RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2009
Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2009
15.12.2009
Versiune tipar

Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2009 1

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-septembrie 2009 produsul intern brut în valoare nominală de 44166 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere - în termeni reali - cu 7,7%  comparativ cu ianuarie-septembrie 2008 (anexele nr.1 şi nr.4).

Valoarea adăugată brută total pe economie s-a redus cu 8,3% în raport cu ianuarie-septembrie 2008.  Valoarea adăugată brută din sectorul de bunuri a marcat o scădere de 19,1% în raport cu ianuarie-septembrie 2008, condiţionată de reducerea semnificativă (-23,3%) a valorii adăugate brute din industrie, urmată de diminuarea    (-10,6%) valorii adăugate brute din agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit. Din punct de vedere al contribuţiei la formarea produsului intern brut, valoarea adăugată brută înregistrată în sectorul de bunuri s-a diminuat cu 1,4 puncte procentuale faţă de perioada analogică a anului precedent, influenţînd negativ (-4,2%) indicele de volum al produsului intern brut.

Valoarea adăugată brută din sectorul serviciilor a înregistrat o diminuare de 4,5% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Reduceri semnificative au fost marcate pentru volumul de activitate din sectorul construcţiilor (-30,8%), urmat de volumul de activitate din sectoarele transporturilor şi comunicaţiilor (-14,8%) şi comerţului cu ridicata şi cu amănuntul (-4,5%), atunci cînd volumul de activitate din sectorul „alte activităţi de servicii” a depăşit cu 5,9 % realizările perioadei similare a anului anterior, deţinînd 52,2% din sectorul serviciilor şi 34,2% din produsul intern brut faţă de 46,2% şi 29,5% respectiv în ianuarie-septembrie 2008. În perioada de analiză contribuţia valorii adăugate brute produse în sectorul serviciilor la formarea produsului intern brut s-a majorat cu 1,9 puncte procentuale, pe cînd contribuţia  la creşterea reală a produsului intern brut s-a diminuat de la 3,8 % în ianuarie-septembrie 2008 la -2,9% în ianuarie-septembrie 2009.

În perioada de referinţă rata valorii adăugate brute (valoarea adăugată brută raportată la volumul de producţie) total pe economie a depăşit cu 3,0 puncte procentuale nivelul perioadei respective a anului precedent, cea înregistrată în sectoarele de bunuri şi servicii - respectiv cu 1,9 puncte procentuale şi 2,3 puncte
procentuale, fapt datorat diminuării ponderii consumului intermediar în volumul producţiei (de la 62,6% în ianuarie-septembrie 2008 la 59,6% în ianuarie-septembrie 2009 – total pe economie şi de la 75,5% în ianuarie-septembrie 2008 la 73,6% în ianuarie-septembrie 2009 pentru sectorul de bunuri şi de la 52,3% în ianuarie-septembrie 2008 la 50,0% în ianuarie-septembrie 2009 pentru sectorul de servicii).

Rata valorii adăugate brute

(în procente)

Ianuarie - septembrie

2008

2009

Total pe economie

37,4

40,4

din care:

bunuri

24,5

26,4

servicii

47,7

50,0

Volumul impozitelor pe produse (inclusiv celor de import) colectate la bugetul public naţional au înregistrat o scădere de 8,4%, contribuind la formarea produsului intern brut în proporţie de 16,2% faţă de 17,9% în ianuarie-septembrie 2008.

Analiza factorilor care au contribuit la scăderea produsului intern brut pe categorii de resurse evidenţiază contribuţia dominantă a industriei (-3,4%), a construcţiilor (-2,0%), a transporturilor şi comunicaţiilor (-1,9%) şi a impozitelor pe produse (-1,5%).

În ianuarie-septembrie 2009 indicele–deflator pentru produsul intern brut a constituit 101,5%; cel pentru valoarea adăugată brută produsă în sectoarele de bunuri şi servicii – respectiv  108,2 % şi 100,9% şi cel pentru  impozitele nete pe produse – 92,6%.

Din punct de vedere al utilizării produsului intern brut, în ianuarie-septembrie 2009 cererea internă (consumul final şi formarea brută de capital) a scăzut cu 17,0%, în principal pe seama reducerii cu 39,5% a formării brute de capital fix (consumul final s-a redus cu 7,2%). Reducerea formării brute de capital fix a fost determinată de diminuarea cu 41,4% în raport cu ianuarie-septembrie 2008 a volumului investiţiilor (inclusiv reparaţiile capitale), componentă principală a acestui agregat. Cota formării brute de capital fix în produsul intern brut s-a micşorat cu 9,8 puncte procentuale în raport cu perioada analogică a anului precedent. Diminuarea consumului final total a fost condiţionată de scăderea cu 9,2% comparativ cu ianuarie-septembrie 2008 a consumului final al gospodăriilor populaţiei, contribuţia căruia la formarea produsului intern brut a constituit, în perioada de referinţă 93,9% faţă de 99,7% în ianuarie-septembrie 2008.

Analiza factorilor care au contribuit la scăderea produsului intern brut pe elemente de utilizări evidenţiază contribuţia semnificativă a formării brute de capital fix (-10,8%), a consumului final al gospodăriilor populaţiei (-9,2%) şi a variaţiei stocurilor (-6,4%).

Descreşterea exportului net s-a atenuat pe seama reducerii într-o măsură mai mică a volumului de exporturi de bunuri şi servicii (-11,8%), în raport cu diminuarea volumului de importuri de bunuri şi servicii (-24,6%).

Analiza eficacităţii operaţiunilor de comerţ exterior este reflectată şi de rata de penetrare a importurilor de bunuri şi servicii pe piaţa internă, care în perioada de referinţă s-a redus cu 5,6 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent. Diminuare s-a înregistrat şi pentru efortul la exporturile de bunuri şi servicii, de la 18,5% în ianuarie–septembrie 2008 la 16,7% în ianuarie-septembrie 2009. Cu toate că importurile de bunuri şi servicii continuă să prevaleze asupra exporturilor de bunuri şi servicii la decalajul export - import s-a resimţit o ameliorare, care în perioada de referinţă a fost de 1 la 0,50 faţă de 1 la 0,44 în perioada similară a anului precedent. Aceasta înseamnă, că în perioada de referinţă, la fiecare un leu importuri de bunuri şi servicii s-au exportat bunuri şi servicii mai puţin cu 50 bani faţă de 56 bani în ianuarie-septembrie 2008.

Indicatorii caracteristici comerţului exterior

(milioane lei)

Ianuarie-septembrie

2008

2009

Producţia

105 421

92 420

Import

44 168

30 491

Export

19 465

15 389

Taxe asupra comerţului internaţional

337

147

Piaţa internă 1

130 461

107 669

Efort la export 2 (%)

18,5

16,7

Rata de acoperire 3 (%)

44,1

50,5

Rata de penetrare 4 (%)

33,9

28,3

1) Piaţa internă

=

Producţie + Import + Taxe asupra comerţului internaţional – Export

2) Efort la export

=

Export / Producţie

3) Rata de acoperire

=

Export / Import

4) Rata de penetrare

=

Import / Piaţa internă

Conform estimărilor, în perioada de referinţă, elementele economiei neobservate au contribuit la formarea produsului intern brut şi a valorii adăugate brute în proporţie de 23,4% şi 28,6% respectiv faţă de 22,1% şi 26,9% în perioada similară a anului precedent. Majorări au fost înregistrate pentru toate sectoarele, cu excepţia sectorului informal, aportul căruia la formarea produsului intern brut şi a valorii adăugate brute s-a micşorat respectiv cu 1,1 puncte procentuale şi 1,4 puncte procentuale faţă de ianuarie-septembrie 2008.

Contribuţia elementelor economiei neobservate

(procente)

Ianuarie-septembrie

la formarea produsului intern brut

la formarea valorii adăugate brute a sectoarelor economice respective

2008

2009

2008

2009

Sectorul formal

7,8

9,1

9,5

11,1

bunuri

2,7

2,6

12,2

12,7

servicii

5,1

6,5

8,5

10,5

Sectorul informal

8,7

7,6

10,6

9,2

bunuri

1,8

1,9

8,3

9,2

servicii

6,9

5,7

11,4

9,2

Producţia gospodăriilor casnice pentru consum propriu

5,6

6,7

6,8

8,3

bunuri

3,6

4,1

16,5

20,0

servicii

2,0

2,6

3,3

4,4

Total

22,1

23,4

26,9

28,6

bunuri

8,1

8,6

37,0

41,9

servicii

14,0

14,8

23,2

24,1

Volumul de activitate din sectoarele proprietăţii publice şi proprietăţii străine a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 28,3% şi 6,2% respectiv, faţă de 25,6% şi 5,5% în perioada analogică a anului precedent. Contribuţia volumului de activitate din sectoarele proprietăţii private şi proprietăţii întreprinderilor mixte la formarea produsului intern brut s-a redus de la 54,3% şi 12,1% respectiv în ianuarie-septembrie 2008 la 51,4% şi 11,7% în ianuarie-septembrie 2009 (anexa nr.2).

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.

>> Anexe

Mai detaliat accesaţi:
Resursele şi utilizările produsului intern brut în ianuarie-septembrie 2009

Persoana de contact:

Valentina Gîdilica
Şef al Direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 73 75 57 / 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41736 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran