RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 24.02.2020
Prima / Funcţii vacante / Anunţ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
14.01.2013 // Data limită de prezentare - 01 februarie 2013
Versiune tipar

A N U N Ţ
Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

- Serviciul juridic -

Consultant principal

a) scopul general:

 • Contribuirea la formarea unui cadru legal relevant privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului în domeniul statistic;
 • Avizarea proiectelor actelor legislative și normative, elaborate de ministere şi alte autorităţi, administrative centrale;
 • Oferirea asistenţei juridice la încheierea acordurilor de colaborare internaţionale, interne şi contractelor între Biroul Național de Statistică şi alte instituţii;
 • Acordarea suportului şi consultarea subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică în materie juridică pe chestiuni de serviciu;
 • Examinarea propunerilor, cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor adresate Biroului Naţional de Statistică în domeniul său de competenţă;
 • Avizarea actelor de ordine interioară privind legalitatea emiterii precum şi executarea acestora în domeniul său de competenţă.

- Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice -

Serviciul statistica financiară

Specialist superior

a) scopul general:

 • Contribuirea la colectarea, analiza şi diseminarea informaţiei în domeniul statisticii financiare precum şi conlucrarea cu instituţiile producătoare şi prestatoare de informaţii în domeniul statisticii financiare.

b) sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor în domeniul statisticii financiare;
 • Colectarea informaţiilor în domeniul statisticii financiare;
 • Analiza şi diseminarea informaţiilor în domeniul statisticii financiare;
 • Conlucrarea şi coordonarea activităţii cu instituţiile producătoare şi prestatoare de informaţii în domeniul statisticii financiare;
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

- Direcţia statistica agriculturii şi mediului -

Secţia recensăminte în agricultură

Specialist principal (perioadă determinată)

a) scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea instrumentarului statistic de recensămînt, participarea la acţiunile de pregătire şi desfăşurare a recensămintelor, de procesare a datelor, la efectuarea controlului logic a bazei de date.

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea instrumentarului statistic de recensămînt, programelor instructive pentru personalul de recensămînt, la pregătirea materialelor de publicitate a rezultatelor obţinute;
 • Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a recensămintelor în teritoriu, participarea la recepţionarea documentaţiei de recensămînt de la organele teritoriale de statistică;
 • Monitorizarea acţiunilor de procesare a datelor recensămîntului;
 • Participarea la efectuarea controlului logic al bazei de date și rezolvarea erorilor depistate, verificarea şi analiza datelor finale ale recensămîntului;
 • Examinarea solicitărilor de informaţii statistice de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, persoanelor fizice, altor utilizatori.

- Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei -

Şef direcţie

a) scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative precum şi altor reglementări cu privire la organizarea recensămintelor populaţiei precum şi coordonarea procesului elaborării programului de recensămînt al populaţiei şi al locuinţelor din 2014, stabilirea indicatorilor de bază precum şi managementul direcţiei.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative precum şi altor reglementări cu privire la organizarea recensămintelor populaţiei;
 • Coordonarea procesului elaborării programului de recensămînt al populaţiei şi al locuinţelor din 2014, stabilirea indicatorilor de bază;
 • Aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea evidenţei populaţiei, proceselor demografice şi migraţionale care au loc pe teritoriul ţarii;
 • Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice şi gender;
 • Stabilirea priorităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare a mecanismelor de reglementare instituţională a procesului de prognozare demografică conform recomandărilor Eurostatului. Determinarea scopurilor şi obiectivelor prognozei demografice, periodicităţii prognozelor şi tipurilor lor, etc.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi organizatorice organelor teritoriale de statistică privind organizarea şi efectuarea recensămîntului populaţiei, recensămintelor în teritoriu;
 • Reprezentarea intereselor BNS în ţară şi străinătate în domeniul statisticii populaţiei;
 • Managementul direcţiei.

Secţia recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor

Şef adjunct direcţie, şef secţie în cadrul direcţiei

a) scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor precum şi elaborarea principiilor metodologice de organizare şi efectuare a recensămintelor, Planului calendaristic de acţiuni, programelor, chestionarelor de recensămînt, instrumentarului statistic, materialelor instructive, proiectului bugetului recensămîntului şi monitorizarea şi evaluarea gradului de pregătire şi efectuare a recensămintelor.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor;
 • Elaborarea principiilor metodologice de organizare şi efectuare a recensămintelor, Planului calendaristic de acţiuni, programelor, chestionarelor de recensămînt, instrumentarului statistic, materialelor instructive, proiectului bugetului recensămîntului;
 • Asigurarea executării lucrărilor de pregătire pentru efectuarea recensămintelor (întocmirea materialului cartografic, listelor unităţilor de observare, listelor clădirilor şi locuinţelor, repartizarea teritoriului fiecărei localităţi în sectoare de recensămînt, generalizarea planurilor organizatorice în profil teritorial);
 • Organizarea acţiunilor de publicitate a recensămintelor (organizarea tenderului de achiziţionare a serviciilor de publicitare, participarea la emisiuni teleradio, mese rotunde) şi de popularizare a rezultatelor obţinute;
 • Acordarea asistenţei metodologice şi organizatorice organelor teritoriale de statistică privind instruirea personalului de recensămînt, organizarea şi efectuarea recensămintelor în teritoriu;
 • Monitorizarea şi evaluarea gradului de pregătire şi efectuare a recensămintelor;
 • Recepţionarea documentaţiei de recensămînt completate perfectarea ei pentru procesul de procesare şi creare a bazei de date;
 • Elaborarea totalurilor preliminare şi finale ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor; notelor informative vizînd caracteristicile demografice, socioculturale, lingvistice, naţionale etc.
 • Managementul secţiei recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor.

Consultant superior

a) scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea cerinţelor proiectului tehnic pentru Sistemul automatizat al recensămîntului populaţiei şi locuinţelor din 2014 precum şi elaborarea principiilor metodologice de organizare şi efectuare a recensămintelor, contribuie la elaborarea notelor informative vizind rezultatele recensămăntului.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea principiilor organizatorice şi metodologice de bază ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, a instrumentarului statistic (partea ce ţine de cerinţele aplicaţiilor informatice);
 • Stabilirea cerinţelor pentru elaborarea aplicaţiei informatice a sectorizării de recensămînt (listele unitățlor de recenzare pe sectoare, secţii şi circumscripţii de recensămînt);
 • Elaborarea cerinţelor proiectului tehnic pentru Sistemul automatizat al recensămîntului populaţiei şi locuinţelor din 2014, a descrierii economice a sarcinii de prelucrare a datelor recensămîntului;
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă;
 • Testarea Sistemul automatizat elaborat şi elaborarea propunerilor de ajustare al acestuia;
 • Gestionarea procesului de procesare a datelor şi de elaborare a totalurilor recensă-mîntului populaţiei şi al locuinţelor din 2014;
 • Elaborarea notelor informative vizind rezultatele recensămăntului, elaborarea variantei electronice a rezultatelor recensămîntului pentru organele teritoriale de statistică.

- Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor -

Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor

Specialist principal

a) scopul general:

 • Contribuirea la implementării politicilor de dezvoltare în domeniul statisticii fondului locative, elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunelor de completare precum şi asigurarea lucrărilor ce ţin de generalizarea şi furnizarea informaţiei statistice privind fondul locativ pentru diseminare: în publicaţii periodice, pagina oficială a BNS, organelor administraţiei publice centrale, şi utilizatorilor.

b) sarcinile de bază:

 • Asigurarea implementării politicilor de dezvoltare în domeniul statisticii fondului locativ;
 • Elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunelor de completare vizînd fondul locativ;
 • Asigurarea lucrărilor ce ţin de generalizarea şi furnizarea informaţiei statistice privind fondul locativ pentru diseminare: în publicaţii periodice, pagina oficială a BNS, baza de date PC Axis pe pagina Web, organelor administraţiei publice centrale, altor utilizatori, conducerii ţării;
 • Acordarea asistenţei metodologice şi instructive specialiştilor organelor teritoriale de statistică vizînd fondul locativ;
 • Acordarea asistenţei metodologice şi instructive specialiştilor organelor teritoriale de statistică vizînd fondul locativ.

- Direcţia statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai -

Serviciul statistica serviciilor sociale

Consultant

a) scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul justiţiei, sănătăţii, protecţiei sociale şi a altor statistici din domeniul serviciilor sociale precum şi analizarea şi diseminarea informaţiilor statistice din domeniul de competenţă.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul justiţiei, sănătăţii, protecţiei sociale şi a altor statistici din domeniul serviciilor sociale;
 • Coordonarea procesului de aliniere la standardele internaţionale şi necesităţile naţionale a cercetărilor desfăşurate de către alţi producători de date statistice în domeniul sănătăţii. justiţiei, protecţiei sociale, etc.
 • Analiza, şi diseminarea informaţiilor statistice din domeniul de competenţă;
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor, inclusiv: consultarea, instruirea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică;
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu (inclusiv participarea la seminarele organizate de Direcţie): ministere, alte autorităţi publice centrale şi locale, mediul academic, organizaţii nonguvernamentale, mass-media etc.
 • Cooperarea internaţională în domeniul statisticii serviciilor sociale nominalizate;
 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniul de competenţă.

- Secţia Metode Statistice -

Consultant (perioadă determinată)

a) scopul general:

 • Contribuie la elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS, efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de inferenţă statistică pentru cercetările prin sondaj desfăşurate de către BNS;
 • Elaborarea metodologiilor de tratare a non-răspunsurilor;
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de inferenţa statistică (determinarea coeficienţilor de extindere) pentru cercetările prin sondaj efectuate de către BNS;
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă;
 • Studierea şi implementarea noilor tehnici şi metode utilizate pe plan internaţional în domeniul inferenţei statistice;
 • Efectuarea lucrărilor ce ţin de determinarea calităţii (preciziei) indicatorilor statistici pentru cercetările prin sondaj;
 • Analiza rezultatelor obţinute în baza calculelor de inferenţă şi precizie şi aplicarea metodelor de ajustare în caz de necesitate.


Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil, juridic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economico-financiar şi în serviciul public pentru funcţia de:
  • şef direcţie/secţie, şef adjunct direcţie 4-3 ani;
  • consultant principal - cel puţin 2 ani de experienţă profesională în domeniul juridic;
  • consultant, specialist principal - 1 an.
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00.
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 01 februarie 2013.

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409, telefoane de contact: 022 40 30 80; 40 30 54; 72 73 57.

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Diana Bîrsa, şef al Secţiei resurse umane;
 • Galina Vozian; Oxana Goncear, specialiști principali în Secţia resurse umane.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
62094 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran