RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.02.2020
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
27.04.2010 // Data limită de prezentare – 17 mai 2010 inclusiv.
Versiune tipar
 

Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor
 Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 200, Biroul Naţional de Statistică anunţă  concursul pentru următoarele funcţii vacante:

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice: Biroul Naţional de Statistică al Republicii  Moldova

2. Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Grenoble, 106

3. Denumirea funcţiilor  publice vacante:

3.1. Specialist principal în Secţia cercetări prin sondaj

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea logistică a activităţilor ce ţin de coordonarea reţelei integrate de operatori de interviu şi specialişti controlori responsabili de colectarea datelor pentru Ancheta Forţei de Muncă (AFM) şi Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice
                                                                                                                  
Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Menţinerea unei legături permanente de conlucrare între unitatea centrală de coordonare a reţelei integrate de operatori de interviu/specialişti controlori şi organele teritoriale pentru statistică;
 2. Asigurarea logistică a organizării seminarelor de instruire pentru personalul din reţea;
 3. Monitorizarea lunară a cheltuielilor legate de deplasarea operatorilor de interviu în teritoriu pentru fiecare Direcţie/secţie teritorială de statistică în parte;
 4. Participarea la organizarea concursurilor de selectare a operatorilor de interviu şi a specialiştilor controlori;
 5. Participarea la realizarea procesului de control al activităţii operatorilor de interviu şi al specialiştilor controlori în teritoriu;
 6. Contactarea telefonică a membrilor gospodăriilor participante în cercetările AFM si CBGC, pentru a monitoriza activitatea operatorilor;
 7. Actualizarea permanentă a bazei de date cu informaţiile personale ale specialiştilor controlori şi ale operatorilor de interviu din cadrul reţelei integrate AFM şi CBGC;
 8. Expedierea scrisorilor de informare despre AFM şi CBGC către gospodăriile selectate aleatoriu pentru a fi cercetate.

3.2. Specialist principal în Secţia recensămîntul populaţiei în cadrul Direcţiei recensăminte

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea acţiunilor de organizare şi înfăptuire a recensămintelor pe bază de metodologii progresiste şi principii metodologice moderne, prelucrarea şi generalizarea datelor obţinute.

Sarcinile de bază:

 1. Participarea la elaborarea proiectelor instrumentarului de recensămînt, programelor instructive pentru personalul de recensămînt;
 2. Participarea la pregătirea materialelor de publicitate a recensămintelor şi a rezultatelor obţinute;
 3. Acordarea asistenţei metodologice şi instructive organelor teritoriale de statistică pe chestiile organizării şi efectuării recensămintelor;
 4. Monitorizarea, controlul şi evaluarea acţiunilor de pregătire şi efectuare a recensămintelor în teritoriu.

3.3. Şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Străşeni.
3.4. Şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Criuleni

Scopul general  al  funcţiei:

Conducerea, organizarea şi asigurarea activităţilor de colectare,  prelucrare, sistematizare, generalizare şi analiza  informaţiei  statistice  de  la  agenţii  economici  conform  programului    de  activitate  al   BNS, contribuind  la  asigurarea  autorităţilor  publice  centrale  si  locale, altor categorii de utilizatori cu  informaţie  statistică privind dezvoltarea social-economică a raionului.   

Sarcinile de baza:

 1. Coordonarea activităţii  de realizare a cercetărilor statistice pe teren, a colectării şi prelucrării informaţiei  statistice  primite de  la  agenţii  economici şi gospodăriile populaţiei.  
 2. Coordonarea şi participarea la activitatea de analiză şi diseminare a informaţiei  statistice.
 3. Coordonarea activităţii  de organizare şi efectuare  a lucrărilor statistice speciale recensăminte, alte lucrări.
 4. Coordonarea activităţii de oferire a ajutorului consultativ agenţilor  economici, altor unităţi raportoare din teritoriu în  probleme de statistică.
 5. Asigurarea disciplinei  de raportare  şi calităţii datelor prezentate de agenţii economici. Organizarea activităţii de  control.
 6. Conducerea/managementul  general  al Direcţiei pentru statistică a raionului.

4. Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul BNS

I. Condiţii de bază:

a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) Posedă  limbile moldovenească  şi rusă scris şi vorbit;
c) Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
d) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săfîrşite cu intenţie;
e) Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare.

II. Cerinţe specifice:

a)  Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
b) Vechimea în muncă în specialitate: preferabil cel puţin 1 an în domeniul economico-financiar;
      - pentru funcţia de şef al Direcţiei pentru statistică - preferabil cel puţin 5 ani;
c)  Vechime în muncă în serviciul public: preferabil cel puţin 1 an;
      - pentru funcţia de şef al Direcţiei pentru statistică - preferabil cel puţin 3 ani;
d) Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
e)  Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
f) Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (la nivel cel puţin intermediar)
g) Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
h) Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

5. Bibliografia

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia sţ completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
 
7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare – 17 mai  2010 inclusiv.
 • 25 mai 2010 - pentru funcţia de şef al Direcţiei pentru statistică Criuleni

 8. Locul desfăşurării concursului.

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.203, tel.  40 30 54; 72 73 57.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Svetlana Cotruţa, şeful  Secţiei resurse umane şi secretariat.

9.  Cheltuielile.

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63560 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran