Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 20231

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent, în entitățile care au desfășurat activitatea de cercetare-dezvoltare:
  • au activat în domeniul dat cu 9 la sută mai puțini salariați;
  • s-au cheltuit pentru activitatea nominalizată cu 40,9 milioane lei mai mult (sau cu 6,5%),  înregistrând cca 0,22% din PIB2  (în anul 2022 – 0,23%).  

În anul 2023, activitatea de cercetare-dezvoltare3 s-a desfășurat în 47 de entități, inclusiv 20 institute și centre de cercetare, 16 instituții de învățământ superior și 11 – alte tipuri de unități. Reducerea numărului de unități (cu 20 mai puțin față de anul 2022) a fost determinată în mare măsură de reorganizarea instituțiilor de învățământ superior publice prin fuziune (absorbție) a 18 institute publice de cercetare4. Din numărul total de unități care au desfășurat activitatea de cercetare-dezvoltare, forma de proprietate publică o aveau 30 de instituții (sau 63,8%).

La sfârșitul anului 2023, își desfășurau activitatea în cercetare-dezvoltare 3526 salariați5, în descreștere cu 9,3% faţă de numărul înregistrat la sfârșitul anului precedent. Din totalul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare, 1823 erau femei, reprezentând o pondere de 51,7%. Conform programului de lucru, 55,2% dintre salariații care au desfășurat activitate de cercetare-dezvoltare, au lucrat normă întreagă de timp. Din total salariați implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare, 3166 activau în instituțiile publice (89,8% la sfârșitul anului 2023, comparativ cu 89,3% la sfârșitul anului 2022).

După nivelul de pregătire profesională, 43,0% din salariații din activitatea de cercetare-dezvoltare aveau ca nivel de pregătire studii de doctorat și programe de postdoctorat, 42,1% studii superioare de master și licență, 4,9% – studii profesional tehnice postsecundare și 10,0% – alt nivel de pregătire.

Pe categorii de ocupații, în anul 2023, ponderea cea mai mare a salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători – 73,3% din total. Comparativ cu anul 2022, ponderea cercetătorilor a înregistrat o creștere cu 1,1 puncte procentuale6 la total și o creștere cu 1,2 puncte procentuale în rândul femeilor. Ponderea femeilor în totalul de cercetători a fost de 50,7% în anul 2023, în descreștere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în anul 2022.

Tabelul 1. Salariații din activitatea de cercetare-dezvoltare după ocupații, în anii 2022-2023

 

Persoane

Structură, %

2022

2023

2022

2023

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

 3 889

2 023

3 526

1 823

100

100

100

100

cercetători

2 809

1 429

2 584

1 309

72,2

70,6

73,3

71,8

tehnicieni

173

125

122

83

4,4

6,2

3,4

4,5

personal auxiliar

430

248

450

264

11,1

12,3

12,8

14,5

alte categorii de salariați

477

221

370

167

12,3

10,9

10,5

9,2

Descarcă datele în format .xlsx

Distribuția cercetătorilor pe grupe de vârstă relevă că, în anul 2023, s-a menținut cea mai mare pondere pentru cercetătorii care au depășit vârsta de 64 ani (24,7%). Totodată, comparativ cu anul 2022, se remarcă micșorarea ponderii cercetătorilor tineri cu vârsta de până la 35 ani (cu 3,9 puncte procentuale), precum și majorarea ponderii cercetătorilor cu vârsta între 45-54 de ani (cu 1,6 p.p).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023, analogic anului precedent, cei mai mulți cercetători au activat în domeniul științelor naturale (788 persoane, respectiv, 30,5%), iar cei mai puțini cercetători ‒ în domeniul științelor umaniste (199 persoane, respectiv, 7,7%). Comparativ cu anul 2022, se evidențiază creșterea ponderii cercetătorilor în domeniul științelor inginerești și tehnologice (cu 1,5 puncte procentuale).

Tabelul 2. Cercetători pe domenii științifice, în anii 2022-2023

 

Persoane

Structură, %

2022

2023

2022

2023

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

2 809

1 429

2 584

1 309

100

100

100

100

științe naturale

867

447

788

407

30,9

31,3

30,5

31,1

științe inginerești și tehnologice

365

89

374

90

13,0

6,2

14,5

6,9

științe medicale

402

247

382

229

14,3

17,3

14,8

17,5

științe agricole

375

189

337

166

13,3

13,2

13,0

12,7

științe sociale

559

335

504

320

19,9

23,5

19,5

24,4

științe umaniste

241

122

199

97

8,6

8,5

7,7

7,4

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderea femeilor cercetătoare era superioară celei a bărbaților în domeniile științelor sociale (63,5%), medicale (59,9%), naturale (51,6%), fiind minoritară în domeniul științelor inginerești și tehnologice (24,1%), precum și a științelor umaniste și agricole (48,7% și, respectiv, 49,3%).

La nivel general, în anul 2023, cercetătorii cu titluri științifice (doctor și doctor habilitat) dețineau 57,6% din numărul total de cercetători, dintre aceștia cu titlul științific de doctor 45,0%, iar cu titlul științific de doctor habilitat 12,6%. Femeile cercetătoare cu titlul științific de doctor reprezentau puțin peste jumătate din totalul de cercetători doctori (51,0%), în timp ce celor cu titlul științific de doctor habilitat le revenea 31,4%.

Domeniul ştiinţific în care a activat cel mai mare număr de cercetători cu titlul științific de doctor a fost domeniul ştiinţelor naturale (34,9% față de 33,7% în anul 2022), precum și, cu titlul științific doctor habilitat cel al ştiinţelor naturale (24,6% față de 28,9% în anul 2022). În același timp, cea mai mică pondere a cercetătorilor cu titluri științifice se atestă în domeniul ştiințelor inginerești și tehnologice (9,0% cu titlul științific doctor și 8,9% doctor habilitat).

Tabelul 3. Cercetători cu titluri științifice pe domenii științifice, în anii 2022-2023

 

2022

2023

doctor habilitat

doctor

doctor habilitat

doctor

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători cu titluri științifice

350

106

1246

641

325

102

1162

593

științe naturale

101

17

420

217

80

13

406

206

științe inginerești și tehnologice

28

6

100

13

29

6

104

16

științe medicale

67

24

143

90

70

25

136

82

științe agricole

30

3

136

66

29

5

139

68

științe sociale

77

39

310

183

75

37

265

164

științe umaniste

47

17

137

72

42

16

112

57

Structură, %

100

100

100

100

100

100

100

100

științe naturale

28,9

16,0

33,7

33,9

24,6

12,7

34,9

34,7

științe inginerești și tehnologice

8,0

5,7

8,0

2,0

8,9

5,9

9,0

2,7

științe medicale

19,1

22,7

11,5

14,0

21,6

24,5

11,7

13,8

științe agricole

8,6

2,8

10,9

10,3

8,9

4,9

12,0

11,5

științe sociale

22,0

36,8

24,9

28,6

23,1

36,3

22,8

27,7

științe umaniste

13,4

16,0

11,0

11,2

12,9

15,7

9,6

9,6

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023, cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 671,1 milioane lei, reprezentând 0,22% din produsul intern brut (indicator ODD 9.5.1 ). În anul 2023, comparativ cu anul 2022, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare s-au majorat cu 40,9 milioane lei (sau cu 6,5%), inclusiv în instituțiile publice ‒ cu 21,6 milioane lei (sau cu 4,1%). Cheltuielile instituțiilor publice au prezentat 82,2% din totalul cheltuielilor efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2023, comparativ cu 84,1% în anul 2022 (înregistrându-se o descreștere cu 1,9 puncte procentuale).

Din totalul cheltuielilor efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ponderea majoritară o dețineau cheltuielile curente ‒ 96,5%.

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în anii 2022-2023, milioane lei

 

2022

2023

Total

inclusiv în

Total

inclusiv în

instituții publice

instituții publice

Cheltuieli  ̶  total7

630,2

529,9

671,1

551,5

cheltuieli curente8

598,9

504,1

647,9

536,1

cheltuieli capitale

31,3

25,8

23,2

15,4

În totalul cheltuielilor curente predominau cheltuielile de personal (501,8 milioane de lei sau 77,4%), cheltuielile materiale fiind de 77,5 milioane lei (12,0%), iar alte cheltuieli curente constituind 68,6 milioane de lei (10,6%).

Comparativ cu anul 2022, cheltuielile de personal s-au majorat cu 62,2 milioane de lei (sau cu 14,1%).

Cheltuielile pentru procurarea utilajului și altor mijloace fixe au avut cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor capitale (79,2%).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023, distribuția cheltuielilor curente pe domenii științifice relevă o pondere mai mare pentru domeniul științelor naturale – 32,5%, urmat de cel al științelor medicale – 19,5%, agricole – 18,3%, inginerești și tehnologice – 12,5%, sociale – 11,0% și umaniste – 6,2%. 

Tabelul 5. Cheltuieli curente pentru cercetare-dezvoltare pe domenii științifice, în anul 2023, milioane lei

 

Total

inclusiv pe domenii științifice:

științe naturale

științe inginerești și tehnologice

științe medicale

științe agricole

științe sociale

științe umaniste

 

Cheltuieli curente  ̶  total

647,9

210,9

80,8

126,5

118,3

71,4

40,0

 

cercetare fundamentală

69,4

2,6

2,1

32,5

32,2

 

cercetare aplicativă

517,2

208,3

35,4

110,2

116,6

38,9

7,8

 

dezvoltare experimentală

61,3

45,4

14,2

1,7

 

Descarcă datele în format .xlsx

După tipul activităţii de cercetare, în anul 2023, 79,8% din totalul cheltuielilor curente au fost destinate cercetării aplicative (cu 1,7 puncte procentuale mai mult față de anul 2022), 10,7% – cercetării fundamentale (cu 1,3 puncte procentuale mai mult față de anul 2022) și 9,5% – pentru dezvoltarea experimentală (cu 3 puncte procentuale mai puțin față de anul 2022).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023, analogic anului precedent, se relevă o preponderență a cheltuielilor curente pentru cercetarea aplicativă în domeniul științelor naturale (32,2% din total cheltuieli curente), urmat de domeniile științelor agricole (18,0%) și medicale (17,0%).

Anexe:

Informații relevante:

Note:

1 Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului si mun. Bender.

2 PIB date provizorii.

3 Activitatea de cercetare-dezvoltare nu include pregătirea cadrelor, activitatea de producție, activitatea organelor de gestionare, servicii științifico-tehnologice.

4 Pentru anul 2023, colectarea datelor din instituțiile de învățământ superior, reorganizate prin fuziunea instituțiilor publice de cercetare (HG Nr. 485 din 13.07.2022), s-a realizat după modelul anului precedent, informația a fost colectată pentru fiecare institut de cercetare în parte pentru a asigura comparabilitatea datelor.

5 În numărul total al salariaților nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi.

6 Puncte procentuale

7 Cheltuieli interne – cheltuieli pentru activitățile efectuate cu forțele proprii.

8 Exclusiv uzură şi/sau amortizare.

2023 activitate de cercetare-dezvoltare bărbați cercetători centre de cercetare cercetare cercetare-dezvoltare cercetări aplicative cercetării fundamentale cercetatori cercetători femei cercetători

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER