muncă - minim 3 ani de experienţă profesională în domeniul managementul resurselor umane şi 2 ani - în serviciul public;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea domeniului de management strategic al resurselor umane;
 • Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de personal, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel înalt, precum şi a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza) la nivel, cel puţin, intermediar(citit/scris/vorbit);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi:

 • abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:

 • respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă:

- 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
- activitate preponderent de birou.

Motivare:

- remunerarea conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16.05.2006 pentru funcţia de:
- şef al Secţiei resurse umane şi secretariat - grila de salarizare este de 1400,0-2100,0 lei + sporuri+adaosuri+premii.

2. Direcţia statistica preţurilor

Consultant

a) scopul general:
- Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor privind statistica preţurilor şi comparabilităţii internaţionale;

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea şi perfecţionarea metodologiilor de calcul a indicatorilor statistici din domeniul statisticii preţurilor, în special IPC, precum şi IPCon împreună cu specialiştii direcţiilor BNS;
 • Participarea la prelucrarea, controlul şi generalizarea informaţiei a preţurilor şi serviciilor pentru construirea IPC (indicii preţurilor de consum), IPP (indicii preţurilor parţiali - inflaţiei de bază), IPCon (indicii preţurilor în construcţii), în cadrul programului de comparabilitate internaţională;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice organelor teritoriale pentru statistică privind modul de supraveghere şi înregistrare a preţurilor în domeniul de competenţă;
 • Participarea în activităţi de elaborare a notelor informative şi rapoartelor analitice în domeniu, pregătirea datelor către diverse publicaţii statistice, chestionare solicitate de organismele internaţionale şi alţi utilizatori şi pentru diseminare prin pagina web a BNS.
 • Participarea la avizarea documentelor şi pregătirea răspunsurilor la solicitările de date statistice.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul ştiinţelor economice;

Experienţă profesională:

 • minimum 3 ani în domeniul producerii indicatorilor statistici şi analizei de date din domeniul statisticii preţurilor şi comparabilitate internaţională.

Cunoştinţe:

 • Cunoştinţe de statistică economică şi teoretică;
 • Cunoaşterea standardelor naţionale în domeniul statisticii preţurilor;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu statisticii preţurilor;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la un nivel înalt;
 • Cunoaşterea limbii engleze la un nivel mediu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi:

 • abilităţi de comunicare scrisă şi orală, capacităţi de organizare, coordonare, luare a deciziilor, capacităţi de analiză şi sinteză, aptitudini de identificare şi soluţionare a problemelor, mobilizare de sine şi a echipei.

Atitudini/comportamente:

 • spirit de iniţiativă, flexibilitate, seriozitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • Activitate preponderent de birou; deplasări la organele teritoriale de statistică, precum şi peste hotare.

Motivare:

- remunerarea conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16.05.2006 pentru funcţia de:
- consultant în Direcţia statistica preţurilor - grila de salarizare este de 1100,0-1650,0 lei + sporuri+adaosuri+premii;

3. Şef al Secţiei pentru statistică a raionului Basarabeasca

a) scopul general:

- Organizarea activităţii Secţiei întru asigurarea colectării, prelucrării, sistematizării, generalizării, analizării şi diseminării informaţiei statistice conform Programului de activitate al BNS, contribuind la asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, altor categorii de utilizatori cu informaţie statistică. 

b) sarcinile de bază:

 • Coordonarea activităţii de realizare a cercetărilor statistice pe teren, a colectării şi prelucrării informaţiei statistice primite de la agenţii economici şi gospodăriile populaţiei.
 • Coordonarea şi participarea la activitatea de analiză şi diseminare a informaţiei statistice.
 • Coordonarea activităţii de organizare şi efectuare a lucrărilor statistice speciale: recensăminte, alte lucrări.
 • Coordonarea activităţii de oferire a ajutorului consultativ agenţilor economici, altor unităţi raportoare din teritoriu în probleme de statistică.
 • Asigurarea disciplinei de raportare şi calităţii datelor prezentate de agenţii economici. Organizarea activităţii de control.
 • Conducerea/managementul general al Secţiei.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Vechimea în muncă - minim 3 ani de experienţă profesională în domeniul economico-financiar şi 2 ani - în serviciul public;
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii, jurisprudenţei;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Motivare:

- remunerarea conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16.05.2006 pentru funcţia de:
- şef al Secţiei pentru statistică a raionului Basarabeasca- grila de salarizare este de 1100,0-1650,0 lei + sporuri+adaosuri+premii.

4. Şef adjunct Secţia pentru statistică a raionului Taraclia

a) scopul general al funcţiei:

- Colectarea, prelucrarea, sistematizarea, generalizarea şi analizarea informaţiei financiare şi statistice de la agenţii economici conform Programului de activitate al BNS, contribuind la asigurarea autorităţilor publice centrale si locale, altor categorii de utilizatori cu informaţie statistică. 

b) sarcinile de baza:

 • Colectarea şi prelucrarea informaţiei financiare şi statistice primite de la agenţii economici. Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei financiare şi statistice şi respectării termenilor stabilite de prezentare a rapoartelor financiare şi statistice.
 • Coordonarea şi participarea la activitatea de analiză şi diseminare a informaţiei financiare şi statistice.
 • Coordonarea activităţii de organizare şi efectuare a lucrărilor statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cercetări statistice.
 • Oferirea ajutorului consultativ agenţilor economici, altor unităţi raportoare din teritoriu în probleme de statistică.
 • Asigurarea confidenţialităţii datelor statistice.
 • Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil şi juridic;
 • Vechimea în muncă - minim 2 ani de experienţă profesională în domeniul economico-financiar şi 1 an - în serviciul public;
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii, jurisprudenţei;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Motivare:

- remunerarea conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16.05.2006 pentru funcţia de:
 - şef adjunct al Secţiei pentru statistică a raionului Taraclia - grila de salarizare este de 990,0-1485,0 lei + sporuri+adaosuri+premii.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă:
1. Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
2. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

- Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare – 03 august 2011.

Locul desfăşurării concursului:

- locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, birourile nr.201, 203, telefoane de contact: 40 30 80; 72 73 57.

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Natalia CÎRLIG, şef adjunct al Secţiei resurse umane şi secretariat;
 • Galina VOZIAN, consultant în Secţia resurse umane şi secretariat.

Cheltuielile:

- cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55671 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran