RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 24.02.2020
Prima / Funcţii vacante / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
27.01.2015 // Data limită de depunere a documentelor - 16 februarie 2015.
Versiune tipar

A N U N Ţ

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
Secţia statistica comerţului exterior

- Consultant -

a) scopul general:

 • Asigurarea activităţilor de producere şi diseminare a informaţiilor statistice privind comerţul exterior de servicii în corespundere cu cerinţele naţionale şi standardele internaţionale

b) sarcinile de bază:

1. Elaborarea şi avizarea proiectelor actelor normative şi formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor de completare a acestora privind comerţul exterior de servicii, realizat de
agenţii economici.
2. Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii.
3. Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind comerţul exterior de servicii.
4. Asigurarea obiectivităţii, autenticităţii, oportunităţii şi integrităţii informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii, păstrarea secretului de stat, comercial şi anonimatul datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice.
5. Pregătirea către publicare şi diseminare a informaţiei statistice privind comerţul exterior de servicii.
6. Participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei

Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor

- Consultant principal -

a) scopul general:

 • Realizarea acţiunilor de organizare şi efectuare a recensămintelor pe bază de metodologii progresiste şi principii metodologice moderne, prelucrarea şi generalizarea datelor obţinute.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor
 • Elaborarea Planului de măsuri privind efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, programelor chestionarelor de recensămînt, instrumentarului statistic şi materialelor instructive, formularelor auxiliare, bugetului operaţional al recensămîntului.
 • Pregătirea materialelor de publicitate a recensămintelor, participarea la acţiunile de popularizare a recensămintelor şi rezultatelor obţinute.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi instructive organelor teritoriale de statistică în domeniile organizării şi efectuării recensămintelor.
 • Monitorizarea, controlul şi evaluarea acţiunilor de pregătire şi efectuare a recensămintelor în teritoriu.
 • Organizarea recepţionării documentaţiei de recensămînt completate de la organele teritoriale de statistică şi a procesului de perfectare a ei pentru procesarea automatizată.
 • Elaborarea notelor informative şi a culegerilor statistice vizind rezultatele recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;
c) Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
d) Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
e) Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
f) Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

a) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
b) Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economico-financiar cel puţin 2 an pentru funcţia de consultant principal şi un an pentru funcţia de consultant;
c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
d) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,
E-mail;
e) Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii;
f) Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
g) Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

- 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
- activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

- formularul de participare;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.
- Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare - 16 februarie 2015.

Locul desfăşurării concursului:
- locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409, telefoane de contact: 022 40 30 80;
72 73 57.

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor
Diana Bîrsa, şef al Secţiei resurse umane,
- Galina Vozian, specialist principal în Secţia resurse umane.

Cheltuielile.
- cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 10.12.2014 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015”;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”.
 • Legea Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218-XVI din 24.10.2008 (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009)
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării localeale Republicii Moldova”;

Metodologii: statistica.gov.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
61577 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran