RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.07.2020
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
27.02.2013 // Data limită de prezentare - 15 martie 2013
Versiune tipar

A N U N Ţ
Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă prelungirea concursului  pentru următoarele funcţii vacante:

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei

- Şef direcţie -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative precum şi altor reglementări cu privire la organizarea recensămintelor populaţiei precum şi coordonarea procesului elaborării programului de recensămînt al populaţiei şi al locuinţelor din 2014, stabilirea indicatorilor de bază precum şi managementul direcţiei.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative precum şi altor reglementări cu privire la organizarea recensămintelor populaţiei.
 • Coordonarea procesului elaborării programului de recensămînt al populaţiei şi al locuinţelor din 2014, stabilirea indicatorilor de bază.
 • Aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea evidenţei populaţiei, proceselor demografice şi migraţionale care au loc pe teritoriul ţarii.
 • Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice şi gender.
 • Stabilirea priorităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare a mecanismelor de reglementare instituţională a procesului de prognozare demografică conform recomandărilor Eurostatului. Determinarea scopurilor şi obiectivelor prognozei demografice, periodicităţii prognozelor şi tipurilor  lor, etc.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi organizatorice organelor teritoriale de statistică privind organizarea şi efectuarea recensămîntului populaţiei, recensămintelor în teritoriu.
 • Reprezentarea intereselor BNS în ţară şi străinătate în domeniul statisticii populaţiei.
 • Managementul direcţiei.

Secţia recensămîntul populaţiei şi al  locuinţelor

- Şef adjunct direcţie, şef secţie în cadrul direcţiei -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor precum şi elaborarea principiilor metodologice de organizare şi efectuare a recensămintelor, Planului calendaristic de acţiuni, programelor, chestionarelor de recensămînt, instrumentarului statistic, materialelor instructive, proiectului bugetului recensămîntului şi monitorizarea şi evaluarea gradului de pregătire şi efectuare a recensămintelor.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor.
 • Elaborarea principiilor metodologice de organizare şi efectuare a recensămintelor,  Planului calendaristic de acţiuni,  programelor, chestionarelor de recensămînt, instrumentarului statistic, materialelor instructive,  proiectului  bugetului  recensămîntului.
 • Asigurarea executării lucrărilor de pregătire pentru efectuarea recensămintelor (întocmirea materialului cartografic, listelor unităţilor de observare, listelor clădirilor şi locuinţelor, repartizarea teritoriului fiecărei localităţi în sectoare de recensămînt, generalizarea planurilor organizatorice în profil teritorial).
 • Organizarea acţiunilor de publicitate a recensămintelor  (organizarea tenderului de achiziţionare a serviciilor de publicitare, participarea la emisiuni teleradio, mese rotunde) şi de popularizare a rezultatelor obţinute.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi organizatorice organelor teritoriale de statistică privind instruirea personalului de recensămînt, organizarea şi efectuarea recensămintelor în teritoriu.
 • Monitorizarea şi evaluarea gradului de pregătire şi efectuare a recensămintelor.
 • Recepţionarea documentaţiei de recensămînt completate perfectarea ei pentru procesul de procesare şi creare a bazei de date.
 • Elaborarea totalurilor preliminare şi finale ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor; notelor informative vizînd caracteristicile demografice, socioculturale, lingvistice, naţionale etc.
 • Managementul secţiei recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor.

Direcţia statistica pieţei muncii

Secţia statistica ocupării

- Consultant superior -

a) scopul general:

 • Contribuirea la coordonarea şi organizarea producerii  şi diseminării statisticii oficiale în domeniul ocupării forţei de muncă.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice în domeniul pieţei muncii în gospodăriile populaţiei (populaţia economică activă, ocuparea, şomajul, alte statistici conexe).
 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice complementare (ad-hoc) la cercetarea de bază Ancheta forţei de muncă.
 • Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor statistice şi a modulelor ad-hoc (complementare) asupra gospodăriilor casnice.
 • Analiza şi diseminarea informaţiilor statistice. Participarea la activitatea de cooperare internaţională în domeniul statisticii pieţei muncii.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu (inclusiv participarea la seminarele organizate de Direcţie): ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mas-media etc.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil, juridic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă  în domeniul economico-financiar şi în serviciul public pentru funcţia de:
  • şef direcţie/secţie, şef adjunct direcţie 4 ani;
  • consultant superior - cel puţin  1 an;
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 15 martie 2013 

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409.

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Diana Bîrsa, şef al Secţiei resurse umane, tel.  022  40 30 80;
 • Ala Caraman, consultant, tel. 0 22  73 16 17;
 • Galina Vozian; Oxana Goncear, specialişti principali, tel. 022  72 73 57; 0 22 40 30 54.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50658 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran